Администрация

Отдел "Финансово-счетоводен и работна заплата"

главен счетоводител  Радослав Петров Петков

счетоводител Ралица Самуилова Иванова

счетоводител Мина Иванчева Василева

счетоводител Николай Иванов Иванов

Вътрешен финансов контрол

финансов контрольор Радка Велчева Иванова

Човешки ресурси

експерт Ива Янкова Филипова – Великова

Административно - стопански отдел

технически секретар Димка Добрева Петрова

регистратор Величка Иванова Филипова