Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Секция “Биология и екология на морето”

Развива научните основи за прилагане на екосистемния подход в управлението на човешките дейности, свързани с използване на морските биологични ресурси; изучава биоразнообразието на Черно море на популационно-генетично, видово, хабитатно и екосистемно равнище, включително функционални и трофични взаимодействия между организмите; извършва мониторинг и оценки на екологичното състояние на водите и състоянието на морската околна среда, разработва индикатори и класификационни системи за екологична оценка; оценява запасите и популационните параметри на интензивно експлоатираните видове риби в Черно море, изготвя препоръки за опазване, възстановяване и устойчиво използване на рибните и нерибните биологични ресурси; разработва научни подходи за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, включително обявяване и управление на морски защитени територии и зони; разработва научните основи за култивиране на хидробионти.

Ръководител научна секция:
доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова

Автобиография

Curriculum Vitae

доц. д-р Марина Добромирова Панайотова

Автобиография

Curriculum Vitae

доц. д-р Виолин Стоянов Райков

Автобиография

Curriculum Vitae

доц. д-р Петя Павлова Иванова

Автобиография

Curriculum Vitae

доц. д-р Мария Христова Янкова

Автобиография

Curriculum Vitae

доц. д-р Ралица Петрова Зидарова

Автобиография

Curriculum Vitae

гл. ас. д-р Елица Славева Стефанова

Автобиография

Curriculum Vitae

гл. ас. д-р Радка Страшимирова Мавродиева

гл. ас. д-р  Радослава Иванова Бекова

гл. ас. д-р Нина Стойчева Джембекова

Автобиография

Curriculum Vitae

биолог Кристина Християнова Денчева

еколог Наталия Христова Слабакова

Автобиография

Curriculum Vitae

еколог Елица Валентинова Хинева

техник, биология Християна Гавраилова Стаматова    

   лаборант Светлана Стефанова Колева

 

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР ИНИЦИАТИВА ЗА СИН РАСТЕЖ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ В ЧЕРНО МОРЕ

Институт по океанология – БАН кани всички заинтересовани лица да вземат участие в онлайн семинар ИНИЦИАТИВА за СИН РАСТЕЖ за НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ и ИНОВАЦИИ В ЧЕРНО МОРЕ организиран по ПРОЕКТ „Black Sea CONNECT“ финансиран по Програма ХОРИЗОНТ 2020. Семинарът ще се състои на 24 септември 2020 г. от 13:00 ч.