Секция “Океански Технологии”

Провежда научни и научно-приложни изследвания в областта на морските технологии и оперативната океанография. Направленията, по които се работи, са: океанографски прибори и системи, in situ и дистанционни методи за наблюдения на морската среда, оценка на климата на основните хидрологични параметри, изследване на влиянието на климатичните промени и антропогенното въздействие върху морската среда.

Центърът за океанографски данни към секцията осигурява достъп до морски данни и информация, поддържа бази данни и създава информационни продукти и услуги в подкрепа на националното и европейско изследователско пространство и бизнеса. Той е със статут на Национален Център за Океанографски Данни и е включен в системата на IOC-IODE (Международен обмен на океанографски данни и информация).

 Ръководител научна секция:
доц. д-р Веселка Маринова Маринова – Стоянова

доц. д-р Васил Стефанов Донев

гл. ас. д-р Надежда Николаева Вълчева

ст.н.с. II ст. Асен Якимов Стефанов

инж. Виолета Христова Слабакова

инж. Валентин Тодоров Панайотов

инж. Константин Петков Даскалов

инж. Христо Мирославов Иванов

специалист, компютърни мрежи Анатоли Янков Апостолов

механик, електроник Георги Милков Милков

механик Асен Наумов Кръстев

административен секретар Елена Петрова Жекова

техник, компютърни системи Явор Петков Веков

техник, компютърни системи Илиян Божидаров Киряков

техник, компютърни системи Пламен Христов Георгиев

техник Доброслав Иванов Дечев

работник, научна апаратура Жечко Димитров Филев

работник, научна апаратура Огнян Теохаров Янев