Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Ръководство

Директор:
проф. д-р Снежанка Мончева

Заместник – директор по научноизследователска дейност:
доц. д-р Валентина Тодорова

Заместник – директор по международна дейност:
проф. д-р Атанас Палазов

Научен секретар:
проф. д-р инж. Любомир Димитров