УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

   
 
 • В Трудовете на Иститута по океанология се печатат статии с научно-фундаментален и научно-приложен характер из областта на океаноложките направления: физика, химия, геология и биология на морето и морско инженерство.
 • Ръкописите се представят в два екземпляра. Те могат да бъдат написани на български, руски, английски, френски или немски език. Освен това трябва да се придружават от дискета (3.5”), на която текстът е написан на Word 97. Формулите трябва да бъдат в текста оформени с Equation Editor 2/3. Графичният материал трябва да бъде във формат GIF/TIF/JPG/BMP или представен вътре в текста.
 • Текстът трябва да бъде оформен без подчертаване, курсивиране и шпациране.
 • Обемът на статията не трябва да надхвърля 15 стандартни машинописни страници (30 реда при 66 знака на ред, включително интервалите), а на научните съобщения и рецензиите – 8 стандартни машинописни страници, включително резюмето, ползваната литература и илюстративния материал.
 • Резюмето на български или руски статии да бъде на западен език, а на английски, френски или немски статии да бъде на български или руски език.
  Името на автора (ите) се посочват в разгънат вид, т.е. пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име.
 • Адресът на автора (ите) - местоработата (в разгърнат, а не представен чрез абревиатура вид) следва на самостоятелен ред след името.
  Задължително се използва Международната система за измерителни единици (SI).
 • Номерацията на формулите се означава с арабски цифри, заградени с малки скоби и поставени отдясно от съответната формула.
 • Таблици и фигури некоментирани в текста не се включват в статията. Същото ограничение се отнася и за литературните източниците. Всяка таблица да има заглавие, оформена антетка и посочени измерения на величините (по SI).
 • Цитирането на литературните източници в текста трябва да е с автор и година (например: Петров (1971), или (Петров, 1971) или Петров, Михайлов, Цветков (1965), или (Петров, Михайлов, Цветков, 1965). Когато авторите са повече от трима се цитира само първият с добавка “и др.”.
 • Списъкът на използваната литература се съставя по азбучен и хронологичен ред, като най-напред се изписват самостоятелните публикации на даден автор, а след това – тези в съавторство с други автори.
 • Литературните източници следват на отделни редове.
 • Изисквания към шрифтове: Times new Roman, 12pt.
 • При статии на български език първо се посочват литературните източници на кирилица, а след това – на латиница, а при статии на западен език – обратно.
 • В края на статията се посочват трите имена на автора (ите), научната степен, научното звание, служебния и домашният адрес и съответните телефони.
 • Редакционната колегия представя статията на отрасловия редактор, след което я приема за печат или връща за преработка ръкописи, които не отговарят на научните, езиковите и техническите изисквания на изданието.
 • Авторите преглеждат една коректура в 48-часовия регламентиран срок.
 • Допускат се само поправки на грешки, направени при набиране, и по изключение във връзка с някои нови моменти на разглеждания проблем.
 • Ръкописи не се връщат.
   
 

Редакционната колегия