Редакционна колегия

   
 

Институт по Океанология

Главен редактор
Живелина Чернева

Зам. главен редактор
Галина Щерева

Отраслови редактори
Димитър Трухчев (Физика на морето)
Георги Андреев (Химия на морето)
Петко Димитров (Морска геология)
Атанас Атанасов (Морско инженерство)
Михаил Лазаров (Морска археология)

Отговорен секретар
Веселин Пейчев

 

Адрес на редакцията:
9000 Варна, п.к. 152, Институт по океанология, Издателски съвет на “Трудове на Института по океанология”