Обучение

   
 

     Учени от Института по океанология активно участват в подготовката на специалисти във ВУЗ. От учени от ИО-БАН са четени лекции по над 50 учебни дисциплини във ВВМУ, ТУ, МУ, ВТУ, ШУ, ПУ, ЮЗУ. Ръководството на дипломни работи започва от 1983 г. и досега са подготвени над 100 дипломанти. Обучение на редовни докторанти започва от 1989г.

Дипломанти подготвени в Института по океанология:

Година Брой на дипломантите
1997 46
1998 35
1999 25
2000 13
2001 16
Общо: 135

     Институтът е акредитиран за обучение на докторанти по 6 специалности. През 2007г. са обучавани общо 13докторанта, от които един на редовно, 10 докторанта на задочно обучение и двама на самостоятелна подготовка.