Проект „Подобрен мониторинг на морските води“ (IMAMO)

   Проектът е финансиран по програма BG 02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, приоритет BG 02.02: ”Подобрен мониторинг на морските води”, съфинасирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.
Продължителност на проекта: 13 месеца, считано от 31.03.2015
Общата стойност на проекта:2 255 292 Евро

  Бенифициент на проекта:
      - Институт по океанология - БАН
   Партньори:
      - Норвежки институт за водни изследвания
      - Басейнова  дирекция „Черноморски район“

   
 
   
 

Проект Подобрен мониторинг на морските води - IMAMO финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съ-финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г

Водеща организация: Институт по океанология, Българска академия на науките ДБФП Д 33-11/31.03.2015

Партньори: Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район-–Варна и Норвежки институт за водни изследвания

Продължителност на проекта е 13 месеца, начало 31.03.2015г край на проекта 30.04.2016

Бюджет 2 297 389евро.

Главната цел на проекта е да се  подобри мониторинга на морските води чрез прилагане на нови технологии и най-добри практики за справяне с липсата на данни за морската среда по две основни направления, по-специално:

  • Мониторинг, в реално време на основните физични и био-химични параметри на морската вода в акваториите на Варненски и Бургаски залив, класифицирани като зони   в риск;
  • Мониторинг на специфични и приоритетни вещества в  морската вода, седименти и биота.

Основните дейности включват:
1. Доставка и инсталиране  на два закотвени океанографски буйове и две комуникационно свързани подводни ин-ситу сензорни станции за мониторинг в  реално време;
2. Създаване лаборатория с апаратура за анализ на приоритетни вещества и специфични замърсители;
3. Подготвителни дейности, за получаване на акредитация на лабораторията в съответствие с международните стандарти ;
4. Изпълнение на мониторингови кампании с фокус върху отстраняване на съществуващите пропуски в изискванията за мониторинг в съответствие със законодателството на ЕС за водите;
5. Повишаване на капацитета за оценка на състоянието на околната среда и обучение на персонала.

Очаквани резултати:

  • Подобрен мониторинг на морските води;
  • Повишен капацитет за оценка на състоянието на  морската околната среда и обучен персонал;
  • Подобрено сътрудничество между научните институти, регионални и местни власти;
  • Повишаване на информираността на населението за състоянието на морската околна среда.