Проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води (MARLEN)” 

   Проектът е финансиран по програма BG 02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, приоритет BG 02.03: ”Увеличен капацитет за оценка и предвиждане на екологичния статус на морските и вътрешните води”, съфинасирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.

   Продължителност на проекта: 13 месеца, считано от 31.03.2015 г.
   Общата стойност на проекта: 585 714, 00 Евро.

  Бенифициент на проекта: 
      - Институт по океанология - БАН
   Партньори: 
      - Община Бургас
      - Басейнова  дирекция „Черноморски район“

   
 
   
 

Проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шумовите смущения в морските води (MARLEN)”, финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съ-финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.

Водеща организация: Институт по океанология, Българска академия на науките ДБФП Д 34-11/31.03.2015

Партньори: Община Бургас, Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район-–Варна

Продължителност на проекта е 13 месеца, начало 31.03.2015г край на проекта 30.04.2016

Бюджет 585 714, 00 евро.

Главната цел на проекта е да се създадат инструменти за оценка на морската среда чрез прилагане на нови технологии и най-добри практики за справяне с трите основни области на интерес страдащи от липсата на данни за морската среда, по-специално:

 • Откриване и класифициране на морските отпадъци в крайбрежните райони;
 • Регулярен мониторинг, в реално време на качеството на черноморските повърхностните води;
 • Мониторинг на подводния шума;

Основните дейности включват:

 • Доставка на оборудване за мониторинг в това число:
 • Доставка и инсталация на мобилни океаграфски системи за мониторинг на повърхностните води на Черно море, които ще бъдат инсталирани на 4-ри плавателни съда – катамаран „Анастасия“, танкери „NAVI“ и „AGAMEMNON“(Лукойл Нефтохим) и РО-РО „Дружба“ (Порт БГ Уест);
 • Доставка на безпилотен летателен апарат с мултиспектрална камера за мониторинг на морските отпадъци по морскта повърхност и по плажните ивици;
 • Доставка на стационарни системи хидрофони за пасивен акустичен мониторинг на подводния шум;
 • Обучение на персонала;
 • Планиране на пилотни мониторингови полигони за наблюдение на морските отпадъци и подводния шум и планиране на кампании за мониторинг на отпадъци по бреговата ивица за Северното и Южното Черноморие, включващо обучение на студенти и ученици;
 • Събиране, обработка и анализ на данни
 • Публичност

Очаквани резултати:

 • Разработени инструменти за подобряване на мониторинга на морската среда;
 • Повишен капацитет за оценка на състоянието на околната среда и обучен персонал;
 • Подобрено сътрудничество между научните институти, регионални и местни власти;
 • Повишаване на информираността на населението за ползите от опазване чистотата на морските води;