Р Ъ К О В О Д С Т В О
   
Директор:
  проф. д-р Снежанка Мончева
   
Заместник директор по научно изследователска дейност:
 

доц. д-р Валентина Тодорова

   
Заместник директор по международна дейност:
  проф. д-р Атанас Палазов
   
Научен секретар:
  проф. д-р инж. Любомир Димитров