Т Е К У Щ И     К О Н К У Р С И
   
   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

   
 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019г.
в съответствие с Решение № 341 на Министерски съвет от 21.05.2018г.,
Заповед № I-90/ 05.07.2018г. на Председателя на БАН,
Публикация на конкурса -  13 юли  2018 година, ДВ Бр. 58/13.07.2018г.

 1. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Докторска програма: „Геология на океаните и моретата”, Научно направление: „Морски газови хидрати”, Редовна форма – 1бр.  
 1. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Докторска програма: „Океанология”, Научно направление: „Моделно изследване на хидродинамичните процеси в крайбрежната зона”, Редовна форма – 1бр. 
   
  В срок от 13.08.2018г. до 12.10.2018г. кандидатите
  подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси  


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на  Институт по океанология - БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Декларация по § 5 от доп. Разпоредби на ПМС 90 / 26.05.2000г.; ( можете да свалите от тук);
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 9. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат: 
по  специалността                 от  03  до  07.12.2018 година,
по чужди езици                     от  10  до  14.12.2018 година.

Изисквания:

            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР”

   
 

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Научна специалност: „Геология на океаните и моретата”; Научно направление: „Геолого-геоморфоложко картиране на морското дъно”

Допуснати кандидати: доц. д-р инж. Любомир Иванов Димитров.

Научно жури:

Доц. д-р Николай Николаев Вълчев, Институт по океанология, БАН - Варна, Председател на Научното жури, становище;
Проф. д-р инж. Николай Павлов Лисев, УАСГ, София, становище;
Проф. дбн Мариана Владимирова Филипова - Маринова, . Природонаучен музей – Варна, рецензия;
Проф. дгн Кристалина Христова Стойкова, Геологически институт – БАН, София, становище
Проф. дгн Георги Василев Георгиев
Геолого - географски факултет, СУ „Климент Охридски”, София, рецензия;
Доц. д-р Валентина Георгиева Дончева
- Институт по океанология, Варна, становище;
Ст.н.с.ІІст. Стоян Димитров Керемедчиев – пенсионер, Институт по океанология, БАН - Варна,
рецензия;

   
 
1. Становище от Доц. д-р Николай Николаев Вълчев.
   
2. Становище от Проф. д-р инж. Николай Павлов Лисев.
   
3. Рецензия от Проф. дбн Мариана Владимирова Филипова - Маринова.
   
4. Становище от Проф. дгн Кристалина Христова Стойкова.
   
5. Рецензия от Проф. дгн Георги Василев Георгиев.
   
6. Становище от Доц. д-р Валентина Георгиева Дончева.
   
7. Рецензия от Ст. н.с. ІІ ст. Стоян Димитров Керемедчиев.
   
  Справка за научните приноси - Download PDF File
   
  Списък на публикациите на доц. д-р инж.Любомир Димитров - Download PDF File
   
  Списък на цитатите - Download PDF File
   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР”  

   
 

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Научна специалност: „Геология на океаните и моретата”; Научно направление: „Геолого-геоморфоложко картиране на морското дъно” - един бр.
 
В срок от 13.03.2018г. до 11.05.2018г. вкл.
кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса -  13 март 2018 година, ДВ Бр. 22/13.03.218г.

Преди подаването на документи за участие в конкурса, кандидатите  следва да се запознаят с Чл. 54 на ПУРПОНСЗАД в ИО-БАН, www.io-bas.bg

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 4 екземпляра на хартиен носител и 5 екземпляра на CD/DVD:

 1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
 2. Опис на документите;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия;
 5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 6. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 7. Удостоверение за стаж по специалността в съответната научна област;
 8. Списък на публикациите с подпис на кандидата и копия от тях. Необходимо е да бъдат представени монографичен труд или най-малко 25 публикации, от които поне 10 в списания с импакт фактор, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” за придобиване на научната степен „доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност „доцент”. В поне 12 от представените публикации кандидатът трябва да е водещ автор. При авторство на монография се приема, че критериите за количество на научната продукция са изпълнени, ако кандидатът има поне 15 статии, от които поне 8 са в списания с импакт фактор в допълнение към научните трудове по дисертациите и тези, с които е кандидатствал за академична длъжност „доцент”;
 9. Справка за приносите и цитиранията с подпис на кандидата. Необходимо е да се представи списък от най-малко 100 цитирания, от които поне 70 в специализирани научни издания;
 10. Други документи, свързани с конкурса.

Кандидатите за професор се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда на Чл. 9 и Чл. 10 от ПУРПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН, Варна.

   
   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

   
 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018г.
в съответствие с Решение № 236 на Министерски съвет от 27.04.2017г.,
Заповед № I-39/ 28.02.2018г. на Председателя на БАН,
Публикация на конкурса -  13 март  2018 година, ДВ Бр. 22/13.03.2018г.

 1. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Докторска програма: “Геология на океаните и моретата”, Научно направление: „Сеизмика и неотектоника”, редовна форма – 1бр.   
 1. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки„; Докторска програма: “Хидробиология”, Научно направление: „Макрозообентос”, редовна форма – 1бр. 
 1.  По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Докторска програма: “Океанология”, Научно направление: „Микропластмасови отпадъци”, редовна форма – 1бр.

  В срок от 13.03.2018г. до 11.05.2018г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 1. Молба до директора на  Институт по океанология - БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Декларация по § 5 от доп. Разпоредби на ПМС 90 / 26.05.2000г.( можете да свалите от тук);
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 9. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат: 
по  специалността                 от  18  до  22.06.2018 година,
по чужди езици                     от  25  до  29.06.2018 година.

Изисквания:
           
            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.