П Р О В Е Д Е Н И     К О Н К У Р С И
   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
  ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" ПО:
   
 

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4.”Природни науки, математика и информатика”, професионално направление: шифър 4.3.”Биологически науки”, научна специалност ”Хидробиология”, научно направление: ”Ихтиология ” към секция ” Биология и екология на морето ” на ИО - БАН - Варна, обявен в Държавен вестник, бр.21 от 18.03.2016 г.

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Мария Христова Янкова

Научно жури:

1. професор д-р Георги Михайлов Даскалов, ИБЕИ - БАН, гр. София - рецензия.
2. професор д-р Таня Атанасова Хубенова, ИРА, гр. Пловдив - становище.
3. професор дбн. Марияна Владимирова Филипова - Маринова - Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна - становище.
4. дбн. Иван Стоянов Доброволов-пенсионер, старши научен сътрудник първа степен по отменения ЗНСНЗ - рецензия.
5. доцент д-р Лъчезар Златев Пехливанов, ИБЕИ-БАН, гр. София - становище.
6. доцент д-р Марина Добромирова Панайотова, ИО-БАН, гр. Варна - становище.
7. доцент д-р Петя Павлова Иванова, ИО-БАН, гр. Варна - становище.

   
  Публикувани на 25.07.2016 г
   
 
1. Рецензия от професор д-р Георги Михайлов Даскалов.
   
2. Становище от професор д-р Таня Атанасова Хубенова.
   
3. Становище от професор дбн Марияна Владимирова Филипова - Маринова.
   
4. Рецензия от дбн Иван Стоянов Доброволов.
   
5. Становище от доцент д-р Лъчезар Златев Пехливанов.
   
6. Становище от доцент д-р Марина Добромирова Панайотова.
   
7. Становище от доцент д-р Петя Павлова Иванова.
   
 

Справка за научните приноси. - Download PDF File

Списък на цитатите. - Download PDF File

Списък с публикациите на гл. ас. д-р Мария Христова Янкова. - Download PDF File

Oтговор на гл. ас. д-р Мария Христова Янкова, във връзка с направена рецензия и становище. - Download PDF File

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
  ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" ПО:
   
 

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4.”Природни науки, математика и информатика”, професионално направление: 4.4.”Науки за Земята”, научна специалност Океанология, научно направление: ”Математическо моделиране и приложение на математиката ” към секция ” Морска физика и геофизика ” на ИО - БАН - Варна, обявен в Държавен вестник, бр.16, 26.02.2016 г.

Допуснати кандидати: д-р Розанджела де Фатима Свиеркоски

Научно жури:

Проф. д-р Бойко Кирилов Рангелов – МГУ „ Св.Иван Рилски ” – гр.София - рецензия.
Доц. д-р Елисавета Лазарова Пенева – СУ „ Св.Кл.Охридски ” - гр.София - рецензия.
Доц. д-р Екатерина Виталиевна Трифонова - Институт по океанология - БАН - гр.Варна, Председател на Научно жури - становище.
Проф. д-р инж. Красимир Иванов Ениманев – РУ „ Ангел Кънчев ” – гр.Русе - становище.
Проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев – ВСУ   Черноризец Храбър ” – гр.Варна - становище.
Проф. дн инж. Веселин Димитров Пейчев - Институт по океанология – БАН – гр.Варна - становище.
Доц. д-р инж. Янко Златанов Милев – „ Черноризец Храбър ” – гр.Варна – становище.

   
  Публикувани на 04.07.2016 г
   
 
1. Рецензия от Проф. д-р Бойко Кирилов Рангелов.
   
2. Рецензия от Доц. д-р Елисавета Лазарова Пенева.
   
3. Становище от Доц. д-р Екатерина Виталиевна Трифонова.
   
4. Становище от Проф. д-р инж. Красимир Иванов Ениманев.
   
5. Становище от Проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев.
   
6. Становище от Проф. дн инж. Веселин Димитров Пейчев.
   
7. Становище от Доц. д-р инж. Янко Златанов Милев.
   
 

Справка за научните приноси - Download PDF File

Списък на цитатите - Download PDF File

Списък с публикациите на д-р Розанджела де Фатима Свиекоски - Download PDF File

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
  ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ "ПРОФЕСОР" ПО:
   
 

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4.”Природни науки, математика и информатика”, професионално направление: 4.4.”Науки за Земята”, научна специалност Океанология, научно направление: ”Стратиграфия на кватернерните седименти в Черноморския регион ”(стратиграфия на кватернера) към секция ”Морска геология и археология” на ИО - БАН - Варна, обявен в Държавен вестник, бр.16, 26.02.2016 г., стр.84.

Допуснати кандидати: доц. д-р Райна Иванова Христова

Научно жури:

Академик Тодор Георгиев Николов - Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН - рецензия.
Проф. д-р Христо Цанев Пимпирев - Софийски университет „Св.Кл.Охридски” - рецензия.
Проф. дн Георги Цветков Алексиев -  Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН - рецензия.
Проф. дн Цанко Василев Цанков - Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград - становище.
Проф. д-р Валентин Георгиев Плетньов - Регионален исторически музей - Варна - становище.
Доц. д-р Преслав Илиев Пеев - Институт по океанология - БАН - Председател на Научното жури - становище.
Доц. д-р Димитър Петков Димитров - Институт по океанология - БАН, становище.

   
  Публикувани на 13.06.2016 г
   
 
1. Рецензия от Академик Тодор Георгиев Николов.
   
2. Рецензия от Проф. д-р Христо Цанев Пимпирев.
   
3. Рецензия от Проф. дн Георги Цветков Алексиев.
   
4. Становище от Проф. дн Цанко Василев Цанков.
   
5. Становище от Проф. д-р Валентин Георгиев Плетньов.
   
6. Становище от Доц. д-р Преслав Илиев Пеев.
   
7. Становище от Доц. д-р Димитър Петков Димитров.
   
 

Справка за научните приноси - Download PDF File

Списък на цитатите - Download PDF File

Списък с публикациите на доц. д-р Райна Иванова Христова - Download PDF File