Н О Р М А Т И В Н И       Д О К У М Е Н Т И
на Република България
   
 

    
ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България
     

   
  Отвори/свали документа в PDF формат.
   
   
       
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
      
   
  Отвори/свали документа в PDF формат.