<< Назад към Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.
   
  Доставка на изчислителна техника и офисоборудване по проект HERAS
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-1-2015
Дата на създаване: 09 Януари 2015 г.
   
  Кратко описание: Доставка на изчислителна техника и офисоборудване по проект HERAS – 2 (4i)-3.1-26 MIS ETC Code: 578 (Подводно Археологическо Наследство в Западната част на Черноморския шелф) по ОП ТГС Румъния - България 2007 - 2013, Договор № 64727/09.08.2013 г. Поръчката включва следните самостоятелни обособени позиции: 1) Доставка на мултифункционално устройство за печат и сканиране; 2) Доставка на настолен компютър за видеообработка; 3) Доставка на преносим компютър за полеви дейности.
   
  1. Документация за участие в процедура с публична покана – PDF Document
   
  2. Публична покана – PDF Document
   
  3. Техническа спецификация – Microsoft Word Document
   
  4. Оферта – Образец № 1 – Microsoft Word Document
   
  5. Предлагана цена – Образец № 2 – Microsoft Word Document
   
  6. Техническо предложение – Образец № 3 – Microsoft Word Document
   
  7. Административни сведения – Образец № 4 – Microsoft Word Document
   
  8. Проектодоговор – Образец № 5 – Microsoft Word Document
   
  9. Декларация по чл.47 от ЗОП – Образец № 6 – Microsoft Word Document
   
  10. Декларация за запознаване с изискванията и приемане на условията на договора – Образец № 7 – Microsoft Word Document
   
  11. Декларация за членовете на обединение – Образец № 8 – Microsoft Word Document
   
  12. Декларация за наличие или отсъствие на подизпълнител – Образец Образец № 9 – Microsoft Word Document
   
  13. Декларация за съгласие от подизпълнител – Образец № 10 – Microsoft Word Document
   
  14. Разяснение № 1 по Документацията – PDF Document добавен на 15.01.15
   
  15. Разяснение № 2 по Документацията – PDF Document добавен на 15.01.15
   
  16. Протокол от заседание на комисията по оценка на офертите – PDF Document добавен на 22.01.2015
   
  17. Решение за определяне на изпълнители по обособени позиции – PDF Document добавен на 22.01.2015