<< Назад към Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.
   
  "Доставка на аналитична апаратура и на измервателно океанографско оборудване със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP MS); Обособена позиция № 2: Газов хроматограф с масдетектор и хедспейс (GC MS HS); Обособена позиция № 3: Анализатор за общ органичен въглерод (TOC); Обособена позиция № 4: Поддържащо и допълнително лабораторно оборудване, стъклария и консумативи; Обособена позиция № 5: Океанографска измервателна система, за нуждите на изпълнение на проект "Подобрен мониторинг на морската вода" – IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г."
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-2-2015
Дата на създаване: 24 Февруари 2015 г.
   
 

Кратко описание: Предметът на поръчката е с 5 обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP MS);
Обособена позиция № 2: Газов хроматограф с масдетектор и хедспейс (GC MS HS);
Обособена позиция № 3: Анализатор за общ органичен въглерод (TOC);
Обособена позиция № 4: Поддържащо и допълнително лабораторно оборудване, стъклария и консумативи;
Обособена позиция № 5: Океанографска измервателна система.

За всяка от обособените позиции, обхватът на дейностите на Изпълнителя по осъществяване на поръчката, както и детайлната спецификация на оборудването са разписани в Част III. Технически спецификации на съответните обособени позиции от документацията на поръчката.

   
  1. Обявление за предварителна информация - PDF Document
   
  2. Заповед за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  3. Решение за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  4. Обявление за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  5. Документация за обществената поръчка - PDF Document
   
  6. Образци на документи за обществената поръчка - Microsoft Word Document
   
  7. Решение за промяна на документацията на обществена поръчка - PDF Document
   
  8. Променена документация за обществена поръчка - PDF Documen
   
  9. Променени образци на документи за обществената поръчка - Microsoft Word Document
   
  10. Разяснение №1 по процедура за възлагане на обществена поръчка - PDF Document
   
  11. Разяснение №2 по процедура за възлагане на обществена поръчка - PDF Document
   
  12. Разяснение №3 по процедура за възлагане на обществена поръчка - PDF Document
   
  13. Разяснение №4 по процедура за възлагане на обществена поръчка - PDF Document
   
  15. Разяснение №5 по процедура за възлагане на обществена поръчка - PDF Document
   
  16. Съобщение за хода на процедурата - PDF Document
   
  17. Информация за хода на процедурата при производство по обжалване - PDF Document
   
  18. Уведомление относно процедурата за обществена поръчка - PDF Document
   
  19. Протокол №1 за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - PDF Document
   
  20. Приложение №1 към Протокол №1 за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - PDF Document
   
  21. Приложение №2 към Протокол №1 за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - PDF Document
   
  22. Протокол №2 за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - PDF Document
   
  23. Решение за избор на изпълнител по обособени позиции 4 и 5 - PDF Document
   
  24. Договор с Ломини ООД - PDF Document
   
  25. Техническо предложение за Обособена позиция №5 - PDF Document
   
  26. Ценово предложение за Обособена позиция №5 - PDF Document
   
  27. Информация за освобождаване на гаранция за участие - PDF Document
   
  28. Информация за извършено плащане - PDF Document
   
  29. Договор с Аквахим АД - PDF Document
   
  30. Техническо предложение за Обособена позиция №4 - PDF Document
   
  31. Ценово предложение за Обособена позиция №4 - PDF Document
   
  32. Информация за освобождаване на гаранция за участие - PDF Document
   
  33. Информация за извъшено плащане по Обособена позиция №4 - PDF Document
   
  34. Решение за прекратяване на обособени позиции от процедура за възлагане на Обществена поръчка - PDF Document
   
  35. Мотивирано решение за прекратяване на обособени позиции от процедура за възлагане на Обществена поръчка - PDF Document
   
  36. Освобождаване на банкова гаранция за участие - PDF Documement
   
  37. Информация за извършено плащане по Обособена позиция №4 - PDF Document
   
  38. Информация за извършено плащане по Обособена позиция №5 - PDF Document
   
  39. Информация за извършено плащане по Обособена позиция №4 - PDF Document
   
  40. Информация за частично освобождаване на гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  41. Информация за извършено плащане по Обособена позиция №4 - PDF Document
   
  42. Информация за изпълнен договор по обособена позиция №4 - PDF Document
   
  43. Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  44. Освобождаване на гаранция за изпълнение на етап 2 от договор за ОП_Позиция 5 - PDF Document
   
  45. Освобождаване на гаранция за изпълнение на етап 3 от договор за ОП_Позиция 5 - PDF Document
   
  46. Освобождаване на гаранция за изпълнение на етап 4 от договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  47. Информация за извършено плащане по Обособена позиция 5 - PDF Document
   
  48. Информация за извършено плащане по Обособена позиция 5 - PDF Document
   
  49. Корекция на изплатени суми, касаеща ДДС по Обособена позиция №5 - PDF Document
   
  50. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - PDF Document