<< Назад към Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.
   
  Доставка на автономна измервателна система - MARLEN
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-3-2015
Дата на създаване: 24 Февруари 2015 г.
   
  Кратко описание: Една система за регистрация на морския шум. "Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума на морските води ( MARLEN ) по програма BG 02.03:" Подобрен капацитет за оценка и предсказване на екологичния статус на морските и вътрешни води"
   
  Предварително обявление за обществена поръчка - PDF Document
   
  Решение за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  Обявление на обществената поръчка - PDF Document
   
  Документация на обществената поръчка - PDF Document
   
  Приложения към документацията за обществената поръчка - Microsoft Word Document
   
  Разяснение №1 по процедура за възлагане на обществена поръчка - PDF Document
   
  Решение за промяна на обществената поръчка - PDF Document
   
  Променена документация за провеждане на обществената поръчка - PDF Document
   
  Приложения към променена документация за обществената поръчка - Microsoft Word_document
   
  Уведомление относно процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  Протокол №1 за разглеждане на оферти и избор на изпълнител на обществена поръчка - PDF Document
   
  Протокол №2 за разглеждане на оферти и избор на изпълнител на обществена поръчка - PDF Document
   
  Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за сключен договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  Техническо предложение за обществена поръчка - PDF Document
   
  Ценово предложение за обществена поръчка - PDF Document
   
  Договор за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Documents
   
  Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка - PDF Document