<< Назад към Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.
   
 

Доставка на хранителни продукти, консумативи и технически материали за нуждите на международно плаване на НИК ”Академик”, ИО-БАН, гр.Варна, в изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програми BG02 и BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

   
  Преписка идентиф. номер: ОП-6-2015
Дата на създаване: 23 Април 2015 г.
   
 

Кратко описание: Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на хранителни продукти, консумативи и технически материали за нуждите на международно плаване на НИК ”Академик”, ИО-БАН, гр.Варна, в изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO

   
  Заповед за оттегляне на публична покана. - PDF Document
   
  Съобщение за оттегляне на публична покана. - PDF Document
   
  Заповед за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  Публична покана - PDF Document
   
  Документация на публичната покана - PDF Document
   
  1. Оферта Образец №1 – Microsoft Word Document
   
  2. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Образец №2 – Microsoft Word Document
   
  3. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Образец №3 – Microsoft Word Document
   
  4. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ Образец №4 – Microsoft Word Document
   
  5. Проекто договор Образец №5 – Microsoft Word Document
   
  6. Банкова гаранция Образец №6 – Microsoft Word Document
   
  7. СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ОСНОВНИ ДОГОВОРИ Образец №7 – Microsoft Word Document
   
  8. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки Образец №8 – Microsoft Word Document
   
  9. ДЕКЛАРАЦИЯ за приемане на условията в проекта на договор Образец №9 – Microsoft Word Document
   
  10. Декларация от членовете в обединение Образец №10 – Microsoft Word Document
   
  11. Д Е К Л А Р А Ц И Я за подизпълнители по Чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП Образец №11 – Microsoft Word Document
   
  12. Д Е К Л А Р А Ц И Я за съгласие за участие като подизпълнител Образец №12 – Microsoft Word Document
   
  13. Справка-декларация за собствени и/или наети транспортни средства Образец №13 – Microsoft Word Document