<< Назад към Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.
   
 

“Наем на плавателен съд (риболовен кораб) за провеждане на мониторингови кампании за нуждите на ИО-БАН, гр. Варна”, в изпълнение на проект "Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)" по покана BG02.02 ”Подобрен мониторинг на морските води” на програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води", съфинасирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, Партньорско споразумение от 21.03.2015 г. между Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна и Институт по океанология – БАН, Варна (Приложение № 8 към Договор № Д-34-13/02.04.2015 г.).

   
  Преписка идентиф. номер: ОП-8-2015
Дата на създаване: 20 Май 2015 г.
   
  Решение за промяна и променена документация - WinZip Archive file
   
  Решение за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  Обявление за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  Документация за участие в процедурата за обществената поръчка - PDF Document
   
  Техническа спецификация - Приложение 1 - PDF Document
   
  Методика за оценка - Приложение 2 - PDF Document
   
  1. Оферта представяне Образец №1 - Microsoft Word Document
   
  2. Декларация във връзка с чл. 58 от ЗОП Образец №2 - Microsoft Word Document
   
  3. Декларация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП Образец №3 - Microsoft Word Document
   
  4. Декларация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП Образец №4 - Microsoft Word Document
   
  5. Декларация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП Образец №5 - Microsoft Word Document
   
  6. Декларация от подизпълнител за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, (без б. "е"), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП Образец №6 - Microsoft Word Document
   
  7. Декларация във връзка с чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец №7 - Microsoft Word Document
   
  8. Декларация за приемане условията на проекта на договор Образец №8 - Microsoft Word Document
   
  9. Декларация от членовете на обединение консорциум Образец №9 - Microsoft Word Document
   
  10. Декларация за предоставяне риболовния кораб с необходимия квалифициран екипаж Образец №10 - Microsoft Word Document
   
  11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката Образец №11 - Microsoft Word Document
   
  12. Предлагана цена Образец №12 - Microsoft Word Document
   
  13. Договор за изпълнение на обществена поръчка (проект) Образец №13 - Microsoft Word Document
   
  14. Разяснение по открита процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка - PDF Document
   
  15. Уведомление относно обществена поръчка - PDF Document
   
  16. Протокол №1 относно процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  17. Протокол №2 относно процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  18. Решение относно процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  19. Информация за сключен договор по обществена поръчка - PDF Document
   
  20. Информация за извършено плащане по обществена поръчка - PDF Document
   
  21. Приложение към сключен договор - Предлагана цена - PDF Document
   
  22. Приложение към сключен договор - Техническо предложение - PDF Document
   
  23. Приложение към сключен договор - Техническа спецификация №1 - PDF Document
   
  24. Информация за извършено плащане по обществена поръчка №2 - PDF Document
   
  25. Информация за извършено плащане по обществена поръчка №3 - PDF Document
   
  26. Информация за извършено плащане по обществена поръчка №4 - PDF Document
   
  27. Информация за приключване на договор за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  28. Информация за върната гаранция, за добро изпълнение - PDF Document