<< Назад към Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.
   
 

"Доставка на лабораторно оборудване за целите на проект "Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP). Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява по проект: "Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)" по покана BG02.02 "Подобрен мониторинг на морските води" на програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води", съфинасирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, Партньорско споразумение от 21.03.2015 г. между Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна и Институт по океанология – БАН, Варна (Приложение №8 към Договор № Д-34-13/02.04.2015 г.).

   
  Преписка идентиф. номер: ОП-10-2015
Дата на създаване: 17 Юни 2015 г.
   
  Решение за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  Обявление за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  Документация за участие в процедурата за обществената поръчка - PDF Document
   
  Техническа спецификация - Приложение 1 - PDF Document
   
  Методика за оценка - Приложение 2 - PDF Document
   
  Списък и образци на документите и информацията - Microsoft Word Document
   
  Уведомление относно процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  Протокол №1 за разглеждане на оферти и избор на изпълнител на обществена поръчка - PDF Document
   
  Протокол №2 за разглеждане на оферти и избор на изпълнител на обществена поръчка - PDF Document
   
  Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка - PDF Document
   
  Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  Предлагана цена за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  Сключен договор за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за върната гаранция за участие - PDF Document
   
  Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за извършено плащане №2по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за приключване на договор - PDF Document
   
  Информация за връщане на банкова гаранция - PDF Document