<< Назад към Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.
   
 

“Достaвка на локализираща техника за целите на проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)”

   
  Преписка идентиф. номер: ОП-12-2015
Дата на създаване: 04 Август 2015 г.
   
  Публична покана за обществена поръчка - PDF Document
   
  Условия за обществената поръчка - PDF Document
   
  Приложение №1 - Техническа спецификация - PDF Document
   
  Приложение №2 - Методика за оценка на офертите - PDF Document
   
  Приложения от №3 до №9 - образци и проект на договори - Microsoft Word Document
   
  Приложение 7а - Към образеца на техническото предложение - Microsoft Word Document
   
  Протокол №1 за провеждане разглеждане на постъпилите оферти и избор на изпълнител на обществена поръчка - PDF Document
   
  Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  Предлагана цена за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  Сключен договор за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка №1 - PDF Document
   
  Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка №2 - PDF Document
   
  Информация за изпълнен договор - PDF Document