<< Назад към Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.
   
  “Химичен анализ на проби от морски води, седименти и биота“, за нуждите на
изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO,
Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програмa BG02 в България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-2a-2015
Дата на създаване: 24 Февруари 2015 г.
   
  Кратко описание: Химичен анализ на проби от морски води, седименти и биота.
   
  1. Предварително обявление за обществена поръчка - PDF Document
   
  2. Заповед за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  3. Решение за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  4. Обявление за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  5. Документация за обществената поръчка - PDF Document
   
  Документация:
   
  1. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ - Образец 1 - Microsoft Word Document
   
  2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Образец 1а - Microsoft Word Document
   
  3. БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Образец 2 - Microsoft Word Document
   
  4. БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Образец 3 - Microsoft Word Document
   
  5. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки - Образец 4 - Microsoft Word Document
   
  6. ДЕКЛАРАЦИЯ - Образец 5 - Microsoft Word Document
   
  7. ДЕКЛАРАЦИЯ за подизпълнители по Чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Образец 6 - Microsoft Word Document
   
  8. ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител - Образец 7 - Microsoft Word Document
   
  9. ДЕКЛАРАЦИЯ за приемане на условията в проекта на договор - Образец 8 - Microsoft Word Document
   
  10. СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ НА УСЛУГИТЕ, ЕДНАКВИ ИЛИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА - Образец 9 - Microsoft Word Document
   
  11. ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец 10 - Microsoft Word Document
   
  12. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - Образец 11 - Microsoft Word Document
   
  13. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА - Образец 12 - Microsoft Word Document
   
  14. Проект на Договор - Образец 13 - Microsoft Word Document
   
  15. Приемно - Предавателен Протокол - Образец 14 - Microsoft Word Document
   
  16. Приемно - Предавателен Протокол Подизпълнител - Образец 15 - Microsoft Word Document
   
  17. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 3, т. 8 и чл.4 - Образец 16 - Microsoft Word Document
   
  18. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Образец 17 - Microsoft Word Document
   
  19. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56 ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки - Образец 18 - Microsoft Word Document
   
  20. Разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчка - PDF Document
   
  21. Съобщение за отваряне на оферти - Microsoft Word Document
   
  22. Протокол №1 за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - PDF Document
   
  23. Съобщение за отваряне ценова оферта на участник - PDF Document
   
  24. Протокол №2 за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - PDF Document
   
  25. Протокол №3 за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - PDF Document
   
  26. Решение за избор на изпълнител - PDF Document
   
  27. Сключен договор за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  28. Техническа спецификация на обществената поръчка - PDF Document
   
  29. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - PDF Document
   
  30. Ценово предложение на Изпълнителя - PDF Document
   
  31. Договор с подизпълнител №1 - PDF Document
   
  32. Договор с подизпълнител №2 - PDF Document
   
  33. Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  34. Информация за освобождаване на гаранция за участие - PDF Document
   
  35. Информация за частично освобождаване на гаранция за изпълнение на договора - PDF Document
   
  36. Информация за извършено плащане по обществена поръчка - PDF Document
   
  37. Освобождаване на гаранция за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  38. Информация за извършено плащане по обществена поръчка - PDF Document
   
  39. Информация за частично освобождаване на гаранция за изпълнение на договора - PDF Document
   
  40. Анекс към Договор № 9-06.08.2015 - PDF Document
   
  41. Информация за извършено плащане по обществена поръчка - PDF Document
   
  42. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  43. Информация за частично освобождаване на гаранция за изпълнение на договора - PDF Document