<< Назад към Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г.
   
  Доставка на аналитична апаратура с обособени позиции.
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-1-2016
Дата на създаване: 07 Март 2016 г.
   
 

Кратко описание: Предметът на поръчката е с 3 обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Доставка на Масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP MS);
Обособена позиция № 2: Доставка на Газов хроматограф с масдетектор и хедспейс (GC MS HS);
Обособена позиция № 3: Доставка на Анализатор за общ органичен въглерод (TOC).

За всяка от обособените позиции, обхватът на дейностите на Изпълнителя по осъществяване на поръчката, както и детайлната спецификация на оборудването са разписани в Част III. Технически спецификации на съответните обособени позиции от документацията на поръчката
   
  1. Решение за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  2. Обявление за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  3. Документация за участие в процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  4. Образци на документи за участие в процедура за обществена поръчка - Microsoft Word Document
   
  5. Разяснение относно процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  6. Решение за промяна на обществена поръчка - PDF Document
   
  7. Променена документация за обществена поръчка - PDF Document
   
  8. Променени образци на документи за участие в процедура за обществена поръчка - Microsoft Word Document
   
  9. Информация за хода на процедурата - PDF Document
   
  10. Информация относно хода на процедурата - PDF Document
   
  11. Решение за промяна на обществена поръчка - PDF Document - публик. 21.06.16
   
  12. Разяснение №1 по процедура за възлагане на обществена поръчка - PDF Document - публикуван на 30.06.16
   
  13. Целеви помещения - PDF Document - публикуван на 30.06.16
   
  14. Разяснение №2 по процедура за възлагане на обществена поръчка - PDF Document - публикуван на 30.06.16
   
  15. Информация за хода на процедурата при производство по обжалване - PDF Document
   
  16. Уведомление относно хода на процедурата за обществена поръчка - PDF Document
   
  17. Мотивирано решение за прекратяване на обществена поръчка - PDF Document
   
  18. Решение за прекратяване на обществена поръчка - PDF Document
   
  19. Информация за освобождаване на гаранции за участие в поръчка - PDF Document