<< Назад към Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г.
   
  Химичен анализ на проби от морски води във връзка с изпълнение на дейности по Споразумение на ИО-БАН с МОСВ № Д33-5/28.01.2016г.
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-5-2016
Дата на създаване: 16 Април 2016 г.
   
 

Кратко описание: Изпълнителят следва да извърши химичен анализ на проби от морски води. Веществата, които ще се анализират в тези матрици са както следва:  нитратен азот, нитритен азот, амониев азот, фосфатен фосфор, силиций, общ азот, общ фосфор. Пробите от повърхността ще се анализират освен по посочените параметри и за разтворените форми на желязо и манган. През същият период ще се пробонаберат и проби от 37 полигона придънни крайбрежни морски води, които ще се анализират по показателите: нитратен азот, нитритен азот, амониев азот, фосфатен фосфор, общ азот и общ фосфор.

   
  Заповед за октриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  Публична покана за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  Техническа спецификация на обществена поръчка - PDF Document
   
  Договор проект - Microsoft Word Document
   
  Образци приложения - Microsoft Word Document
   
  Протокол от заседание на комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка - PDF Docuemnt
   
  Договор за извършване на химични анализи на проби от морски води - PDF Document - 10.05.2016