<< Назад към Обществени поръчки открити през 2017 г.
   
  Класов ремонт на научно изследователски кораб "Академик"
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-6-2017
Дата на създаване: 21 Юли 2017 г.
   
 

Кратко описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши класов ремонт съобразно изискванията на класификационната организация Български корабен регистър и Изпълнителна Агенция ИА -"Морска администрация" на НИК "АКАДЕМИК". НИК "АКАДЕМИК" е многоцелеви, универсален научно - изследователския кораб, предназначен за провеждане на научни изследвания на море.

   
  Решение за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
  документът е публикуван на 21 Юли 2017 г.
   
  Покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление - PDF Document
  документът е публикуван на 21 Юли 2017 г.
   
  Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки - PDF Document
  документът е публикуван на 21 Юли 2017 г.
   
  Техническа спецификация НИК "Академик" класов ремонт 2017 - PDF Document
  документът е публикуван на 21 Юли 2017 г.
   
  Протокол от заседание №1 на комисията за Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик - PDF Document
  документът е публикуван на 27 Юли 2017 г.
   
  Доклад за резултатите от работата на комисията за Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик - PDF Document
  документът е публикуван на 27 Юли 2017 г.
   
  Решение за определяне на изпълнител за възлагане на Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик - PDF Document
  документът е публикуван на 27 Юли 2017 г.
   
  Доклад за резултатите от работата на комисията за Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик - PDF Document
  документът е публикуван на 31 Юли 2017 г.
   
  Решение във връзка констатирана очевидна фактическа грешка - PDF Document
  документът е публикуван на 31 Юли 2017 г.
   
  Обявление за възложена поръчка - PDF Document
  документът е публикуван на 07 Септември 2017 г.
   
  Договор за изпълнение на Класов ремонт на Научно-изследователския кораб Академик - PDF Document
  документът е публикуван на 07 Септември 2017 г.
   
  Анекс към Договор за изпълнение на Класов ремонт на Научно-изследователския кораб Академик - PDF Document
  документът е публикуван на 14 Септември 2017 г.