О Б Щ Е С Т В Е Н И       П О Р Ъ Ч К И
   
 

Доставка на специализиран лицензиран софтуерен продукт, предназначен за събиране, обработка и анализ на хидроакустични данни за рибни запаси в морска среда

   
 

Кратко описание: Доставка на специализиран лицензиран софтуерен продукт, предназначен за събиране, обработка и анализ на хидроакустични данни за рибни запаси в морска среда по проект „Увеличаване на регионалния капацитет за осигуряване на устойчиво управление на риболова в Черно море (SRCSSMBSF)", Договор 76921/14.10.2011 г, финансиран от ЕС и Министерство на регионалното развитие и благоустройството на РБългария по Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.“ Изпълнението на обществената поръчка включва доставката на 1 /един/ брой лиценз за специализиран софтуер, предназначен за събиране, обработка и анализ на хидроакустични данни за рибни запаси в морска среда.

   
  1. Публична покана - PDF Document
   
  2. Договор образец - Mrcosoft Word Document
   
  3. Техническо предложение - Microsoft Word Document
   
  4. Административни сведения - Microsoft Word Document
   
  5. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Microsoft Word Document
   
  6. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Microsoft Word Document
   
  7. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Microsoft Word Document
   
  8. Ценово предложение - Microsoft Word Document
   
  Батиметрично заснемане и изготвяне на батиметрична карта на предварително избрани участъци от крайбрежната три - километрова зона от Българския сектор на Черно море
   
  Кратко описание: Батиметрично заснемане и изготвяне на батиметрична карта на хартиен и магнитен носител на предварително избрани участъци от крайбрежната три-километрова зона от Българския сектор на Черно море в мащаб 1:10000. Картата да бъде в проекция WGS_1984_UTM_Zone_35N, Projection: Transverse_Mercator.
   
  1. Публична покана - PDF Document
   
  2. Договор образец - Mrcosoft Word Document
   
  3. Техническо предложение - Microsoft Word Document
   
  4. Административни сведения - Microsoft Word Document
   
  5. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Microsoft Word Document
   
  6. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Microsoft Word Document
   
  7. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Microsoft Word Document
   
  8. Ценово предложение - Microsoft Word Document
   
   
  Доставка на автономен профилиращ буй, оборудван със сензор за измерване на параметрите температура и соленост на морската вода.
   
  Кратко описание: Доставка на автономен профилиращ буй измерващ параметрите температура и соленост на морската вода по проект BulArgo (Развитие на националната научна инфраструктура, като български компонент от мрежата EuroARGO), Договор 02/22 от 17.12.2009 г, финансиран от Фонд «Научни изследвания» към Министерството на образованието, младежта и науката на Република Българя. Изпълнението на обществената поръчка включва доставката на 1 /един/ бр. автономен профилиращ буй, оборудван със сензори за измерване на физичните параметри на морската вода, а именно температура и соленост.
   
  1. Публична покана - PDF Document
   
  2. Договор образец - Mrcosoft Word Document
   
  3. Техническо предложение - Microsoft Word Document
   
  4. Административни сведения - Microsoft Word Document
   
  5. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Microsoft Word Document
   
  6. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Microsoft Word Document
   
  7. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Microsoft Word Document
   
  8. Ценово предложение - Microsoft Word Document
   
  ТЕРЕННА РАБОТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
   
                                         Public tender - Marinegeohazard                  04.06.2012
 
Warning integrated system in real time for marine-geohazarde:
Tender_dossier.doc
www.geohazard-blacksea.eu
   
1. Purchasing data form
   
2. Tender book - Romanian
   
3. Forms - Microsofd Word Ducument  
   
4. Supply contract - Microsofd Word Ducument  
   
5. Tender Book - Microsofd Word Ducument  
   
  ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ НА ПРОБИ ОТ МОРСКА ВОДА
   
  Кратко описание: Лабораторни анализи на проби от морска вода по следните физикохимични показатели: амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, ортофосфати, общ фосфор, силикати, желязо общо, манган, сероводород и БПК5.
   
  1. Публична покана - PDF Document
   
  2. Договор образец - Microsoft Word Document
   
  3. Техническо предложение - Microsoft Word Document
   
  4. Административни сведения - Microsoft Word Document
   
  5. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Microsoft Word Document
   
  6. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Microsoft Word Document
   
  7. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Microsoft Word Document
   
  8. Ценово предложение - Microsoft Word Document