ПРОЕКТИ

   
 

Проекти финансирани от ФНИ

   
  2017-2019 ЦИСТИ НА ФИТОПЛАНКТОНА  - КОДИРАНА „ПАМЕТ” И „ПОТЕНЦИАЛ” ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И ЦЪФТЕЖИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ, Договор № ДН01/8 от 16.12.2016 г., ФНИ.
Ръководител на проекта: проф. д-р Снежана Мончева.
   
 

Целта на проекта е да се изследва видовото разнообразие на фитопланктонните „семенни популации“ в морските  седименти, ролята им на „архив” за структурата и динамиката  на фитопланктонните съобщества в пелагиала и за разпространение на цъфтежите в Черно море, чрез паралелно прилагане на морфологични и молекулярни методи.

   
 
 

Проекти с международно финансиране

  Проекти, финансирани от рамкови програми на ЕС
 
   
 

2012 - 2016 PERSEUS, FP7 - Policy - oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas/ Научно - изследователски подходи в подкрепа на политиките за околната среда на Южно - Европейските морета, Grant agreement 287600 FP7, координатор за ИО-БАН проф. Снежана Мончева
www.perseus-net.eu

 
 

2012 - 2016 DEVOTES, FP7 - DEVelopment Of innovative Tools for understanding marine бiodiversity and assessing good Environmental Status/ Разработване на иновативни подходи за изследване на биоразнообразието и оценка на добро състояние на морската околна среда, Grant agreement 308392 FP7, координатор за ИО-БАН проф. Снежана Мончева
www.devotes-project.eu/

 
 


Проектът „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ) (Marine litter transnational legislation enhancement and improvement) с участието на осем организации от Албания, България, Гърция и Кипър има за цел да предложи подобрения в законовата рамка и да ангажира обществото за намаляване на замърсяването с твърди отпадъци в морската среда. Координатор за ИО-БАН доц. д-р Виолин Райков Резюме на проекта на английски език
 
 

2013 - 2015 IRIS - SES, FP7 - Integrated Regional monitoring Implementation Strategy in the South European Seas/ Регионална Стратегия за Интегриран мониторинг на Южно-Европейските морета Grant agreement 07.0335/ 659540 / SUB / C FP7, координатор за ИО-БАН проф. Снежана Мончева
www.iris-ses.eu/

 
 

2012 - 2016, CoCoNet, FP7 Towards COast to COast NETworks of marine protected areas ( from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential/ Изграждане на мрежи от морските защитени зони от крайбрежие до крайбрежие (от брега до открито море и дълбоководната зона), съчетано с потенциала за използване на ветровата енергия в морето, Grant agreement №: 287844, координатор за ИО-БАН доц. д-р Валентина Тодорова

www.coconet-fp7.eu/
 
 

2013 - 2016 EU RISC - KIT, FP7 - Resilience - Increasing Strategies for Coasts – toolKIT/Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете - набор от инструменти, Grant agreement No 603458, координатор за ИО-БАН доц. д-р Николай Вълчев
www.risckit.eu

 
 

2012 - 2014 MISIS - MSFD, FP7 - Guiding Improvements in the Black Sea Integrated Monitoring System/ Оптимизиране на системата за Интегриран Мониторинг на Черно море в съответствие с Рамковата Директива за Морска стратегия, Grant agreement 07.020400/2012/616044/SUB/D2 FP7, координатор за ИО-БАН проф. Снежана Мончева
www.misisproject.eu/

 
 

2010 - 2013 ODEMM, FP7 - Options for Delivering Ecosystem-Based Marine Management/ Възможности за прилагане на екосистемен подход за управление на морски екоситеми, Grant agreement 244273 7FP, координатор за ИО-БАН проф. Снежана Мончева
http://www.liv.ac.uk/odemm/

 
 

2009 - 2013, THESEUS, FP7 - 2009-1, Innovative technology for safer European coasts in changing climate/ Иновационни технологии за по-сигурни европейски брегове в условията на променящия се климат, Grant agreement No 244104, координатор за ИО-БАН доц. д-р Стоян Керемeдчиев
www.theseusproject.eu/

 
 

2009 - 2012 WISER, FP7 - Water bodies in Europe: Integrative Systems to assess Ecological status and Recovery Водни тела в Европа/Интегрирана система за оценка на екологическото състояние и възстановяване на екосистемите, Grant agreement 226273 FP7, координатор за ИО-БАН проф. Снежана Мончева
www.wiser.eu/

 
 

2009 - 2012 UP_GRADE BS SCENE - UP-GRADE, FP7 - Black Sea Scientific Network /Разширена научна мрежа за Черно море, Grant agreement 226592 FP7, координатор за ИО-БАН проф. Снежана Мончева
www.blackseascene.net/

 
 

2009 - 2013, KnowSeas, FP7 - Knowledge - based Sustainable Management for Europe's Seas/ Научно обосновано устойчиво управление на европейските морета, Grant agreement 226675, координатор за ИО-БАН доц. д-р Валентина Тодорова
www.knowseas.com/

 
 

2009 - 2013, MESMA, FP7 - Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas/ Мониторинг и оценка на пространствено управлявани райони, Grant agreement 226661, координатор за ИО-БАН доц. д-р Валентина Тодорова
www.mesma.org/

 
 

2008 - 2011 MICORE, FP7 - 2007-1 Morphological Impacts and Coastal Risks Induced by Extreme storm events/ Морфоложко въздействие и брегови риск, предизвикани от екстремни щормови събития, Grant agreement No 202798, координатор за ИО-БАН проф. Здравко Белберов
www.micore.eu/

 
 

2009 - 2011, RIFI, FP7 - INFRASTRUCTURES-2008-1, Research Infrastructures: Foresight and Impact/ Изследователска инфраструктура: визия и въздействие. Grant agreement № 228293, координатор за ИО-БАН проф. д-рАтанас Палазов
http://rifi.gateway.bg/

 
 

 

ЕSONET, FP7 - Мрежа от европейски морски обсервационни станции  

 

 
  Проекти, финансирани по оперативни програми и трансгранично сътрудничество
 
 

SYMNET

(Индустриална Симбиозна Мрежа за Защита на Околната Среда и Устойчиво Развитие на Черноморския Басейн), финансиран с подкрепата на Европейския Съюз, Съвместна Оперативна Програма "Черноморски басейн 2007- 2013"

 
 

MAREAS 2012 - 2014

"Черноморски съвместен регионален изследователски център за смекчаване и адаптация към въздействието на глобалните промени", финансиран от Европейската комисия - Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България, управлявана от Министерството на регионалното развитие и туризма.

 
 

     SPLASHCOS 2010 - 2013

     "Подводна праисторическа археология и      ландшафти на континенталния шелф"

 
 

MARINEGEOHAZARD

Инсталиране и въвеждане в експлоатация на основните компоненти на регионална система за ранно предупреждение от морски гео-опасности по румънско-българската черноморска крайбрежна зона.

 
 

SRCSSMBSF 2011 - 2013
"Увеличаване на регионалния капацитет за осигуряване на устойчиво управление на риболова в Черно море", финансиран от Европейската комисия по Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013 г.".

http://www.rmri.ro

     
 
  Проекти, финансирани по 6 и 5 рамкови програми на ЕС
 
 

ASCABOS

- Поддържаща програма за повишаване на капацитета в Черноморския регион с цел оперативен статус на океанографските услуги (6РП)

 
  MPAs

MPAs

Развитие на индикативна екологично обоснована мрежа от Морски протежирани зони в България и Румъния

 
  Жизнен стандарт и морски екосистеми (6РП)
 
 

SESAME

Интегриран проект за Южните европейски морета: оценка и моделиране на промените в екосистемата (6РП)

 
 

THRESHOLDS

Прагови величини за устойчиво развитие -№:0039331CIES (6РП)

 
 

BLACK SEA SCENE

Black Sea Scientific Network - № 022868 , MARIS, The Netehrlands

 
  SPICOSA

SPICOSA

Science and Policy Integration for Coastal Ecosystem  assessment - No 036992, IFREMER, France

 
 

IGSP

Средиземноморско – Черноморския коридор през последните 30 000 хил. години:
Промени в морското ниво и човешката адаптация.
(IGCP – 521 ЮНЕСКО)

 
 

SIBEMA

Повишаване на научния и институционален капацитет за прилагане на европейската морска политика в черноморския район (6РП)

 

 
 

SEADATANET

Пан Европейска инфраструктура за управление на океански и морски данни (6РП)

 
 
 

ЕСООР

Европейска крайбрежна морска оперативна наблюдателна и прогностична система (6РП)

 
 

NOAH PROJECT

Древни брегови линии на Черно море и условия за човешко присъствие
ДО-02/337 НФНИ, МОМН

 
 

CESUM BS

- Centre for Sustainable Development and Management of the Black Sea region
- Център за устойчиво развитие и управление на Черноморския регион (5РП)

 
 

ARENA

- Регионална програма за повишаване на капацитета и изграждане на информационна мрежа с цел осъвременяване на мониторинговите и прогнозни дейности в басейна на Черно море (5РП)

     
 
   
 

Приключили проекти през 2007 г.:

     
 

Оценка на въздействието на наземните дейности върху морската и крайбрежна екосистема, включително морското биоразнообразие в България”
Дог. 03/07746/AL Ecolas NV, Belgium
Контрол на еутрофизацията, рискови вещества и мерки за възстановяване на екосистемата на Черно море, Фаза-2,
Дог. Ref: SCS BG 07/02 101 UNOPS

     
 
     
  Патентна лицензионна дейност - иновации и внедряване
     
 

Учени от института притежават повече от 50 авторски свидетелства, патенти за изобретения и полезни модели. Понастоящем се подържат 11 защитни документи. Получени през 2007-2008 2 патента за изобретения и 2 удостоверения за регистриране на полезни модели. Внедрени в практиката са над 20 авторски свидетелства и патента за изобретения и полезни модели.

     
 
     
 

Институтът бе организатор на:

  • конференция NATO ARW “Sensitivity of North sea, Baltic sea and Black sea to anthropogenic and climatic changes”, 17 – 21.10.1995, Варна

  • конференция “Scientific and policy challenges toward an effective management of the marine environment in support of regional sustainable development” 12-16 October 2003, Albena

  • работна среща : „Challenges for the Black Sea operational oceanography to increase the regional environmental security“, NATO ARW Science for Peace and Security Program, 25-27 Sept, Balchik