Н А У Ч Е Н      С Ъ В Е Т

   
 

на Института по океанология “Проф. Фр. Нансен”- БАН - Варна,

избран за периода 25.01.2017 – 25.01.2021 год.

 

1. Доц д-р Николай Вълчев – Председател

2. Доц д-р Марина Панайотова – Зам. председател

3. Доц д-р инж Веселка Маринова – Секретар

4. Проф д-р Снежана Мончева

5. Проф. д-р инж. Атанас Палазов

6. Проф. дгн Веселин Пейчев

7. Доц д-р Валентина Дончева

8. Доц д-р Валентина Тодорова

9. Доц д-р Виолин Райков

10. Доц д-р инж Екатерина Трифонова

11. Доц д-р Кремена Стефанова

12. Проф. д-р инж. Любомир Димитров

13. Доц д-р Петя Иванова

14. Доц д-р Преслав Пеев

15. Доц д-р Райна Христова

16. Проф двн Боян Медникаров – ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров” - Варна

17. Проф д-р Валентин Плетньов
– РИМ - Варна

18. Проф д-р инж Румен Кишев – ИМСТ с ЦХА - БАН

19. Проф дбн Марияна Филипова – МУ - Варна

20. Доц д-р Николай Минчев – ТУ - Варна

21. Гл. ас. д-р инж Богдан Проданов – млад учен по чл.38, ал.5 от Устава на
БАН със съвещателен глас

Технически секретар на Научния съвет – Диана Христова