н. с. I ст.д-р Красимира Русева Славова
   
 
 

Дата на раждане: 19.09.1970 г.

Адрес: Институт по океанология-БАН, Варна 9000, п.к.152

Служебен телефон: (359 52) 370 491

Служебен Е-майл: slavova@io-bas.bg

Личен Е-майл: preslavpeev@mail.bg

   

Степени: Доктор

Длъжност: н.с. І ст.

Области на интереси:Морска геология, палеоклиматология

Членство в организации: Съюз на учените-Варна

Езици: Английски, Руски


Публикации:

Slavova K., 2001, Climatic Changes on the Pleistocene-Holocene Boundary and their Consequences for the Black Sea Basin, Доклади на БАН, т.54, №10, с.91-94.

Slavova K., 2002, About Local Calibration Curve of the Black Sea During the Period 18000-3000 Calendar Years BP, Доклади на БАН, т.55, №12, с.61-66.

Генов И., К.Славова, 2003, Хроностратиграфска скала за корелация на новоевксинските и холоценските седименти от дълбоководието и шелфа на Черно море, Списание на българското геоложко дружество, год.65, кн.1-3, с.25-35.

Slavova K., I.Genov, 2003, Possible Paleo-exchange of Water Masses Between the Mediterranean Sea, Marmara Sea and Black Sea, Geologika Balcanica, 33, 3-4, Sofia.

Genov I., K.Slavova, P.Dimitrov, 2004, Geological events as result from the climatic changes in the Black Sea region during the period 20000-7000 calendar years BP, International Symposium on Earth System, 8-10 September, Istanbul, Turkey, p.577-584.

Slavova K. 2006, About a relationship between the change of ecological setting of the Black Sea region and the cycles of solar luminosity after the Last Glacial Maximum.VІІ. International Conference of PhD. students and young scientists, May 4th - 6th, Modra – Harmonia, Slovakia. Mineralia Slovaca journal, vol. 4/2006.

Slavova K. 2008. Cycles of solar luminocity and Black Sea levels after the Last Glacial Maximum. IGCP 521 – INQUA 0501. Extended Abstracts of Fourth Plenary Meeting and Field Trip 4-16 October, 2008, Bucharest, Romania, p.164

Slavova K. 2008. Relationship between the Climatic Dynamics and the Black Sea Fluctuations after the Last Glacial Maximum to 7500 cal.yrs BP. Proceedings of Ninth international conference on marine sciences and technologies Black Sea 2008. p.240-243.