гл. ас. д-р Маргарита Станчева

   
 

Служебен телефон: 370486


Е-майл: stancheva@.io-bas.bg

   

Степени: главен асистент доктор
Институт по Океанология
Българска Академия на Науките
Секция “Геология и Морска Археология”
Брегови процеси, Геоморфология, ГИС

Длъжност: Океанолог

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС:

 • Динамика на плажните ивици
 • Брегови дюни и защитени територии
 • Абразионни/акумулационни процеси
 • Техногенно въздействие върху бреговата зона
 • Дълговременни изменения/еволюция на бреговата линия
 • Природни/ антропогенни рискове в бреговата зона
 • Повишено морско ниво и рискове от заливаемост
 • Прилагане на ГИС за морски и брегови изследвания
 • Интегрирано Управление на Бреговата Зона

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 • Обучение по международна програма: "Устойчиво развитие на крайбрежието" Технически Университет в Гьотеборг и Университет в Калмар – Швеция; 12.09. 2005 – 14.10.2005

Членство в научни организации

 • Член на Организационния комитет на Комисията по брегови системи към Международното географско дружество (http://www.igu-ccs.org/);
 • Член и научен сътрудник към Програмата за изследване на развитите брегови линии (PSDS) Университет Уестърн Каролайна, щат Северна Каролина, САЩ -  http://www.psds-wcu.org/;
 • Член и национален координатор за България към Европейската мрежа за пясъчни дюни (European Dune Network, http://www.hope.ac.uk/coast);
 • Oрганизатор и председател на Геоморфоложка Сесия на Общото Събрание на Европейския Съюз по Геонауки (EGU): “Геоморфоложки взаимодействия в бреговата зона: природни и антропогенни определящи фактори.” (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 – продължава) - http://www.egu.eu/.


Езици: Английски, Руски

Координатор на проекти

 • Проект SYMNEТ (Индустриална Симбиозна Мрежа за Опазване на Околната Среда и Устойчиво Развитие на Черноморския Басейн), Договор №: 1.1.3.65910.92 – MIS-ETC 287, финансиран с подкрепата на Европейския Съюз, Съвместна Оперативна Програма „Черноморски басейн 2007-2013” (2011-2013).
 • Брегови процеси и устойчиво управление на българския бряг. Съвместен научен проект по програма Фулбрайт 2012/ 2013, Проф. Робърт Йънг, Университет Уестърн Каролайна, щат Северна Каролина, САЩ.
 • ГИС-базирана брегова класификация на Българо-Румънското Черноморско крайбрежие за оценка на рисковете. Научноизследователски проект между България и Румъния (ИО - БАН и ГеоЕкоМар), Фонд „Научни изследвания”, (2010-2012), Договор Nо: ДНТС 02/11/29.09.2010.
 • Брегови пясъчни дюни пo Естонското и Българското Черноморско крайбрежия: инвентаризация и природни/антропогенни промени - съвместен проект за научни изследвания БАН - ЕАН (2010-2012).

Участия в проекти

 • Проект HERAS (Подводно Археологическо Наследство в Западната част на Черноморския шелф), 2 (4i)-3.1-26 MIS ETC Code: 578 по ОП ТГС Румъния-България 2007-2013, Договор № 64727/09.08.2013 г. (2013-2015).
 • Разработка на прототип на геоинформационна система за космически мониторинг на екологичното състояние на морската вода в пристанищните райони в Българския и Украинския сектор на Черно море. Научноизследователски проект между България и Украйна (Институт по Океанология - Българска Академия на Науките и Институт по телекомуникации и глобално информационно пространство- Национална Академия на Науките на Украйна), Фонд „Научни изследвания”, (2012-2014), Договор Nо: ДНТС /01/0004/14.11.2012.
 • Подобряване на научните основи за осигуряване на устойчиво развитие на черноморската брегова зона - предварителни проучвания, проект BSEC (Black Sea Economic Cooperation), (2008).
 • Сравнителен анализ и мониторинг на някои от плажовете на Българското и Испанското крайбрежие - съвместен проект за научни изследвания между Българска Академия на Науките и Испанска Академия на Науките (CSIC), (2006-2008).
 • Прогноза за устойчивостта на пясъчните плажове на Черно море на екстремални щормови въздействия- съвместен проект за научни изследвания между Българска Академия на Науките и Руска Академия на Науките (2006 - 2008).
 • Съвременни проблеми за запазване на плажовете в България и Полша, свързани с влиянието на бреговите съоръжения – съвместен проект за научни изследвания между Българска Академия на Науките и Полска Академия на Науките (2006-2008).
 • ARCADIS Euroconsult “Съдействие на Басейнова Дирекция за Черно море при прилагане на Рамковата директива за водите (РДВ 2000/60/ЕС на Европейския Парламент и Съвета) в България, (2006).
 • Динамика и развитие на българския черноморски бряг в условията на повишаване на морското ниво. Фонд « Научни изследвания»: НЗ-1409/04 (2004 - 2007).
 • Оценка за състоянието и динамиката на бреговата зона в условията на изградени хидротехнически съоръжения на Българското и Кубинското крайбрежие.Фонд „Научни изследвания” - № БК-01/2004, (2005 – 2007).
 • Прогнозиране на последствията от екстремални щормови въздействия върху пясъчните плажове на Черно море – съвместен проект за научни изследвания между Българска Академия на Науките и Руска Академия на Науките (2004-2005).

Избрани Публикации (за последните 5 години)

 • Stanchev, H., Young, R., Stancheva, M. 2013. Integrating GIS and high resolution orthophoto images for the development of a geomorphic shoreline classification and risk assessment—a case study of cliff/bluff erosion along the Bulgarian coast. J Coast Conserv 2013. DOI 10.1007/s11852-013-0271-2.
 • Stancheva, M. 2013. Bulgaria. In: Coastal Erosion and Protection in Europe - A Comprehensive Overview” – Eds, E. Pranzini, A.T. Wiliams; ISBN-13: 9781849713399 (ISBN-10: 1849713391), 496 pp, Rutledge Taylor & Francis Group.
 • Stanica, A., M. Stancheva, G. Ungureanu, V. Peychev, A. Palazov, H. Stanchev, F. Dutu. 2012. Types and Impacts of Maritime Hydraulic Structures on the Romanian - Bulgarian Black Sea Coast - Setting-up a Common Catalogue for GIS-based Coastline Classification. Geo-Eco-Marina Journal Geo-Eco-Marina Journal, vol. 18 (http://www.geoecomar.ro/website/publicatii-revista-geo-eco-marina.html).
 • Stancheva, M., Ungureanu, V.G., Stanica, A., Caraivan, G., Palazov, A., Stanchev, H., Peychev, V. 2011. State of the Art of Geomorphic Coastline Classifications: Global Studies and Regional Research along the Bulgarian-Romanian Black Sea Coast. Problems of Geography, Book 3-4, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 35-49. ISSN 0204-7209.
 • Stanchev, H., R. Young, A. Palazov and Stancheva, M. 2011. GIS аs аtool to Study аnd preserve sand dunes (Bulgarian Coast). Proc. of 10th International Symposium on GIS and Computer Mapping for Coastal Management 2011 Theme: Marine Spatial Planning, COASTGIS 2011 – 5-8 SEPTEMBER 2011 – OOSTENDE, BELGIUM, Vol. 3, 8-16.
 • Stanchev, H., Palazov, A., Stancheva, M., Apostolov, A. 2011. Determination of the Black Sea coastline length and area using GIS methods and LandSat 7 Satellite Images. Geo-Eco-Marina Journal, vol. 17, 27-31 (http://www.geoecomar.ro/website/publicatii-revista-geo-eco-marina.html).
 • Stancheva, M., Marinski, J., Peychev, V., Palazov, A., Stanchev, H. 2011. Long-term coastal changes of Varna Bay caused by anthropogenic influencе. Geo-Eco-Marina Journal, vol. 17, 33-40 (http://www.geoecomar.ro/website/publicatii-revista-geo-eco-marina.html).
 • Stancheva, M., Rangel-Buitrago, N., Anfuso, G., Palazov, A., Stanchev, H. and Correa, I. 2011. Expanding level of coastal armouring: case studies from different countries. Journal of Coastal Research, SI 64 (Proceedings of the 11th International Coastal Symposium), 1815-1819, Szczecin, Poland, ISSN 0749-0208.
 • Stancheva, M., Ratas U., Orviku K., Palazov A., Rivis R., Kont A., Peychev V., Tõnisson H. and Stanchev H., 2011. Sand dune destruction due to increased human impacts along the Bulgraian Black Sea and Estonian Baltic Sea coasts. Journal of Coastal Research, SI 64 (Proceedings of the 11th International Coastal Symposium), 324-328, Szczecin, Poland, ISSN 0749-0208.
 • Stancheva, M. 2010. Sand Dunes along the Bulgarian Black Sea Coast. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci, Volume 63, № 7, 1037-1048.
 • Stancheva, M. 2010. Human-Induced Impacts along the Coastal Zone of Bulgaria. A Pressure Boom versus Environment. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci, Volume 63, № 1, 137-146.
 • Stancheva, M. 2009. Indicative GIS-based Segmentation of the Bulgarian Black Sea Coastline for Risk Assessment. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci, Volume 62, № 10, 1311-1318.
 • Stanchev, H., A. Palazov, M. Stancheva. 2009. 3D GIS Model for Flood Risk Assessment of Varna Bay due to Extreme Sea Level Rise. Journal of Coastal Research, Special Issue 56, 1597-1601, ICS2009 (Proceedings) Portugal. ISSN 0749-0258.
 • Peychev, V. Stancheva M. 2009. Changes of Sediment Balance at the Bulgarian Black Sea Coastal Zone Influenced by Anthropogenic Impacts. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci, Volume 62, № 2, 277-285.
 • Stancheva, M., Marinski, J. 2007. Coastal defense activities along the Bulgarian Black Sea coast – methods for protection or degradation? Coastal structures 2007: Proc. of the 5th International Conference, Venice, Italy, 2-4 July 2007; DOI No: 10.1142/9789814282024_0043; pp 480-489.; eds. (L. Franco, G. Tomasicchio & A. Lamberti).