Валентина Русева Тодорова
   
 

Дата на раждане: 14.10.1966 г.

Адрес: ПК 152, Институт по окенология, 9000 Варна, България

телефон: +359 52 370 488

Е-майл: vtodorova@io-bas.bg
   

Степени: Доктор по специалност „Хидробиология”

Длъжност: доцент

Области на интереси: морска екология, биоразнобразие, зообентос, устойчиво развитие на морските екосистеми.

Научна дейност: Видово разнообразие, разпределение, биология и екология на дънната безгръбначна фауна в Черно море; местообитания в Черно море;  интродуцирани и инвазивни видове в Черно море; морски защитени територии.

Езици: Английски, руски

Специализации: “Биологични ефекти от замърсяването”, 1998, Програма PHARE, RMRI, Констанца, Румъния; “Биологични ефекти от замърсяването”, 1999, Програма TACIS, Одеса, Украйна; Лятна школа “Ecosystem health assessment and sustainable development of marine environment”, 2001, Шкорпиловци, България

Членство в организации:

     2010 Член на Географска интеркалибрационна група (ГИГ) за Черно море по Рамковата директива за водите.
     2010 Независим експерт по морска Натура 2000 в Черно море към DG Environment, European Commission.
     2008 Национален координатор за България в Световния комитет по защитени територии към IUCN.
     2010 Член на Работна група за Натура 2000 в морските пространства на Р България към МОСВ
     2006 Член на European Alien Species Expertise Registry (DAISIE)

Публикации:

Тодорова В., 2011. Литорални пясъци и тинести пясъци В: Бисерков, В. и др. (ред.)           2011. Червена книга на Република България. Том 3. Природни           местообитания. БАН & МОСВ, София.
Тодорова В. , 2011. Подводни “ливади” от морски треви. В: Бисерков, В. и др. (ред.)           2011. Червена книга на Република България. Том 3. Природни           местообитания. БАН & МОСВ, София.
Тодорова В., 2011. Черни миди и/или морски жълъди върху медиолиторални скали.           В: Бисерков, В. и др. (ред.) 2011. Червена книга на Република България. Том           3. Природни местообитания. БАН & МОСВ, София.
Тодорова В., Панайотова М., 2011. Cystoseira spp. върху изложено на вълнение           инфралиторално скално дъно и скални блокове. В: Бисерков, В. и др. (ред.)           2011. Червена книга на Република България. Том 3. Природни           местообитания. БАН & МОСВ, София.
Тодорова В., Панайотова М., 2011. Инфралиторални скали и други твърди           субстрати. В: Бисерков, В. и др. (ред.) 2011. Червена книга на Република           България. Том 3. Природни местообитания. БАН & МОСВ, София.
Тодорова В., Панайотова М., 2011. Сублиторални мидени банки върху седимент. В:           Бисерков, В. и др. (ред.) 2011. Червена книга на Република България. Том 3.           Природни местообитания. БАН & МОСВ, София.
Тодорова В., Панайотова М., 2011. Сублиторални пясъци. В: Бисерков, В. и др.           (ред.) 2011. Червена книга на Република България. Том 3. Природни           местообитания. БАН & МОСВ, София.
Trayanova A. T., V. R. Todorova, T. H. Konsulova, G. P. Shtereva, O. D. Hristova, B. S.           Dzhurova. Ecological State of Varna Bay in Summer 2009 according to Benthic           Invertebrate Fauna. Acta zool. bulg., 63 (3), 2011: 277-288. ISSN 0324-0770
Todorova V., et al., 2007. Chapters 3.3.3 Seaweeds and zoobenthos, 3.3.5 Alien           species introduction, 3.3.7 Protected areas, 4.5 Biodiversity changes, including           alien species introduction. In: BSERP (2007) Black Sea Transboundary Diagnostic           Analysis, 263 pp. GEF Black Sea Ecosystem Recovery Project, Istanbul, May           2007. Online: http://ps-blacksea-commission.ath.cx/bserp/Text/Activities/BS_TDA
Todorova V., Konsulova T., 2008. Ecological state assessment of zoobenthic           communities on the Northwestern Black Sea shelf – the performance of           multivariate and univariate approaches. Proceedings of the 1st Biannual           Scientific Conference: Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond, Vol. I, Biodiversity,           Ecophysiology, 726-742.
Todorova V., Konsulova T., 2008. Chapter 8 The state of zoobenthos. 8.4 Bulgarian           shelf area. In: BSC, 2008. State of the Environment of the Black Sea (2001-/7).           Black Sea Commission Publications 2008-3, Istanbul, Turkey, 267-276. ISBN           978-9944-245-33-3
Todorova V., Konsulova T., 2005. Manual for quantitative sampling and sample           treatment of marine soft-bottom macrozoobenthos, 37 pp.
Todorova V., Micu D., Klisurov L., 2009. Unique Oyster reefs discovered in the Bulgarian           Black Sea. Comptes Rendus de l’Academie bulgare des Sciences 62 (7), 871-874.           ISSN 1310-1331
Todorova V., Micu D., Panayotova M., Konsulova T., 2008. Marine Protected Areas in           Bulgaria - Present and Prospects, Steno Publishing House, Varna, 20 pp. ISBN           978-954-449-373-8
Konsulova T., Tasev V., Todorova V., Konsulov A., 2003. The effect of bottom trawling           on mussel beds along the Bulgarian Black Sea coast. In: Aysen Yilmaz (Ed)           Proceedings of the “Second international conference on Oceanography of the           Eastern Mediterranean and Black Sea: Similarities and Differences of Two           Interconnected Basins", 14-18 October 2002, Ankara, Turkey, 888-896. ISBN           975-288-451-2
Langmead O., McQuatters-Gollop A., Mee L.D., Friedrich J., Gilbert A.J., Gomoiu M. T.,           Jackson E. L., Knudsen S., Minicheva G., Todorova V., 2009. Recovery or decline           of the Black Sea: A societal choice revealed by socio-ecological modelling.           Ecological Modelling 220 (21), 2927–2939. ISSN 0403-3800.
Panayotova M. P., Todorova V. R., 2008. Stocks, Distribution and Population           Parameters of Turbot (Psetta maxima L.) in front of the Bulgarian Black Sea           Coast in 2006. Acta zool. bulg. 2, 317-324. ISSN 0324-0770
Prodanov K., Konsulova T., Todorova V., 1995. Growth rate of Rapana thomasiana           (Gastropoda) along Bulgarian Black sea coast, Rapp. Comm. int. Mer Medit. 34,           40. ISSN 0373-434X
Salomidi M., S. Katsanevakis, Á. Borja, U. Braeckman, D. Damalas, I. Galparsoro, R.           Mifsud, S. Mirto, M. Pascual, C. Pipitone, M. Rabaut, V. Todorova, V.           Vassilopoulou, T. Vega Fernández. A ssessment of goods and services,           vulnerability, and conservation status of European seabed biotopes: a stepping           stone towards ecosystem-based marine spatial management. Medit. Mar. Sci.           2012 13 (1): 49-88. ISSN 1791-6763
Surugiu V., Revkov N., Todorova V., Papageorgiou N., Valavanis V., Arvanitidis Ch.,           2010. Spatial patterns of biodiversity in the Black Sea: An assessment using           benthic polychaetes. Estuarine, Coastal and Shelf Science 88 (2), 165-174. ISSN           0272-7714
Zenetos A., Revkov N., Konsulova T., Sergeeva N., Simboura N., Todorova V., Zaika V.,           2000. Coastal Benthic Diversity in the Black and Aegean Seas. Mediterranean           Marine Science 1(2), 105-117. ISSN 1108-393X

Участие в проекти

2012-2016 Towards COast to COast NETworks of marine protected areas ( from the           shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential           – CoCoNet, 7FP EC, договор №: 287844. Научен координатор за ИО-БАН.
2012-2012 Coordinating research in support to application of EAF (Ecosystem           Approach to Fisheries) and management advice in the Mediterranean and Black           Seas – CREAM, 7FP EC. Есперт по макрозообентос, дънни местообитания и           оценка на екологичното състояние.
2011-2012  Разширяване на екологичната мрежа НАТУРА 2000 в българската           черноморска акватория за преодоляване на средната недостатъчност по           отношение на морските местообитания 1110 „ Постоянно покрити от морска           вода пясъчни и тинести плитчини” и 1170 „ Рифове „ и видовете 4125 Alosa           immaculatа, 1349 Tursiops truncatus и 1351 Phocoena phocoena и частично           попълване на научни резерви за местообитание 1180 „Подводни структури,           образували се под действието на просмукващи се газове” и вид 1349           Tursiops truncatus в съответствие със заключенията на европейския           тематичен център по биоразнообразие от Биогеографския семинар за           Черно море, 15 юни 2010г., Бриндизи. ПУДООС, Договор 7976/04.04.2011.           Ръководител на работния колектив.
2009 - 2013 Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas - MESMA, 7FP EC,           договор №: 226661. Научен координатор за ИО-БАН.
2009 - 2013 Knowledge-based Sustainable Management for Europe’s Seas -           Knowseas, 7FP EC, договор №: 226675. Научен координатор за ИО-БАН.
2010    Договор Nо 155/24.08.2010 “Пробонабиране на морски води и частично           изпълнение на хидробиологичен мониторинг с наемане на плавателен съд,           съгласно разработени от БДЧР програми за мониторинг на водите, с код по           no CPV 90711300”. Есперт по макрозообентос, дънни местообитания и           оценка на екологичното състояние.
2010    Оценка на запаса от калкана пред българския и румънски бряг на Черно           море през пролетния сезон на 2010 г. на базата на трална снимка. Проект           между ИО-БАН-Варна и ИАРА – София, МЗХ, 2010.
2009 - 2010            “Сравнителен анализ на екологичния статус на крайбрежната           зона на Украинското и Българското черноморско крайбрежие –           предпоставка за адекватни възстановителни дейности”, билатерален           българо-украински проект с партньор ИнБюм, Севастопол, Украйна,           финансиран от ФНИ. Есперт по макрозообентос и оценка на екологичното           състояние.
2009    Договор № ЭС-31-09 за провеждане на еколого-инженерни проучвания           във връзка с проекта за строителство на газопровод „Южен поток”. Експерт           по морска безгръбначна фауна и защитени местообитания.
2009    “Оценка на запаса от калкан пред българския бряг на Черно море през           есенно-зимния сезон на 2009 г. на базата на трална снимка”. Проект между           ИО-БАН-Варна и ИАРА – София, МЗХ, 2009-2010. ГИС анализ на данни и           картиране разпределението на запаса.
2009    “Оценка на запаса от калкан пред българския бряг на Черно море през           пролетния сезон на 2009 г. на базата на трална снимка”. Проект между
           ИО-БАН-Варна и ИАРА – София, МЗХ, 2009. Геостатистически анализ на           данни и картиране разпределението на запаса.
2008    “Capacity building aimed at the development of a Pilot Programme of measures           for the Black Sea River basin management plan of coastal water bodies at risk -           Bourgas bay and Varna bay”, Ref. “BUL/007/07”, финансиран от Холандското           правителство чрез Arcadis Belgium NV и БДЧР. Експерт по морска           безгръбначна фауна и оценка на екологичното състояние в крайбрежните           морски води.
2008    “Биологичен мониторинг на крайбрежните морски води в Черноморски           басейн до края на 2008”, финансиран от БДЧР. Експерт по морска           безгръбначна фауна и оценка на екологичното състояние.
2008    “Оценка на запаса от калкан пред българския бряг на Черно море през           пролетния сезон на 2008 г. на базата на трална снимка”. Проект между ИО-           БАН и ИАРА – София, МЗХ, 2008. Геостатистически анализ на данни и           картиране разпределението на запаса.
2008    „Spatial Planning in Coastal Zones ” – PlanCoast, финансиран по програма           INTERREG III B CADSES, 2006-2008. Експерт по морски макрозообентос и           дънни местообитания.
2007 - 2008 “The development of an indicative ecologically coherent network of sub           -tidal Marine Protected Areas (MPAs) in Bulgaria and Romania”, Развитие на           представителна екологично свързана мрежа от морски защитени територии           в България и Румъния, Проект № MPAs BG & RO/1/2006/31, финансиран от           BBI-Matra Action Plan Support Scheme 2005-2008 на Холандското           министерство на селското стопанство, природата и качеството на храните.           Ръководител на работен колектив от ИО-БАН, експерт по морски           местообитания и защитени територии.
2007    “Биологичен мониторинг на крайбрежните води в Черноморския басейн до           края на 2007”, финансиран от БДЧР. Експерт по морска безгръбначна фауна           и оценка на екологичното състояние.
2007    “Оценка на запаса от калкан пред българския бряг на Черно море през           есенно-зимния сезон на 2007 г. на базата на трална снимка”. Проект между           ИО-БАН и ИАРА – София, МЗГ, 2007. Геостатистически анализ на данни и           картиране разпределението на запаса.
2007    Pilot Monitoring of the Black Sea, „Black Sea Ecosystem Recovery Project”.           Финансиран от GEF/UNDP. Експерт по морска безгръбначна фауна и оценка           на екологичното състояние.
2007    „Evaluation of the impact from land-based activities on the marine & coastal           environment, ecosystems & biodiversity in Bulgaria”, договор 03/07746/AL,           финансиран от AMINAL Europa & Milieu чрез БДЧР. Експерт по морска           безгръбначна фауна и разработване на референтни стойности и           класификационна система за оценка на екологичното състояние в           крайбрежните морски води в изпълнение на Рамковата директива за           водите.
2006    „Aid for the Black Sea Basin directorate for the implementation of the Water           Framework Directive (WFD) 2000/60/ЕС”, финансиран от Холандското           правителство чрез Arcadis Belgium NV и БДЧР. Експерт по морска           безгръбначна фауна и оценка на екологичното състояние.
2006    Transboundary Diagnostic Analysis of the Black Sea 2007, „Black Sea           Ecosystem Recovery Project”. Финансиран от GEF/UNDP. Ръководител на           регионална експертна група по биоразнообразие и интродуцирани видове в           Черно море при изготвянето на доклада „Трансграничен диагностичен           анализ на Черно море 2007”.
2006    Видов състав, разпределение и запаси на дънни видове риби пред           българския бряг на Черно море през 2006 г. Проект между ИО-БАН и ИАРА –           София, МЗГ, 2006. Геостатистически анализ на данни и картиране           разпределението на запаса.