Д И С Е Р Т А Ц И И
   
  Публична защита
   
 

На 18.09.2018 г. от 14.00 ч. в семинарната залата на Института по океанология „Проф. Фр. Нансен” -  БАН, Варна ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема  Молекулярна таксономия и екология на потенциално токсични фитопланктонни видове в Черно море за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” на ас. Нина Стойчева Джембекова, докторант към секция „Биология и екология на морето” в Институт по океанология – БАН по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика”, Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”, Научна специалност (докторска програма): шифър 01.06.11 „Хидробиология”, Научно направление „Молекулярна таксономия на фитопланктонни видове от Черно море”.

Научни ръководители:

Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева ИО-БАН

Доц. д-р Петя Павлова Иванова ИО-БАН

Научно жури:
Доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова – Институт по Океанология - БАН, Председател на Научното жури - становище;
Дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова – старши научен сътрудник, първа степен по отменения ЗНСНЗ – рецензия;
Проф. дбн Димитър Асенов Иванов – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН, София – рецензия;
Проф. дбн Иван Илиев Атанасов - Агробиоинститут, София – становище;
Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева – Институт по Океанология - БАН становище.

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИО – БАН, Варна и са публикувани на сайта на института.

   
  Докуменитте са публикувани на 31 август 2018 г.
   
 
1. Рецензия от дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова
   
2. Рецензия от проф. дбн Димитър Асенов Иванов
   
3. Становище от проф. д-р Снежанка Петрова Мончева
   
4. Становище от проф. дбн Иван Илиев Атанасов
   
5. Становище от доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова
   
6. Автореферат на ас. Нина Стойчева Джембекова
   
7. Професионална автобиография на ас. Нина Стойчева Джембекова
   
  Публична защита
   
 

На 08.04.2015 г. от 15.00 ч. в семинарната залата на Института по океанология „Проф. Фр. Нансен” - БАН, Варна ще се проведе публична защита на дисертация на тема „Геоинформационна система на Българския сектор от Черно Море и крайбрежната зона” за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” на гл. ас. Христо Симеонов Станчев, докторант към секция „Океански технологии” в ИО-БАН, по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика“; Професионално направление: шифър 4.4 „Науки за земята”; научна специалност (докторска програма): шифър 01.08.07 „Океанология”.

   
 

Научен ръководител:

Проф. д-р инж. Атанас Палазов ИО-БАН

Научно жури:

Проф. дн Веселин Димитров Пейчев – Институт по Океанология-БАН, Председател на Научното жури - рецензент;
Проф. д-р Румен Христов Янков - Велико Търновски Университет - рецензент;
Доц. д-р Янко Златанов Милев – Варненски Свободен Университет – становище;
Проф. д-р инж. Атанас Василев Палазов - Институт по Океанология-БАН - становище;
Доц. д-р Стоян Цветанов Недков – СУ „Климент Охридски“ – становище;

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИО – БАН, Варна и са публикувани на сайта на института.

   
 
1. Рецензия от Проф. дн Веселин Димитров Пейчев.
   
2. Рецензия от Проф. д-р Румен Христов Янков.
   
3. Становище от Проф. д-р инж. Атанас Василев Палазов.
   
4. Становище от Доц. д-р инж. Янко Златанов Милев.
   
5. Становище от Доц. д-р Стоян Цветанов Недков.
   
6. Автореферат на Христо Симеонов Станчев.
   
7. CV на Христо Симеонов Станчев.
   
   
  Публична защита
   
 

На 05.12. 2014 г. от 14 ч. в семинарната залата на Института по океанология „Проф. Фр. Нансен” - БАН, Варна ще се проведе публична защита на дисертация на тема Съвременни изследвания на състоянието на зоопланктона в системата Белославско – Варненско езера – Варненски залив за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” на гл. ас. Кремена Благовестова Стефанова, докторант на самостоятелна подготовка към секция „Биология и екология на морето” в ИО-БАН, по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика“; Професионално направление: шифър 4.4 „Биологически науки”; научна специалност (докторска програма): шифър 01.06.11 „Хидробиология”.

   
 

Научен ръководител:

Проф. дбн Асен Консулов ИО-БАН

Научен консултант:

Проф. д-р Снежана Мончева ИО-БАН

Научно жури:

Доц. д-р Валентина Русева Тодорова - ИО - БАН, Варна - Председател на Научното жури – становище;
Проф. дбн Мариана Владимирова Филипова - Маринова - ПНМ, Варна - рецензент;
Доц. д-р Веселина Василева Михнева - ИРР - ССА, Варна - рецензент;
Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов, Технически Университет - Варна - становище;.
Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева - ИО - БАН, Варна, - становище.

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИО – БАН, Варна и са публикувани на сайта на института.

   
 
1. Становище от доц. д-р Валентина Русева Тодорова.
   
2. Рецензия от проф. дбн Мариана Владимирова Филипова - Маринова.
   
3. Рецензия от доц. д-р Веселина Василева Михнева.
   
4. Становище от проф. дбн Иван Стоянов Доброволов.
   
5. Становище от Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева.
   
6. Автореферат на Кремена Благовестова Стефанова.
   
7. CV на Кремена Благовестова Стефанова.
   
  Публична защита
   
 

На 09.12.2014 г. от 10:00 ч. в залата на Института по океанология „Проф. Фр. Нансен”- БАН ще се проведе публична защита на Дисертация за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” на докторант на самостоятелна подготовка гл. ас. инж. Екатерина Виталиевна Трифонова, в област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление шифър 4.4. „Науки за Земята”, научна специалност (докторска програма): шифър 01.08.07. „Океанология”, Секция „Динамика на бреговата зона”. Темата на дисертационния труд е: „Числено моделиране на деформациите на подводния брегови склон”.

Научен консултант:

проф. д.ф.н. Димитър Трухчев, Институт по океанология „Проф. Фр. Нансен”- БАН, Варна.

НАУЧНО ЖУРИ

Проф. дгн инж. Веселин Д. Пейчев – зам. директор на ИО-БАН, гр. Варна, председател на научното жури, рецензент;
Проф. дтн инж. Пенко Н. Градинаров – пенсионер, ТУ, гр. Варна, рецензент;
Проф. дфн Димитър Трухчев - ИО-БАН, гр. Варна, становище;
Проф. д-р Румен Кишев - зам. директор по морски науки и технологии в ИМСТЦХА - БАН, гр. Варна, ръководител на центъра по Хидро - и Аеродинамика, становище;
Доц. д-р инж. Валери Пенчев – Управител на фирма „Корес“ ЕООД, становище.

   
 
1. Рецензия от проф. дгн инж. Веселин Пейчев.
   
2. Рецензия от проф. д-р инж. Пенко Николов Градинаров.
   
3. Становище от проф. дфн Димитър И. Трухчев.
   
4. Становище от проф. д-р Румен Здравков Кишев.
   
5. Становище от доц. д-р инж. Валери Стоянов Пенчев.
   
6. Автореферат на Екатерина Виталиевна Трифонова.
   
7. CV на Екатерина Виталиевна Трифонова.
   
8. Заповед относно промяна датата на защита.
   
  Публична защита
   
 

На 21.10. 2014 г. от 15 ч. в залата на Института по океанология „Проф. Фр. Нансен” - БАН ще се проведе публична защита на дисертация на тема „Хидроакустична апаратура и метод на изследване на черноморската биота” за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” на гл. ас. инж. Веселка Маринова Маринова - Стоянова, докторант на самостоятелна подготовка към секция „Океански технологии” в ИО-БАН, по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика“; Професионално направление: шифър 4.4 „Науки за Земята”; научна специалност (докторска програма): шифър 01.08.07 „Океанология”.

Научен консултант:

Доц. д-р инж. Васил Стефанов Донев - ИО-БАН, Варна.

Научно жури:

Проф. д-р инж. Атанас Василев Палазов - ИО - БАН, Варна, Председател на Научното жури, рецензент;
Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов, Технически Университет - Варна, рецензент;
Доц. д-р инж. Васил Стефанов Донев - ИО-БАН, Варна, становище;
Доц.д-р инж. Николай Желев Колев - ВВМУ - Варна, становище;
Доц. д-р инж. Цветко Георгиев Лилов, ВСУ - Варна, становище.

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИО – БАН, Варна и са публикувани на сайта на института.

   
 
1. Рецензия от проф. д-р инж. Атанас Василев Палазов.
   
2. Рецензия от проф. дбн Иван Стоянов Доброволов.
   
3. Становище от доц. д-р инж. Васил Стефанов Донев.
   
4. Становище от доц. д-р инж. Николай Желев Колев.
   
5. Становище от доц. д-р инж. Цветко Георгиев Лилов.
   
6. Автореферат на Веселка Маринова Маринова - Стоянова.
   
7. CV на Веселка Маринова Маринова - Стоянова.
   
  Публична защита
   
 

На 03.10.2014 г. от 11:00 ч. в семинарната зала на Института по океанология „Проф. Фр. Нансен” – БАН, гр. Варна, ще се проведе публична защита на дисертация на тема „Структура, динамика и райониране на ландшафтите в Черноморската крайбрежна зона между нос Калиакра и нос Емине” за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” на ас. Илиян Свиленов Коцев, докторант в редовна форма на обучение  към секция „Динамика на бреговата зона” при ИО-БАН, в област на  висше образование: шифър 4.  „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: шифър 4.4. „Науки за Земята”, докторска програма по „Океанология”

Научен ръководител:

Доцент д-р Стоян Димитров Керемедчиев – пенсиониран научен сътрудник към секция „Динамика на бреговата зона” при ИО-БАН, гр. Варна;
Научен консултант:
Професор д-р Ангел Сергиев Велчев – хоноруван преподавател към катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда” към Геолого-географски факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Научно жури:

Проф. дгн инж. Веселин Пейчев - зам. директор на ИО-БАН, гр. Варна, председател на Научното жури, рецензент;
Доцент д-р Никола Тодоров – преподавател към катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда” към Геолого-географски факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”, рецензент;
Доцент д-р Стоян Керемедчиев - пенсиониран научен сътрудник към секция „Динамика на бреговата зона” при ИО-БАН, гр. Варна, становище;
Доцент д-р Камен Нам - преподавател към катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда” към Геолого-географски факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”, становище;
Доцент д-р Мимоза Контева - преподавател към катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда” към Геолого-географски факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”, становище.

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИО - БАН, Варна и са публикувани на сайта на института.

   
 
1. Рецензия от проф. дгн инж. Веселин Пейчев.
   
2. Рецензия от доц. д-р Никола Тодоров.
   
3. Становище от доц. д-р Стоян Керемедчиев.
   
4. Становище от доц. д-р Камен Нам.
   
5. Становище от доц. д-р Мимоза Контева.
   
6. Автореферат на Илиян Свиленов Коцев.
   
7. СV на Илиян Свиленов Коцев.
   
   
  Публична защита
   
 

На 15.09. 2014 г. от 10 ч. в залата на Института по океанология „Проф. Фр. Нансен” - БАН ще се проведе публична защита на дисертация на тема „Палеогеография на пристанищните акватории в древната морска история и археология на Западното Черноморие” за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на гл. ас. Преслав Илиев Пеев, докторант на самостоятелна подготовка  от секция „Морска геология и археология в ИО-БАН, в област  висше образование: шифър 4.  „Природни науки, математика и информатика“; професионално направление: шифър 4. 4 „Науки за Земята”; докторска програма „Океанология”

Научни консултанти:

Проф. дин Калин Стойнев Порожанов - ЮЗУ - Благоевград  и Институт по балканистика с Център по тракология - БАН.
Проф. дгн инж. Веселин Димитров Пейчев - Зам. - директор ИО-БАН - Варна.

Научно жури:

Доц. д-р Райна Иванова Христова – ИО-БАН, Председател на Научното жури, рецензент.
Проф. д-р Валентин Георгиев Плетньов, Директор РИМ – Варна, рецензент.
Проф. дин Калин Стойнев Порожанов - ЮЗУ - Благоевград и Институт по балканистика с Център по тракология - БАН , становище.                                     Проф. дбн Мариана Владимирова Филипова - Маринова, завеждащ отдел „Природа”-РИМ-Варна, становище.
Доц. д-р инж.Орлин Василев Димитров, ИО-БАН, становище
.

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИО - БАН, Варна и са публикувани на сайта на института.

   
 
1. Рецензия от проф. д-р Валентин Георгиев Плетньов.
   
2. Рецензия от доц. д-р Райна Иванова Христова.
   
3. Становище от проф. дин Калин Стойнев Порожанов.
   
4. Становище от проф. дбн Мариана Владимирова Филипова - Маринова.
   
5. Становище от доц. д-р Орлин Василев Димитров.
   
6. Автореферат на Преслав Илиев Пеев.
   
7. СV на Преслав Илиев Пеев.
   
  Публична защита
   
 

На 16.09.2014 г. от 14 ч. в залата на Института по океанология „Проф. Фр. Нансен” - БАН ще се проведе публична защита на дисертация на тема: „Влияние на екологични градиенти върху структурата и динамиката на мезозоопланктона в северозападната акватория на Черно море”, за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на ас. Елица Славева Стефанова от секция „Биология и екология на морето”, в област на висше образование: шифър 4.  „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление шифър 4. 3„Биологически науки”, научна специалност (докторска програма): шифър 02.22.01 „Екология и опазване на екосистемите”, научно направление „Зоопланктон”.

Научни ръководители:

Проф. дбн Асен Консулов ИО-БАН
Доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров, БФ, СУ "Св. Климент Охридски" и
Проф. д-р Снежана Мончева, ИО-БАН.

Научно жури:

Доц. д-р Валентина Русева Тодорова ИО-БАН, Председател на Научното жури, становище.
Проф. дбн Яна Илиева Топалова - БФ, СУ "Св. Климент Охридски", рецензент.
Проф. дбн Мариана Владимирова Филипова- Маринова, РИМ-Варна, рецензент.
Доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров, БФ, СУ "Св. Климент Охридски", становище.
Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов - ТУ – Варна, становище.

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИО - БАН, Варна и са публикувани на сайта на института.

   
 
1. Рецензия от проф. дбн Яна Илиева Топалова.
   
2. Рецензия от проф. дбн Мариана Владимирова Филипова - Маринова.
   
3. Становище от доц. д-р Валентина Русева Тодорова.
   
4. Становище от доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров.
   
5. Становище от проф. дбн Иван Стоянов Доброволов.
   
6. Автореферат на Елица Славева Стефанова.
   
7. СV на Елица Славева Стефанова.
   
  Публична защита
   
 

На 25 август 2014 г. от 14 ч. в залата на Института по океанология „Проф. Фр. Нансен” - БАН ще се проведе публична защита на дисертация на тема „Популационна динамика на черноморския сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus)” пред българския бряг за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на ас. Мария Христова Янкова от секция „Биология и екология на морето”, в област на висше образование: шифър 4.  „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление шифър 4. 3 „Биологически науки”, научна специалност шифър 01.06.11 Хидробиология.

Научни консултанти - проф. д-р Георги Даскалов, ИБЕИ-БАН и проф. д-р Снежана Мончева, ИО-БАН.

Научно жури:

Доц. д-р Петя Павлова Иванова – ИО-БАН, Председател на Научното жури, становище.
Доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов, ИБЕИ-БАН, рецензент.
Проф. дбн Мариана Владимирова Филипова- Маринова, РИМ-Варна, рецензент.
Проф. дбн Иван Доброволов, ТУ - Варна, становище.
Проф. д-р Георги М. Даскалов, ИБЕИ-БАН, становище.

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИО - БАН, Варна и са публикувани на сайта на института.

   
 
1. Рецензия от доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов.
   
2. Рецензия от проф. дбн Мариана Владимирова Филипова - Маринова.
   
3. Становище от доц. д-р Петя Павлова Иванова.
   
4. Становище от проф. дбн Иван Доброволов.
   
5. Становище от проф. д-р Георги М. Даскалов.
   
6. Автореферат на Мария Христова Янкова.
   
7. CV на Мария Христова Янкова.
   
  Публична защита
   
 

На 11 юли 2014 г. от 14 ч. в залата на Института по океанология „Проф. Фр. Нансен” - БАН ще се проведе публична защита на дисертация на тема „Качествен контрол на океанографски данни” за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на гл. ас. Надежда Николаева Вълчева от секция „Океански технологии”, в област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление шифър 4. 4 „Науки за земята”, шифър 01.08.07. „Океанология”,

Научен ръководител: проф. д-р Атанас Палазов, Институт по океанология при БАН

Научно жури:

проф. дфн Димитър И. Трухчев – ИО-БАН, Председател на Научното жури, рецензент
доц. д-р Елисавета Л. Пенева -  СУ „Св. Климент Охридски”, рецензент
доц. д-р Николай Х. Рачев - СУ „Св. Климент Охридски”, становище
проф. д-р инж. Никола Р. Лютов – ВСУ „Черноризец Храбър”, становище
– ИО-БАН, становище

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИО - БАН, Варна и са публикувани на сайта на института.

   
 
1. Рецензия от проф. дфн Димитър И. Трухчев
   
2. Рецензия от доц. д-р Елисавета Л. Пенева
   
3. Становище от доц. д-р Николай Х. Рачев
   
4. Становище от проф.д-р инж. Никола Р. Лютов
   
5. Становище от проф. д-р инж. Атанас В. Палазов
   
6. Автореферат на Надежда Николаева Вълчева
   
7. CV на Надежда Николаева Вълчева
   
  Публична защита
   
 

На 22 юли 2014 г. от 10 ч. в залата на Института по океанология "Проф. Фр. Нансен" – БАН - Варна ще се проведе публична защита на дисертация на тема: "Палеоекология и геоархеология на горноплейстоценски и холоценски седименти по данни от дълбоководната част на Черно море и Варненското езеро" за придобиване на образователната и научна степен "доктор" на ас. Стоян Иванов Вергиев, докторант към секция "Морска геология и археология" в ИО - БАН, в област на висше образование: шифър 4: "Природни науки, математика и информатика", професионално направление: шифър 4.4. :"Науки за Земята", научна специалност (докторска програма): шифър 01.07.10. "Геология на океаните и моретата"

Научни консултанти:

Доц. д-р Емануил Димитров Кожухаров, Институт по океанология – БАН.
Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова - Маринова, Регионален исторически музей – Варна.

Научно жури:

Проф. дн инж. Веселин Димитров Пейчев, ИО-БАН, Председател на Научното жури, становище.
Проф. д-р Петко Стоянов Димитров, ИМСТЦХА - БАН, рецензент.
Проф. дбн Димитър Асенов Иванов, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания-БАН-София, рецензент.
Доц. д-р Дария Куртева Иванова, Геологически институт –БАН, София, становище.
Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова, Регионален исторически музей- Варна, становище.

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИО-БАН Варна и са публикувани на сайта на Института.

   
 
   
1. Рецензия на Проф. д-р Петко Стоянов Димитров.
   
2. Рецензия на Проф. дбн Димитър Асенов Иванов.
   
3. Становище на Доц. д-р Дария Куртева Иванова.
   
4. Становище на Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова.
   

5. Становище на Проф. дн инж. Веселин Димитров Пейчев.

   
6. Автореферат на Стоян Иванов Вергиев.
   
7. CV на Стоян Иванов Вергиев.