А Р Х И В     К О Н К У Р С И
   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018г.
в съответствие със Заповед № I-84/ 04.07.2017г. на Председателя на БАН,
 
Публикация на конкурса - 18 юли  2017 година, ДВ Бр. 58/18.07.2017г.


1. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Докторска програма “Океанология”, редовна форма – 1бр.
Научно направление:
„Моделно изследване на хидродинамичните процеси в крайбрежната зона”


2. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Докторска програма “Океанология”, редовна форма – 1бр.
Научно направление:
„Морски отпадъци”


3. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„;
Докторска програма “Геология на океаните и моретата”, редовна форма – 1бр.
Научно направление:
„Сеизмика и неотектоника”
  

В срок от 15.08.2017г. до 13.10.2017г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на  Институт по океанология - БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 8. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат: 
по  специалността                 от  04  до  08.12.2017 година,
по чужди езици                     от  11  до  15.12.2017 година.

Изисквания:
           
            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

   
   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016-2017г.
в съответствие със Заповед № I-36/ 06.03.2017г. на Председателя на БАН,
 
Публикация на конкурса -  14 март  2017 година, ДВ Бр. 22/14.03.2017г.

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Докторска програма “Океанология”, задочна форма – 1бр.
  Научно направление:
„Подводен шум и енергия в морската околна среда”

В срок от 14.03.2017г. до 12.05.2017г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на  Институт по океанология - БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 8. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат: 
по  специалността                 от  19  до  23.06.2017 година,
по чужди езици                     от  26  до  30.06.2017 година.

Изисквания:
           
            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

   
 

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ

„ГЛАВЕН АСИСТЕНТ” ПО:

   
 

 Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Научна специалност: „Геология на океаните и моретата”; Научно направление: „Геоложко картиране на морското дъно”   към секция „Динамика на бреговата зона”  - един бр.

В срок от 17.02.2017г. до 17.04.2017г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса - 17 февруари 2017 година, ДВ Бр. 16/17.02.2017г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 3 екземпляра на хартиен носител и 6 екземпляра на CD/DVD:

 1. Автобиография по европейски образец;
 2. Дипломa за придобита образователната и научна степен „доктор”;
 3. Медицинско свидетелство (за кандидатите, които са служители на ИО-БАН Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 4. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО-БАН Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 5. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
 6. Копия на публикации, изобретения, доклади и други научни разработки. Необходимо е да бъдат представени най-малко 4 публикации, от които поне две в специализирани научни издания, извън докторантурата.

При подаване на документите всеки участник в конкурса получава въпросник (конспект) за изпита по темата на конкурса, приет от НС и утвърден от Директора на ИО – БАН Варна.

Кандидатите за главен асистент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. Конкурсният изпит е писмен и устен и се провежда в един ден, по приет от НС и утвърден от Директора на ИО – БАН Варна, конспект.

Изпитът ще се проведе в периода: 

от 02.05.2017 до 26.05.2017 година

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка най-малко мн. добър 4,50.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016-2017г.
в съответствие с Решение № 328 на Министерски съвет от 03.05.2016г.,
Заповед № I-85/ 01.07.2016г. на Председателя на БАН  

Публикация на конкурса - 15 юли 2016 година, ДВ Бр. 54/15.07.2016г.

1. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Докторска програма „Геология на океаните и моретата”, редовна форма – 1бр.

Изисквания към кандидатите:

*Да са завършили образователно-квалификационна степен „магистър” в един от следните факултети: Физически факултет, Факултет по математика и информатика или Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” Факултет приложна математика и информатика на ТУ София; Геологопроучвателен факултет на МГУ „Св. Иван Рилски” София; Факултет по морски науки и екология на ТУ Варна. 

Тема: 
„Газовите хидрати в палеоделтата на р. Дунав (запаси, експлоатация и геориск).”
 


2. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Докторска програма „Екология и опазване на екосистемите”, задочна форма – 1бр.

Изисквания към кандидатите: 

*Да са завършили образователно-квалификационна степен „магистър” в един от следните факултети: Факултет по морски науки и екология, Факултет по изчислителна техника и автоматизация на ТУ Варна, Факултет по математика и информатика или Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” Факултет по морски науки и екология на ТУ Варна. 

Тема: 
„Дефиниране на система за за управление на риска и вземане на решения при устойчивото управление на морски биологични ресурси.”

В срок от 15.08.2016г. до 14.10.2016г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на Институт по океанология - БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Дипломa за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат: 

по специалността от 05 до 09.12.2016 година,
по чужди езици от 12 до 16.12.2016 година.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО: 

 Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Научна специалност: „Океанология”; Научно направление: „Палеоклиматични реконструкции на Черно море”  - един бр.

В срок от 12.04.2016г. до 12.06.2016г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса -  12 април  2016 година, ДВ Бр. 29/12.04.2016г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 3 екземпляра на хартиен носител и 6 екземпляра на CD/DVD:

 1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
 2. Опис на документите;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия;
 5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 6. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 7. Удостоверение за стаж по специалността в съответната научна област;
 8. Списък на публикациите с подпис на кандидата и копия от тях. Необходимо е да бъдат представени монографичен труд или най-малко 20 публикации, от които поне 5 в списания с импакт фактор, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиване на научната степен „доктор на науките”. В поне 10 от представените публикации кандидатът трябва да е първи автор;
 9. Справка за приносите и цитиранията с подпис на кандидата;
 10. Други документи, свързани с конкурса.

Кандидатите за доцент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда на Чл. 9 и Чл. 10 от ПУРПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН – Варна.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР” ПО:
  
Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Научна специалност: „Геология на океаните и моретата”; Научно направление: „Геолого-геоморфоложко картиране на морското дъно” - един бр.
 
В срок от 18.03.2016г. до 18.05.2016г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса -  18 март  2016 година, ДВ Бр. 21/18.03.2016г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 4 екземпляра на хартиен носител и 5 екземпляра на CD/DVD:

 1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
 2. Опис на документите;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия;
 5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 6. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 7. Удостоверение за стаж по специалността в съответната научна област;
 8. Списък на публикациите с подпис на кандидата и копия от тях. Необходимо е да бъдат представени монографичен труд или най-малко 25 публикации, от които поне 10 в списания с импакт фактор, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор”,  за придобиване на научната степен „доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност „доцент”. В поне 12 от представените публикации кандидатът трябва да е първи автор;
 9. Справка за приносите и цитиранията с подпис на кандидата. Необходимо е да се представи списък от най-малко 40 цитирания;
 10. Други документи, свързани с конкурса.

Кандидатите за доцент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда на Чл. 9 и Чл. 10 от ПУРПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН – Варна.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО: 

 Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Научна специалност: „Хидробиология”; Научно направление: „Ихтиология”  - един бр.

В срок от 18.03.2016г. до 18.05.2016г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса -  18 март  2016 година, ДВ Бр. 21/18.03.2016г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 3 екземпляра на хартиен носител и 6 екземпляра на CD/DVD:

 1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
 2. Опис на документите;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия;
 5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 6. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 7. Удостоверение за стаж по специалността в съответната научна област;
 8. Списък на публикациите с подпис на кандидата и копия от тях. Необходимо е да бъдат представени монографичен труд или най-малко 20 публикации, от които поне 5 в списания с импакт фактор, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиване на научната степен „доктор на науките”. В поне 10 от представените публикации кандидатът трябва да е първи автор;
 9. Справка за приносите и цитиранията с подпис на кандидата;
 10. Други документи, свързани с конкурса.

Кандидатите за доцент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда на Чл. 9 и Чл. 10 от ПУРПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН – Варна.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР” ПО:
  
Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Научна специалност: „Океанология”; Научно направление: „Стратиграфия на кватернерните седименти в Черноморския регион” (стратиграфия на кватернера)  - един бр.
 
В срок от 26.02.2016г. до 26.04.2016г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса -  26 февруари  2016 година, ДВ Бр. 16/26.02.2016г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 4 екземпляра на хартиен носител и 5 екземпляра на CD/DVD:

 1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
 2. Опис на документите;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия;
 5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 6. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 7. Удостоверение за стаж по специалността в съответната научна област;
 8. Списък на публикациите с подпис на кандидата и копия от тях. Необходимо е да бъдат представени монографичен труд или най-малко 25 публикации, от които поне 10 в списания с импакт фактор, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” за придобиване на научната степен „доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност „доцент”. В поне 12 от представените публикации кандидатът трябва да е първи автор;
 9. Справка за приносите и цитиранията с подпис на кандидата. Необходимо е да се представи списък от най-малко 40 цитирания;
 10. Други документи, свързани с конкурса.

Кандидатите за доцент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда на Чл. 9 и Чл. 10 от ПУРПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН – Варна.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО:
 

 Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Научна специалност: „Океанология”; Научно направление: „Математическо моделиране и приложение на математиката”  - един бр.

В срок от 26.02.2016г. до 26.04.2016г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса -  26 февруари  2016 година, ДВ Бр. 16/26.02.2016г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 3 екземпляра на хартиен носител и 6 екземпляра на CD/DVD:

 1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
 2. Опис на документите;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия;
 5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 6. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 7. Удостоверение за стаж по специалността в съответната научна област;
 8. Списък на публикациите с подпис на кандидата и копия от тях. Необходимо е да бъдат представени монографичен труд или най-малко 20 публикации, от които поне 5 в списания с импакт фактор, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиване на научната степен „доктор на науките”. В поне 10 от представените публикации кандидатът трябва да е първи автор;
 9. Справка за приносите и цитиранията с подпис на кандидата;
 10. Други документи, свързани с конкурса.

Кандидатите за доцент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда на Чл. 9 и Чл. 10 от ПУРПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН – Варна.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ” ПО:
 
 Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Научна специалност: „Екология и опазване на екосистемите”; Научно направление: „Зоопланктон”  - един бр.

В срок от 26.02.2016г. до 26.04.2016г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса -  26 февруари  2016 година, ДВ Бр. 16/26.02.2016г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 3 екземпляра на хартиен носител и 4 екземпляра на CD/DVD:

 1. Автобиография по европейски образец;
 2. Диплома за образователната и научна степен „доктор”;
 3. Медицинско свидетелство (за кандидатите, които са служители на ИО-БАН Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 4. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО-БАН Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 5. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
 6. Копия на публикации, изобретения, доклади и други научни разработки. Необходимо е да бъдат представени най-малко 4 публикации, от които поне две в специализирани научни издания, извън докторантурата.

            При подаване на документите всеки участник в конкурса получава             въпросник (конспект) за изпита по темата на конкурса, приет от НС и             утвърден от Директора на ИО – БАН Варна.

Кандидатите за главен асистент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. Конкурсният изпит е писмен и устен и се провежда в един ден, по приет от НС и утвърден от Директора на ИО – БАН Варна, конспект.

Изпитът ще се проведе в периода: 
от 12.05.2016 до 12.06.2016 година,
 
Изисквания:
            Успешно издържали конкурсния изпит  са кандидатите, получили оценка  най-малко мн. добър 4,50.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
  ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" ПО:
   
 

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4. "Природни науки, Математика и Информатика"; Професионално направление: шифър 4.3. "Биологически науки"; Научна специалност: "Хидробиология"; Научно направление: " Ихтиология ", секция "Биология и екология на морето", обявен в Държавен вестник бр. 52 от 10.07.2015 г.

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Марина Добромирова Панайотова

Научно жури:

Професор д-р Снежанка Петрова Мончева - Институт по Океанология – БАН - Варна, Председател на Научното жури, становище.
Професор д-р Георги Михайлов Даскалов - Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН - София, рецензия.
Доцент д-р Галерида Николова Райкова - Петрова - Биологически факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски" - София, рецензия.
Професор дбн Яна Илиева Топалова - Биологически факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски" - София, становище.
Професор дбн Марияна Владимирова Филипова - Маринова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, становище.
Доцент д-р Валентина Русева Тодорова – Институт по Океанология – БАН - Варна, становище.
Доцент д-р Апостолос Йоанис Апостолу - Институт по биоразнообразие и eкосистемни изследвания - БАН - София, становище.

   
  Публикувани на 10.11.2015 г.
   
 
1. Становище от Професор д-р Снежанка Петрова Мончева.
   
2. Рецензия от Професор д-р Георги Михайлов Даскалов.
   
3. Рецензия от Доцент д-р Галерида Николова Райкова - Петрова.
   
4. Становище от Професор дбн Яна Илиева Топалова.
   
5. Становище от Професор дбн Марияна Владимирова Филипова - Маринова.
   
6. Становище от Доцент д-р Валентина Русева Тодорова.
   
7. Становище от Доцент д-р Апостолос Йоанис Апостолу.
   
 

Справка за научните приноси - Download PDF File

Списък на цитатите - Download PDF File

Списък с публикациите на гл. ас. д-р Марина Добромирова Панайотова - Download PDF File

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
  ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" ПО:
   
 

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4. Природни науки, Математика и Информатика; Професионално направление: шифър 4.3. “Биологически науки”; Научна специалност: „Хидробиология”; Научно направление: „ Зоопланктон ”, обявен в Държавен вестник брой 52 от 10.07.2015 г.

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Кремена Благовестова Стефанова

Научно жури:

Доцент д-р Валентина Русева Тодорова – Институт по Океанология – БАН - Варна, Председател на Научното жури, становище.
Професор дбн Марияна Владимирова Филипова - Маринова – Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, рецензия.
Доцент д-р Веселина Василева Михнева - ИРР - ССА - Варна, рецензия.
Професор дбн Яна Илиева Топалова - Биологически факултет наСофийски Университет „Св. Климент Охридски“ - София, становище.
Професор дбн Иван Стоянов Доброволов - старши научен сътрудник, първа степен по отменения ЗНСНЗ, становище.
Професор д-р Румен Кирилов Калчев - Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания - БАН - София, становище.
Доцент д-р Димитър Стефанов Кожухаров - Биологически факултет наСофийски Университет „Св. Климент Охридски“ - София, становище.

   
 

Публикувани на 10.11.2015 г.

   
 
1. Становище от Доц. д-р Валентина Русева Тодорова.
   
2. Рецензия от Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова - Маринова.
   
3. Рецензия от Доц. д-р Веселина Василева Михнева.
   
4. Становище от Проф. дбн Яна Илиева Топалова.
   
5. Становище от Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов.
   
6. Становище от Проф. д-р Румен Кирилов Калчев.
   
7. Становище от Доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров.
   
 

Справка за научните приноси. - Download PDF File

Списък на цитатите. - Download PDF File

Списък на научните публикации на гл. ас. д-р Кремена Стефанова. - Download PDF File

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" ПО:

   
 

Конкурс по област на висше образование: шифър 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: шифър 4.4. “Науки за Земята”, научна специалност: „Океанология”; научно направление: „Техника и технология на океанографските изследвания”, обявен в Държавен вестник брой 52 от 10.07.2015 г.

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р инж. Веселка Маринова Маринова - Стоянова

Научно жури:

Проф. д-р инж. Атанас Василев Палазов, Институт по океанология - БАН, Варна, Председател на Научното жури, становище.
Проф. д-р инж. Никола Рашков Лютов, ВСУ „Черноризец Храбър”,Варна, рецензия.
Доц. д-р инж. Васил Стефанов Донев - Институт по океанология - БАН, Варна, рецензия.
Проф. дтн Иван Георгиев Георгиев - НИГГГ - БАН, София, становище.
Проф. д-р инж. Евгени Методиев Миланов - ИМТС с ЦХА - БАН, Варна, становище.
Доц. д-р инж. Николай Желев Колев – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна, становище.
Доц. д-р Асен Якимов Стефанов, Институт по океанология - БАН, Варна, становище.

   
  Публикувани на 30.10.2015 г.
   
 
1. Становище от Проф. д-р инж. Атанас Василев Палазов.
   
2. Рецензия от Проф. д-р инж. Никола Рашков Лютов.
   
3. Рецензия от Доц. д-р инж. Васил Стефанов Донев.
   
4. Становище от Проф. дтн Иван Георгиев Георгиев.
   
5. Становище от Проф. д-р инж. Евгени Методиев Миланов.
   
6. Становище от Доц. д-р инж. Николай Желев Колев.
   
7. Становище от Доц. д-р Асен Якимов Стефанов.
   
 

Справка за научните приноси - Download PDF File

Списък на цитатите - Download PDF File

Списък с публикациите на гл. ас. д-р инж. Веселка Маринова Маринова - Стоянова - Download PDF File

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
  ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" ПО:
   
 

Конкурс по област на висше образование: шифър  4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.3.  Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите”, Научно направление „Екология на морската фауна”, обявен в ДВ брой 40 от 02.06.2015г.

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Виолин Стоянов Райков

Научно жури:

Доц. д-р Петя Павлова Иванова, Институт по океанология – БАН - Варна, Председател на Научното жури, становище.
Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов, ТУ,Варна, рецензия
Доц. д-р Елиза Петрова Узунова, Биологически факултет на СУ” Св. Св. Климент Охридски”, рецензия.
Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова –  МУ” П. Стоянов”, Варна, становище.
Проф. д-р Снежана Мончева, Институт по океанология – БАН – Варна, становище.
Проф. д-р Евгения Нешова Иванова, Биологически факултет на Пловдивски Университет”П. Хирендарски”, становище.
Доц. д-р Веселина Михнева  ИРР - Варна, становище.

   
  Публикувани на 02.10.2015 г.
   
 
1. Становище от Доц. д-р Петя Павлова Иванова.
   
2. Рецензия от Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов.
   
3. Рецензия от Доц. д-р Елиза Петрова Узунова.
   
4. Становище от Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова.
   
5. Становище от Проф. д-р Снежана Мончева.
   
6. Становище от Проф. д-р Евгения Нешова Иванова.
   
7. Становище от Доц. д-р Веселина Михнева.
   
 

Справка за научните приноси - Download PDF File

Списък на цитатите - Download PDF File

Списък с публикациите на гл. ас. д-р Виолин Райков - Download PDF File

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО:

   
 

Конкурс по област на висше образование: шифър 4. Природни науки, Математика и Информатика; професионално направление: шифър 4.4. Науки за земята; научна специалност: Океанология; научно направление: Палеогеография и геоархеология, обявен в Държавен вестник (бр. 40 от 02.06.2015 г.)

Допуснати кандидати:гл. ас. д-р Преслав Илиев Пеев

Научно жури:

Доц. д-р Райна Иванова Христова, Институт по океанология – БАН - Варна, Председател на Научното жури, рецензия.
Проф. д-р Валентин Георгиев Плетньов, РИМ – Варна, рецензия.
Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова, МУ – Варна, становище.
Проф. дгн инж. Веселин Димитров Пейчев, Институт по океанология – БАН - Варна, становище.
Проф. дн Цанко Василев Цанков, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, становище.
Д-р Стоян Димитров Керемедчиев, старши научен сътрудник, втора степен по отменения ЗНСНЗ, пенсионер, становище.
Доц. д-р Светла Димитрова Станкова, Шуменски университет, становище.

   
  Публикувани на 01.10.2015 г.
   
 
1. Рецензия от Доц. д-р Райна Иванова Христова.
   
2. Рецензия от Проф. д-р Валентин Георгиев Плетньов.
   
3. Становище от Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова.
   
4. Становище от Проф. дгн инж. Веселин Димитров Пейчев.
   
5. Становище от Проф. дн Цанко Василев Цанков.
   
6. Становище от Д-р Стоян Димитров Керемедчиев.
   
7. Становище от Доц. д-р Светла Димитрова Станкова.
   
 

Справка за научните приноси - Download PDF File

Списък на научните трудове с които се участва в конкурса - Download PDF File

Списък на цитатите - Download PDF File

Резюмета на научните трудове - Download PDF File

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
  ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО:
   
 

Конкурс по област на висше образование шифър 4 “Природни науки, Математика и Информатика”: Професионално направление: шифър 4.4 “Науки за Земята” по научна специалност “Океанология”, Научно направление „Хидродинамика, литодинамика и морфодинамика на бреговата зона, секция „Динамика на бреговата зона“, обявен в Държавен вестник (бр. 33/08.05.2015  г.)

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р инж. Екатерина Виталиевна Трифонова.

Научно жури:

Доц. д-р инж. Любомир Иванов Димитров, Институт по океанология, БАН - Варна, Председател на Научното жури, становище;
Проф. дгн Веселин Димитров Пейчев, Институт по океанология, БАН - Варна,
рецензия;
Доц. д-р инж. Любка Георгиева Пашова, - Институт по геофизика, геодезия и
география – БАН гр. София, рецензия;
Проф. дтн инж. Пенко Николов Градинаров – пенсионер, ТУ, гр. Варна, становище;
Проф. д-р Румен Здравков Кишев - зам. директор по морски науки и технологии в ИМСТЦХА - БАН, гр. Варна, ръководител на центъра по Хидро - и Аеродинамика, БАН – Варна, становище;
Доц. д-р инж. Дорина Христова Драганчева, център по Хидро - и Аеродинамика,
БАН – Варна, становище;
Проф. д-р Николай Павлов Лисев, Хидротехнически факултет в Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, становище.


   
  Публикувани на 08.09.2015 г.
   
 
1. Становище от Доц. д-р Любомир Иванов Димитров.
   
2. Рецензия от Проф. дгн Веселин Димитров Пейчев.
   
3. Рецензия от Доц. д-р инж.Любка Георгиева Пашова.
   
4. Становище от Проф. дтн инж.Пенко Николов Градинаров.
   
5. Становище от Проф. д-р Румен Здравков Кишев.
   
6. Становище от Доц. д-р инж.Дорина Христова Драганчева.
   
7. Становище от Проф. дтн инж. Николай Павлов Лисев.
   
 

Справка за научните приноси - Download PDF File

Списък на научните трудове с които се участва в конкурса - Download PDF File

Списък на цитатите - Download PDF File

   
   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО:

   
 

Конкурс по област на висше образование: шифър 4. Природни науки, Математика и информатика, професионално направление: шифър 4.4. Науки за земята, научна специалност: Океанология, научно направление – Техногенно въздействие върху бреговата зона, обявен в Държавен вестник (бр. 33/ 08.05.2015  г.)

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Маргарита Колева Станчева.

Научно жури:

Проф. дгн Веселин Димитров Пейчев, Институт по океанология – БАН - Варна, Председател на Научното жури, становище.
Проф. дгн Георги Цветков Алексиев, НИГГГ - БАН - София, рецензия.
Доц. д-р Райна Иванова Христова, Институт по океанология – БАН - Варна, рецензия.
Доц. д-р Николай Николаев Вълчев, Институт по океанология – БАН - Варна, становище.
Проф. дтн Йордан Георгиев Марински, НИГГГ - БАН - София, становище.
Проф. д-р Борис Тодоров Колев, НИГГГ - БАН - София, становище.
Д-р Стоян Димитров Керемедчиев, старши научен сътрудник, втора степен по ЗНСНЗ, пенсионер, становище.

  Публикувани на 08.09.2015 г.
   
 
1. Становище от Проф. дгн Веселин Димитров Пейчев.
   
2. Рецензия от Проф. дгн Георги Цветков Алексиев.
   
3. Рецензия от Доц. д-р Райна Иванова Христова.
   
4. Становище от Доц. д-р Николай Николаев Вълчев.
   
5. Становище от Проф. дтн Йордан Георгиев Марински.
   
6. Становище от Проф. д-р Борис Тодоров Колев.
   
7. Становище от Д-р Стоян Димитров Керемедчиев.
   
 

Справка за научните приноси - Download PDF File

Списък на научните трудове с които се участва в конкурса - Download PDF File

Списък на цитатите - Download PDF File

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО:
 
І. Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Научна специалност: „Океанология”; Научно направление: “Техника и технология ня океанографските изследвания”  - един бр.

ІІ. Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки„; Научна специалност: „Хидробиология”; Научно направление: “Зоопланктон”  - един бр.

ІІІ. Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки„; Научна специалност: „Хидробиология”; Научно направление: “Ихтиология” - един бр.
 
В срок от 10.07.2015 г. до 10.09.2015 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса -  10 юли  2015 година, ДВ Бр. 52/10.07.215г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 3 екземпляра на хартиен носител и 6 екземпляра на CD/DVD:

 1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
 2. Опис на документите;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия;
 5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 6. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 7. Списък на публикациите с подпис на кандидата и копия от тях. Необходимо е да бъдат представени монографичен труд или най-малко 20 публикации, от които поне 5 в списания с импакт фактор, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиване на научната степен „доктор на науките”. В поне 10 от представените публикации кандидатът трябва да е първи автор.;
 8. Справка за приносите и цитиранията с подпис на кандидата;
 9. Други документи, свързани с конкурса.

Кандидатите за доцент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда на Чл. 9 и Чл. 10 от ПУПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН – Варна.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ” ПО:

Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Научна специалност: „Геология на океаните и моретата”, Научно направление: „Палеоекология и геоархеология” ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛ „ПРИРОДА” при РИМ – ВАРНА  - един бр. 

В срок от 16.06.2015 г. до 16.08.2015 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса - 16юни  2015 година, ДВ Бр. 44/16.06.215г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 3 екземпляра на хартиен носител и 4 екземпляра на CD/DVD:

 1. Автобиография по европейски образец;
 2. Диплома за образователната и научна степен „доктор”;
 3. Медицинско свидетелство (за кандидатите, които са служители на ИО-БАН Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 4. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО-БАН Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 5. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
 6. Копия на публикации, изобретения, доклади и други научни разработки. Необходимо е да бъдат представени най-малко 4 публикации, от които поне две в специализирани научни издания, извън докторантурата.

           При подаване на документите всеки участник в конкурса получава въпросник (конспект) за изпита по темата на конкурса, приет от НС и утвърден от Директора на ИО – БАН Варна.

           Кандидатите за главен асистент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. Конкурсният изпит е писмен и устен и се провежда в един ден, по приет от НС и утвърден от Директора на ИО – БАН Варна, конспект.

            Изпитът ще се проведе в периода: 
            от 01.09.2015 до 25.09.2015 година,
 
            Изисквания:
            Успешно издържали конкурсния изпит  са кандидатите, получили             оценка  най-малко мн. добър 4,50.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО:
 
І. Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Научна специалност: „Океанология”; Научно направление: „Палеогеография и геоархеология”  - един бр.

ІІ. Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Научна специалност: „Екология и опазване на екосистемите”; Научно направление: “Екология на морската фауна”  - един бр.
 
В срок от 02.06.2015 г. до 02.08.2015 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса -  02 юни  2015 година,
ДВ Бр. 40/02.06.215г.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 3 екземпляра на хартиен носител и 6 екземпляра на CD/DVD:

 1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
 2. Опис на документите;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия;
 5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 6. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 7. Списък на публикациите с подпис на кандидата и копия от тях. Необходимо е да бъдат представени монографичен труд или най-малко 20 публикации, от които поне 5 в списания с импакт фактор, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиване на научната степен „доктор на науките”. В поне 10 от представените публикации кандидатът трябва да е първи автор.;
 8. Справка за приносите и цитиранията с подпис на кандидата;
 9. Други документи, свързани с конкурса.

 

Кандидатите за доцент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда на Чл. 9 и Чл. 10 от ПУПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН – Варна.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО:
 
І. Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Научна специалност: „Океанология”; Научно направление: “Техногенно въздействие върху бреговата зона”  - един бр.

ІІ. Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Научна специалност: „Океанология”; Научно направление: “Хидродинамика, литодинамика и морфодинамика на бреговата зона”  - един бр.
 
В срок от 08.05.2015 г. до 08.07.2015 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса -  08 май  2015 година, ДВ Бр. 33/08.05.2015г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 3 екземпляра на хартиен носител и 6 екземпляра на CD/DVD:

 1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
 2. Опис на документите;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия;
 5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 6. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 7. Списък на публикациите с подпис на кандидата и копия от тях. Необходимо е да бъдат представени монографичен труд или най-малко 20 публикации, от които поне 5 в списания с импакт фактор, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиване на научната степен „доктор на науките”. В поне 10 от представените публикации кандидатът трябва да е първи автор.;
 8. Справка за приносите и цитиранията с подпис на кандидата;
 9. Други документи, свързани с конкурса.

Кандидатите за „доцент“ се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда на Чл. 9 и Чл. 10 от ПУРПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН – Варна.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ” ПО:

Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Научна специалност: „Хидробиология”, Научно направление: „Ихтиология” към секция „Биология и екология на морето”  - един бр.

В срок от 17.03.2015 г. до 17.05.2015 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до Директора на
Институт по океанология – БАН, Варна.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 3 екземпляра на хартиен носител и 4 екземпляра на CD/DVD:

 1. Автобиография по европейски образец;
 2. Диплома за образователната и научна степен „доктор”;
 3. Медицинско свидетелство;
 4. Свидетeлство за съдимост;
 5. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
 6. Копия на публикации, изобретения, доклади и други научни разработки;

Необходимо е да бъдат представени най-малко 4 публикации, от които поне две в специализирани научни издания, извън докторантурата;

При подаване на документите всеки участник в конкурса получава въпросник (конспект) за изпита по темата на конкурса, приет от НС и утвърден от Директора на ИО – БАН Варна.
 
Кандидатите за главен асистент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. Конкурсният изпит е писмен и устен и се провежда в един ден, по приет от НС и утвърден от Директора на ИО – БАН Варна, конспект.

Изпитът ще се проведе в периода: 
от 01.06.2015 до 26.06.2015 година.

Изисквания:
               
            Успешно издържали конкурсния изпит  са кандидатите, получили оценка  най-малко мн. добър 4,50.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

   
 

за прием на редовни докторанти за учебната 2014-2015 г.
в съответствие с Решение № 293 на Министерски съвет от 13.05.2014 г.

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Докторска програма: „Океанология”;  Научно направление: „Картографиране на морското дъно” (Цифров модел на българския континентален шелф и неговата параметризация), редовна форма – 1бр.

Изисквания към кандидатите:

   
 

Да са завършили образователно-квалификационна степен „магистър” към:

 1. Геодезически факултет на УАСГ – София, специалности „Геодезия” или „Кадастър”;
 2. Геологопроучвателен факултет на МГУ „Св. Иван Рилски” – София, специалности „Геология и геоинформатика”, „Приложна геофизика” или Минно технологичен факултет на МГУ„Св. Иван Рилски” – София, специалност „Маркшайдерство и геодезия”;
 3. Геолого – географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Географски информационни системи и картография”. 

В срок от 13.03.2015 г. до 13.05.2015 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси

Дата на обявяване на конкурса -  ДВ Бр. 18 / 10.03.2015г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на  Институт по океанология - БАН, Варна, в която кандидатите посочват докторската програма (и научното направление), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 8. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. Кандидатите ще получат програмата (конспект) за конкурсния изпит при подаване на документите си за участие.

Изпитите ще се проведат: 
по  специалността                 от  15  до  19.06.2015 година,
по чужди езици                     от  22  до  26.06.2015 година.

Изисквания:
           
            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

   
   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ” ПО:

Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Научно направление: “Геоморфология  и морфодинамика на бреговата зона”  - един бр.

В срок от 04.11.2014 г. до 04.01.2015 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 2 екземпляра на хартиен носител и 3 екземпляра на CD/DVD:

 1. Автобиография по европейски образец;
 2. Диплома за образователната и научна степен „доктор”;
 3. Медицинско свидетелство;
 4. Свидетeлство за съдимост;
 5. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
 6. Копия на публикации, изобретения, доклади и други научни разработки;

Необходимо е да бъдат представени най-малко 4 публикации, от които поне две в специализирани научни издания, извън докторантурата;

Кандидатите за главен асистент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. Конкурсният изпит е писмен и устен и се провежда в един ден, по приет от НС и утвърден от Директора на ИО – БАН Варна, конспект.

Изпитът ще се проведе в периода: 
от 19.01.2015 до 19.02.2015 година,

Изисквания:
               
            Успешно издържали конкурсния изпит  са кандидатите, получили оценка  най-малко мн. добър 4,50.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

   
 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2013-2014 г.
в съответствие с Решение № 288 на Министерски съвет от 10.05.2013 г.

1. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; научна специалност: шифър 01.08.07 “Океанология” (Управление на океанографски данни и информация), задочна форма – 1бр.
Изисквания към кандидатите:

*Да са завършили образователно-квалификационна степен „магистър” в една от следните специалности: „Компютърни системи и технологии”, „Информационни технологии”, „Информатика” или подобни.

2. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; научна специалност: шифър 01.07.10 “Геология на океаните и моретата”, редовна форма –1бр.

Работни теми:

* Вариант І: „Биостратиграфия и палеоекологичен анализ на кватернерни секвенции от българския сектор на Черно море”.

Изисквания към кандидатите: да са завършили образователно-квалификационна степен „магистър” към Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”; специалност „Океанско инженерство на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”; Факултет по морски науки и екология към ТУ – Варна и / или сходни специалности във Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”; ШУ „Епископ Константин Преславски”.
  * Вариант ІІ: „Геофизична оценка на газовите хидрати в Черно море като енергиен ресурс, геориск и фактор за промяна на климата”.
Изисквания към кандидатите: да са завършили образователно - квалификационна степен „магистър” към Физическия, Математическия или Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”; Факултет Приложна математика и информатика на ТУ – София; Геологопроучвателния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски” или Факултет по морски науки и екология на ТУ - Варна.
 
В срок от 16.08.2013 г. до 16.10.2013 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси  

    Дата на обявяване на конкурса -  16 август  2013 година.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на  Институт по океанология - БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 8. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат: 
по  специалността                 от  02  до  06.12.2013 година,
по чужди езици                     от  16  до  20.12.2013  година.

Изисквания:

            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.
   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА  ДОПЪЛНИТЕЛЕН  КОНКУРС

   
 

за прием на редовни докторанти за учебната 2012-2013 г.
в съответствие с Решение № 375 на Министерски съвет от 11.05.2012 г.

   
 

1. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки„; научна специалност: шифър 01.06.11 “Хидробиология” (Биоразнообразие , екология и състояние на макрозообентоса от пясъчните местообитания в Черно море пред Българския бряг), редовна форма – 1бр.

Изисквания към кандидатите:
*Да са завършили образователно-квалификационна степен „магистър” в една от следните специалности: „Хидробиология”, „Зоология на безгръбначните животни”, „Екология на водните екосистеми” или сходни в СУ „Св. Климент Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски” и ШУ „Епископ Константин Преславски”.
*Образователната програма за придобиване на степен „бакалавър” или „магистър” на кандидата да включва курс на обучение по предмет „Зоология на безгръбначните животни”, 2 семестъра, взет с успех не по-нисък от 4.50.

 

2. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; научна специалност: шифър 01.07.10 “Геология на океаните и моретата” (Геоложка основа при картиране на дънни хабитати в Българската крайбрежна акватория), редовна форма – 1бр.

 

Изисквания към кандидатите:
*Да са завършили образователно-квалификационна степен „магистър” към Геологопроучвателния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски” или Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.
 

В срок от 15.03.2013 г. до 15.05.2013 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси


     Дата на обявяване на конкурса -  15 март  2013 година.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 1. Молба до директора на  Институт по океанология - БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 8. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат: 
по  специалността                 от  17  до  21.06.2013 година,
по чужди езици                     от  24  до  28.06.2013  година.

Изисквания:
           
            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ
„ГЛАВЕН АСИСТЕНТ” ПО:

   
 

  По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки„; Научна специалност: шифър 02.22.01 “Екология и опазване на екосистемите” (Морски фитопланктон) – един бр.

В срок от 11.12.2012 г. до 11.02.2013 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 2 екземпляра на хартиен носител и 3 екземпляра на CD/DVD:

 1. Автобиография по европейски образец;
 2. Диплома за образователната и научна степен „доктор”;
 3. Медицинско свидетелство;
 4. Свидетeлство за съдимост;
 5. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
 6. Копия на публикации, изобретения, доклади и други научни разработки;

Необходимо е да бъдат представени най-малко 4 публикации, от които поне две в специализирани научни издания, извън докторантурата;

Кандидатите за главен асистент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. Конкурсният изпит е писмен и устен и се провежда в един ден, по приет от НС и утвърден от Директора на ИО – БАН Варна, конспект.

Изпитът ще се проведе в периода: 
от 25.02.2013 до 25.03.2013 година,

Изисквания:
               
            Успешно издържали конкурсния изпит  са кандидатите, получили оценка  най-малко мн. добър 4,50.

   
   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

   
 

за прием на редовни докторанти за учебната 2012-2013 г.
в съответствие с Решение № 375 на Министерски съвет от 11.05.2012 г.

  По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки„; научна специалност: шифър 01.06.11 “Хидробиология” (Молекулярна таксономия на фитопланктон),  редовна форма – 1бр.

В срок от 17.08.2012 г. до 17.10.2012 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси

Дата на обявяване на конкурса -  17 август  2012 година.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на  Институт по океанология - БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 8. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат: 
по  специалността                от  03  до  07.12.2012  година,
по чужди езици                    от  13  до  19.12.2012  година.

Изисквания:
               
            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.