<< Назад към Обществени поръчки открити през 2018 г.
   
  Химичен анализ на проби от морски води и биота по обособени позиции
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-3-2018
Дата на създаване: 02 Август 2018 г.
   
 

Кратко описание: При изпълнение на поръчката следва да се извършат анализи на морски води и биота по споразумение с БДЧР № 409/03.07.2018 г. С оглед даване на максимална възможност за конкуренция поръчката е разделена на три обособени позиции, както следва:

  1.Обособена позиция № 1 „Химичен анализ на метали в морски води"
  2.Обособена позиция № 2 „Химичен анализ на радионуклиди в морски води“
  3.Обособена позиция № 3 „Химичен анализ на замърсители в риба (биота) и други морски храни“
   
  Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - PDF Document
  Документът е публикуван на 02 Август 2018 г.
   
  Техническа спецификация 1 – Приложение №1 - PDF Document
  Документът е публикуван на 02 Август 2018 г.
   
  Техническа спецификация 2 – Приложение №2 - PDF Document
  Документът е публикуван на 02 Август 2018 г.
   
  Техническа спецификация 3 – Приложение №3 - PDF Document
  Документът е публикуван на 02 Август 2018 г.
   
  Указания - Приложение № 4 - PDF Document
  Документът е публикуван на 02 Август 2018 г.
   
  Договор проект - Приложение № 5 - PDF Document
  Документът е публикуван на 02 Август 2018 г.
   
  Образци - Приложение № 6 - Microsoft Word Document
  Документът е публикуван на 02 Август 2018 г.
   
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - PDF Document
  Документът е публикуван на 10 Август 2018 г.
   
  Протокол от работата на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за участие във възлагане на обществена поръчка - PDF Document
  Документът е публикуван на 03 септември 2018 г.