Проект "Подобрен мониторинг на морските води (IMAMO)"

Проектът е финансиран по програма BG 02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води", приоритет BG 02.02: "Подобрен мониторинг на морските води", съфинасирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.

   
 
   
 

Проект "Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води (MARLEN)"

Проектът е финансиран по програма BG 02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води", приоритет BG 02.03: "Увеличен капацитет за оценка и предвиждане на екологичния статус на морските и вътрешните води", съфинасирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.

   
 
   
 

Проект "Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)"

Проектът е финансиран по програма BG 02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води", приоритет BG 02.02: "Подобрен мониторинг на морските води", съфинасирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.