Н О В И Н И - 2015
   
   
   
 
   
 

На 21 юни за втора поредна година Институтът по океанология се присъедини към изследователи от цял свят в кампанията за едновременно пробонабиране в световния океан като координационен център. Партньори при провеждането на кампанията са Институт по Биоразнообразие – БАН София (http://www.iber.bas.bg/?q=bg), Черноморска мрежа на неправителствените организации (http://www.bsnn.org/bg/za_nas.html) и ученици от ОУ ”Кирил и Методий” – Варна.

Инициативата Ocean Sampling Day (http://www.microb3.eu/osd)  се провежда в рамките на проект Micro B3 (http://www.microb3.eu/)     като международна координирана и стандартизирана кампания за събирането на геореферирани проби,  с цел  изследване на биразнообразието на микроорганизмите в световния океан. Този подход дава възможност за създаване на  съвременна унифицирана  база данни, обхващайки целия процес от пробонабирането до секвениране и анализ. В допълнение, създаването на мрежа,  с участието на изследователи-професионалисти  и граждани в глобален мащаб, е изключително ценно.

В миналогодишната кампания, състояла се отново по време на лятното слънцестоене, бяха събрани 150 проби от всички континенти. Тази година над 180 участници от цял свят се включиха в пробонабирането, с цел допълване и обогатяване на базата данни. Активно участваха и доброволци – граждани и неправителствени организации, които с помощта на специално разработени комплекти за пробонабиране имаха възможност да станат част от кампанията.

   
 
   
 

Всички проби и съпътстващите ги данни  за морската среда бяха изпратени в „Макс Планк Институт по морска микробиология“ - Бремен, Германия, за генетичен анализ (изолиране на ДНК и секвениране), като резултатите ще бъдат публично оповестени, както тези от кампанията през 2014, достъпни на:

https://www.ebi.ac.uk/metagenomics/projects/ERP009703;jsessionid=038DD38F02117EA5AF698E7C2996778F

Събраните проби, синхронизирани по време, пространство и параметри на средата ще осигурят фундаменталната основа за изследване на  микробиалното разнообразие и функциониране и ще допринесат за развитие на синята икономика, чрез разработване на съвременни  биотехнологии свързани  с използването на нови морски ресурси.

   
   
   
 
   
 

Световен океан е общото название на непрекъсната водна обвивка на Земята, включваща всички океани и морета.  Световния океан заема 71% от площа на Земята, като средната му дълбочина е 3 790 m, а максималната достига 10 923 m в Марианската падина. Океанът е люлката на живота на планетата и в него живеят около 230 000 познати животински видове, но учените смятат, че техният брой може да е 10 пъти по-голям. Той има огромно значение за живота на Земята, като осигурява половината от кислорода в атмосферата,  поглъща излишъците от въглероден двуокис, формира климата на планетата, източник е на атмосферната влага, синтезира 26% от консумирания в света белтък и съдържа огромно количество минерални и биологични ресурси.

Денят 8 юни, е определена за Световен ден на океана по иницатива на участниците в Конференцията на ООН за околната среда и развитието в Рио де Жанейро, Бразилия (3-14 юни 1992), и от тогава се празнува неофициално.

Организацията на обединените нации признава Световния ден на океана за  празник с резолюция A/RES/63/111 на Общото събрание на ООН от 5 декември 2008 г. и от 2009г. той започва да се празнува официално.

Това е ден, който насочва вниманието на хората по света към състоянието и проблемите на Световния океан, неговото опазване и чистота. Целта е хората по нашата синя планета да организират тържества, специални мероприятия, или други събития - за подкрепа на действията за опазване на океана.
Тази година темата на деня е „Здрави океани, здрава планета”.
Основните проблеми на световния океан са:

  • Влиянието на климатичните промени, свързано с топенето на ледниците, повишаването на температурата на океанската вода и нивото на океана;
  • Повишаването на киселинността на океанските води, следствие поглъщането от атмосферата на значително увеличените от човешката дейност емисии на въглероден двуокис;
  • Пластмасовото замърсяване.

С помощта на научни семинари, пленарните сесии и изложби под егидата на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО, в главната квартира на ЮНЕСКО в Париж този ден ще събере учени, политици, гражданското общество и младежта, за да се идентифицират, чрез диалог, възможните действия и стратегии за смекчаване на изменението на климата и неговите социално-икономически въздействия.

Посланията ще подчертават съществена роля на океана за оцеляването на нашата планета и колко важно е едно "амбициозното" споразумение за климата за да се гарантира на океана здраве, така че той да може да играе своята ключова роля в глобалната климатична система, като същевременно осигуряват потенциални решения за смекчаване на изменението на климата и адаптация към климатичните промени.

В обръщението на г-жа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, по повод Световния ден на океаните се казва:

"Изменението на климата е неразривно свързано с промяна на океана и нито една държава, колкото е да е мощна, не може да се справи с това предизвикателство. На днешния Световен ден на океаните, призовавам държавите членки, гражданското общество и частния сектор да обединят усилията си за повишаване на осведомеността и насърчаване на глобалните действия по отношение на значението на океана в глобалната климатична система."

По случай Световния ден на океаните, Института по океанология към БАН ще отвори вратите си за гражданска дискусия по проблемите на световния океан и на Черно море, като част от него, на 8 юни 2015 от 14 до 16 часа.

   
   
   
 

С дълбоко прискърбие ви съобщаваме, че след кратко боледуване на 28-ми април 2015г. почина проф.д-р Галина Щерева, научен секретар на Института по океанология – БАН, ръководител на секция "Морска химия" и изтъкнат експерт по химия на морските води. Всички скърбим за загубата на един уважаван специалист, колега и приятел.

Поклон пред паметта й!

Погребението ще бъде в 10.30 на 30 април 2015г. в старото гробище на Варна.

   
 

     
10 ноември - Международен ден на науката
за мир и устойчиво развитие
     

   
 
   
 

     Отбелязването на Международния ден на науката за мир и устойчиво развитие е една    инициатива на ЮНЕСКО, която  всяка година се отбелязва на 10 ноември.Институтът по океанология „Проф. Фр. Нансен”- БАН, който днес е съвременен научен институт от европейски тип, е съпричастен към благородната инициатива. Посланието има за цел да „скъси” връзката общество- наука , да повиши ролята на науката в създаването на мирни и устойчиви общества; да обясни ангажимента на науката към обществото при използване на значими научни резултати в ежедневието на хората. Този апел, отправен в национален и международен план,  има за цел да солидаризира научните среди и да повиши обществената подкрепа за научни изследвания.Под егидата на ЮНЕСКО, ангажирането на правителства, граждани, научни институти,университети, неправителствени организации и  медии,  би било добър инструмент за използване на научното знание в полза на обществото и човешкото развитие като цяло.

     Тази година на Международният ден на науката поставя акцент върху достъпа до качествено научно образование и осигуряване на устойчиво бъдеще за всички, което с особена сила важи за българското общество. Днес младите хора имат нужда от широк спектър знания и модерни умения, чрез които да разрешават и прогнозират регионалните и глобалните предизвикателства пред човечеството.В този смисъл, сред конкретните  инициативи на Централата на ЮНЕСКО, интерес предизвиква представянето на новата онлайн Световна научна библиотека  (World Library of Science) със свободен достъп, която съдържа стотици специално разработени материали, илюстрации и научни концепции, представени по начин,  разбираем от широката аудитория.

     Изданието на ЮНЕСКО „Научен свят“ („A World of Science“) е още една платформа за популяризиране на съвременни дебати в различни полета на науката – риска и  управление на ефектите от глобалните климатични промени; мониторинг върху пластичността на екосистемите;  управление на водни източници; защита на биоразнообразието; устойчиво и екологично земеделие и други. http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/resources/periodical/a-world-of-science/

     Повече информация за инициативите, свързани с Международния ден на науката за мир и устойчиво развитие, можете да намерите на: http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/world-science-day-2014//

     Конкретна инициатива на Института по океанология е призив към учените да популяризират и активно да разясняват значимостта на  Световния ден на науката  и връзката й с обществото, като го включат в работата си по национални и международни научни проекти, работни срещи, научни конференции.

   
 
   
  Ден на отворените врати, посветен на Международния ден на Черно море - 31 октомври.
   
 

     На 31.10.2014 г. Институтът по океанология „Проф.Фр.Нансен”-БАН- Варна  традиционно  организира Ден на отворените врати, посветен на Международния ден на Черно море - 31 октомври.Събитието е посветено и на 145-годишнина от създаването на Българската Академия на науките и се отбелязва в  навечерието на Деня на Народните будители 1 ноември.

     Институтът по океанология гостоприемно ще отвори вратите на своите лаборатории, в които учените  работят по много национални и европейски проекти, свързани с  координация и управление на ефектите от глобалните климатични промени в Черноморския регион; устойчивото  развитие на черноморската екосистема и биоразнообразието; комплексния мониторинг на морската среда в териториално море и  в българската икономическа зона; кооперацията и обмен  на нови данни и стратегии  между черноморските държави и др. Знак за международния авторитет на Института по океанология, който се утвърди като модерен научен център с европейска визия, е партньорството с  Международната Океанографска комисия IOC/UNESCO, на Балканската Асоциация за околна среда BENA, на Европейската Научна Фондация  ESF и др.

     На фокуса на широката общественост ще бъде предоставена възможност за посещение на лабораторния корпус на Института, където ще има експозиция на научна апаратура,  видеоматериали и наблюдение на миниподводницата  ,  както и посещение на борда на научно-изследователския кораб „Академик”, намиращ се на кея на кв. Аспарухово.

     Институтът по океанология очаква посетители на 31 октомври от 10 до 15 часа на адрес:  ул.”Първи май” 40, кв. Аспарухово.

   
 

РАБОТEН СЕМИНАР
 
ПО ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МОРСКОТО НИВО ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ

   
       На 27.02.2014г. от в Института по океанология, гр.Варна се проведе Работен семинар по проблемите при определянето на морското ниво по българското черноморско крайбрежие.
      Семинарът бе организиран съвместно от институтите на БАН: Институт по океанология и Национален институт по геофизика, геодезия и география.      Присъстваха представители на ИА "Морска администрация", ДП "Пристанищна инфраструктура", Хидрографска служба на ВМС, Военно морската база, Пилотската служба, Пристанище Варна, Център по хидро и аеродинамика към ИМСТ-БАН.
      Целта на семинара бе да се представят новите координатна и височинна системи в България съгласно Постановление на Министерски съвет № 153 ОТ 29 ЮЛИ 2010г. за "Въвеждане на "Българска геодезическа система 2005", инструментите и системите за измерване на морското ниво в Р. България, както и резултатите от дългогодишните измервания на морското ниво по българското черноморско крайбрежие и екстремални морски нива.
      Проведе се и дискусия относно нуждите и проблемите свързани с определянето и използването на данните за морското ниво.
   
  Работни документи на семинара
   
  Програма на семинара
   
  Нова Координатна и Височинна системи
   
  Височинни системи в България
   
  Инструменти и системи за измерване на морското ниво
   
  Морско ниво Варна и Бургас
   
  Екстремални морски нива
   
 

Във Варна се проведе форум на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО

   
 

От 19 до 21 март 2012 във Варна се проведоха два форума на Междуправителствената океанографска комисия (МОК)  към ЮНЕСКО. Комисията е междуправителствен орган, координиращ научните изследвания в Световния океан.

Първият форум бе на тема "Бъдещето на МОК през  следващите 10 години и значението му за държавите - членки, включително Република Корея ". Участие в него  взеха Председателят на МОК Санг - Кюнг Бюн от Република Корея, Изпълнителният секретар на МОК Уенди Уотсър - Райд и четирима бивши Председатели на Комисията.
   
 
   
  Вторият форум  бе на тема "Оперативната океанография и МОК (Група II)".
В него освен участниците в първия форум се включиха и представители от 11 държави - членки на МОК от Източна Европа.
   
 
   
  Целите на форума бяха обмен на информация между държавите - членки от Източна Европа (Група II) относно текущото състояние на системите за наблюдение на океана, разкриване на потенциала и ползите от развиването от МОК на оперативната океанография в района на Източна Европа и разработване на регионална оперативна океанографска мрежа за наблюдение и изследвания между участниците.

На форума бе създадена регионална мрежа, с цел обмен на постиженията на оперативната океанография за регионалното наблюдение и изследвания. Обсъдено бе и разработването на регионални пилотни проекти за развитие на оперативната океанография.

Форумите бяха организирани от Корейски институт за океански изследвания и развитие - KORDI и Института по океанология при БАН с финансовата подкрепа на Министерството на земята, транспорта и морските работи на Република Корея.

Домакин на форумите бе Институтът по океанология при Българската академия на науките.
   
  От този линк са достъпни за сваляне PowerPoint презентации от Форум 2 в PDF формат.
   
    
   
    
   
  << новини 2018 << новини 2017 << новини 2016<< новини 2015 >>