Н О Р М А Т И В Н И       Д О К У М Е Н Т И
на Институт по океанология към БАН

   
 

ПРАВИЛНИК за ДЕЙНОСТТА на ИО-БАН

   
  Отвори/свали документа в PDF формат.
   
  ПРАВИЛНИК
за вътрешния трудов ред в Института по океанология "Фритьоф Нансен"
БАН - Варна
   
  Отвори/свали документа в PDF формат.
   
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за
провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Институт по океанология при БАН Варна

   
  Отвори/свали документа в PDF формат.
   
  ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ИНСТИТУТА ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН
   
  Отвори/свали документа в PDF формат.
   
 
ЕТИЧЕН КОДЕКС
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БЪЛГАСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
   
   
  Отвори/свали документа в PDF формат.
   
      
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - БЛАНКИ
    
   
  1. Заявление за назначаване - MS Word document
  _. Заявление за назначаване- PDF document
   
  2. Заявление за преназначаване - MS Word document
  _. Заявление за преназначаване - PDF document
   
  3. Заявление за отпуск - MS Word document
  _. Заявление за отпуск - PDF document
   
  4. Заявление за прекратяване на платен годишен отпуск - MS Word document
  _. Заявление за прекратяване на платен годишен отпуск - PDF document
   
  5. Заявление за прекратяване на друг отпуск - MS Word document
  _. Заявление за прекратяване на друг отпуск - PDF document
   
  6. Заявление за отлагане на отпуск - MS Word document
  _. Заявление за отлагане на отпуск - PDF document
   
  7. Заявление за издаване на Документ/Удостоверение - MS Word document
  _. Заявление за издаване на Документ/Удостоверение - PDF document
   
  8. Заявление за промяна на име - MS Word document
  _. Заявление за промяна на име - PDF document
   
  9. Професионална биография - MS Word document
  _. Професионална биография - PDF document
   
       
АТЕСТАЦИЯ - 2015 - ДОКУМЕНТИ
     
   
  Методика за провеждане на атестацията на служителите в БАН - PDF Documemt
   
  Методически указания за атестиране на научно - техническия, научно - помощния и административния персонал в БАН - PDF Documemt
   
  Допълнителни указания по атестационната карта за оценка на научно - изследователската дейност за периода 01.08.2010 – 31.07.2015 г. - PDF Document
   
  Институт по океанология – БАН - АТЕСТАЦИОННА КАРТА - PDF Documemt
   
  Институт по океанология – БАН - АТЕСТАЦИОННА КАРТА - Microsoft Excel Document
   
 

Атестационна карта за научно - технически персонал ИО - БАН - PDF Documemt

   
 

Атестационна карта за научно - помощен и административен персонал ИО - БАН - PDF Documemt

   
  Заповед за провеждане на атестация - PDF Document
   
  Заповед №247 за промяна сроковете за атестация - PDF Document