<< Назад към Обществени поръчки открити през 2018 г.
   
  Наем на плавателен съд за провеждане на пелагично трално изследване.
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-1-2018
Дата на създаване: 22 Юни 2018 г.
   
 

Кратко описание: Наем на плавателен съд за провеждане на пелагично трално изследване и оценка на запасите на пелагични видове риби пред българския бряг на Черно море за нуждите на ИО-БАН, гр. Варна.

   
  Решение за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
  документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.
   
  Обявление за обществена поръчка - PDF Document
  документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.
   
  Документация за обществена поръчка - PDF Document
  документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.
   
  Техническа спецификация на обществената поръчка - PDF Document
  документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.
   
  Методика за оценка на офертите - PDF Document
  документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.
   
  Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП - MS Word document
  документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.
   
  Заявление за участие - MS Word document
  документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.
   
  Eдинния европейски документ за обществени поръчки - MS Word document
  документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.
   
  Техническо предложение - MS Word document
  документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.
   
  Ценово предложение - MS Word document
  документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.
   
  Договор - проект PDF Document
  документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.
   
  Съобщение за отваряне на ценови параметри - PDF Document
  документът е публикеван на 09 Юли 2018 г.
   
  Протоколи от работата на Комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за участие във възлагане на ОП - PDF Document
  документът е публикеван на 13 Юли 2018 г.
   
  Решение за определяне на изпълнител на ОП - PDF Document
  документът е публикеван на 13 Юли 2018 г.
   
  Обявление за възложена поръчка - PDF Document
  документът е публикеван на 16 Август 2018 г.
   
  Договор за възлагане на ОП №3-01.08.2018 - PDF Document
  документът е публикеван на 16 Август 2018 г.