Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Първа работна среща на заинтересованите страни в България на тема „Морски отпадъци“ и мониторингова кампания за пробонабиране на макроотпадъци по плажовете по проект: „Assessing the vulnerability of the Black Sea marine ecosystem to human pressures (ANEMONE)”/“Оценка на уязвимостта на екосистемата на Черно море към натиск от човешки дейности“

На 17.04.2019 г. във Варна, се проведе първата работна среща на заинтересованите страни в България на тема „Морски отпадъци“, организирана по проект ANEMONE, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Работната среща беше организирана под формата на „Научно кафене“ в неформална обстановка като място за диалог с участници от различни сектори и академични среди, с цел да се инициира ползотворна дискусия по темата между заинтересованите страни.

На срещата бяха поканени експерти от различни сфери, свързани с управлението и опазването на околната среда и отпадъците, морския транспорт, рибарството, науката, неправителствени и природозащитни организации, граждани, студенти и др. Представители на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Варна, Община Варна – Район Аспарухово, Община Несебър – Отдел „Екология“, Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”, Технически Университет – Варна, Лицей „Просвета 1927“ – Варна, ИО-БАН, Варна, НПО „Зелени Балкани“ – Поморие, НПО „Зелени Балкани“ – Стара Загора, Черноморска мрежа на НПО – Варна, Фондация „Виа Понтика“ – Бургас, Морски клуб „Балчик“, Регионален Исторически музей – Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Черноморски институт, Mare Nostrum НПО – Румъния, независими експерти, граждани и студенти, взеха активно участие на срещата.

Основна цел на срещата беше запознаване и включване на заинтересованите страни и обществеността в научните дейности, свързани със събиране на данни и извършване на мониторинг на морските отпадъци съгласно Рамкова директива за морска стратегия (РДМС). Паралелни срещи ще бъдат организирани в още три черноморски държави – Румъния, Украйна и Турция, в резултат от които ще бъдат събрани и анализирани данни за разпространение и количество на брегови морски отпадъци по хармонизирана методика. Съвместните усилия ще осигурят сравнимост на резултатите между черноморските държави – участници и предприемане на общи мерки, свързани с намаляване на замърсяването на Черно море с отпадъци от човешките дейности и постигане на „добро“ състояние на морската среда съгласно екологичните цели на РДМС.

Институт по океанология – БАН, Фондация „Виа Понтика“ – Бургас, Черноморска мрежа на НПО – Варна, НПО „Зелени Балкани“ – Стара Загора представиха интересни изследвания и основни резултати от проекти, имащи отношение по темата с морските отпадъци пред българския бряг. Възникналите въпроси и дискусии бяха изключително полезни и съдържателни.

Съвместно със срещата беше организирана и мониторингова кампания в района на Аспарухов плаж за пробонабиране на макроотпадъци по плажовете, в съответствие с унифицирана методика.

Работната среща даде възможност за ангажиране на обществеността и управленските институции в подкрепа на научните изследвания, насочени към намаляване на замърсяването на морето с отпадъци. Участниците в срещата се запознаха с прилаганите методики и участваха в мониторингова кампания за пробонабиране на брегови отпадъци и анализ на получените данни.

Трета заключителна среща “Живи лаборатории“ на тема „Трансформационни пътища за устойчива синя икономика“

На 25 април 2024г. учени от Института по океанология и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките организираха трета заключителна среща

Прочети повече »

Министър Попов изпрати благодарствено писмо до БАН за съдействието при изготвянето на методиката за дюните

От името на Министерството на околната среда и водите благодаря на  Българската академия на науките (БАН) за сътрудничеството, подкрепата и съдействието, което ни оказа за

Прочети повече »