Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Библиотека - Обща информация

Отдел „Научна информация и библиотека”

Профил: океанология; морска биология и екология; морска геология и археология; динамика на бреговата зона; водолазни системи и технологии; океанотехника.

В отдел „Научна информация и библиотека” на ИО е наличен библиотечен фонд, включващ над 10 000 тома книги, серийни и периодични издания, дисертации, архив на разработки на института и др.

В настоящо време Институтът по океанология усвоява активно и разчита преди всичко на модерни форми на информационно обезпечаване и достъп до бази данни. Библиотеката на Института по океанология е член на Европейската асоциация на морските библиотеки и информационни центрове (EURASLIC) www.euraslic.org и Международната асоциация на морските библиотеки и информационни центрове (IAMSLIC) www.iamslic.org. Членството в тези организации дава право на безплатно международно междубиблиотечно заемане на научни статии, публикувани в списания, притежавани от членуващите библиотеки или до които имат on-line достъп. Благодарение на разработените системи IAMSLIC Distributed Library Z39.50 и EURASLIC ILL Mailing List набавянето на копия на статии става бързо и ефективно, като изпълнението на заявките е почти на сто процента.

Библиотеката на ИО е член и на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА). Като част от библиотечната мрежа на Централната библиотека на БАН, ИО получава достъп до електронните бази данни, абонирани от БАН, БИК и МОН.

Библиотеката на ИО работи по следните международни проекти, пряко свързани с обмен на литература, информация и данни:

  • ODINECET (Мрежа за океанографски данни и информация на европейските държави в икономически преход);
  • ECET Union Catalogue of Serials (Своден каталог на периодични издания намиращи се в библиотеките на Източните държави в икономически преход );
  • CEEMaR (Репозиториум за морска литература в Централна и Източна Европа );
  • Cambridge Scientific Abstracts – ASFA (FAO) database.

Ръководителят на отдел „Научна информация и библиотека” на ИО е библиограф-експерт Снежина Андреева Бъчева, международно признат професионалист, заемащ ръководни позиции в двете асоциации на морските библиотеки и информационни центрове:

– Вицепрезидент на EURASLIC (2020-2021)
– Президент на EURASLIC (2011 – 2015)
– Член на Изпълнителния Борд на IAMSLIC (2011 – 2015)
– Изпълнителен секретар на EURASLIC (2003 – 2011)
– Главен редактор на информационния бюлетин на EURASLIC (от 2003)
– Член на Борда на ASFA (2009-2017)
– IODE Национален координатор по мениджмънт на морска информация (от 2005)

Изключително престижното позициониране на ИО в международната мрежа на морските библиотеки и информационни центрове и активното участие на отдел „Научна информация и библиотека” в международния обмен на специализирана литература, гарантира обезпечаване на учените в ИО с необходимата информация за извършване на тяхната изследователска дейност.

За контакт:

Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“
бул. “ Първи май“, 40
кв. Аспарухово
Варна 9003

Тел. (+359) 52 37 04 86 в. 116

E-mail: library@io-bas.bg