Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Ръководство

И. Д. Директор:
проф. д-р Атанас Палазов

Заместник – директор по научноизследователска дейност:
доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова

Автобиография

Curriculum Vitae

Заместник – директор по международна дейност:
проф. д-р инж. Любомир Димитров

Научен секретар:

доц. д-р Преслав Илиев Пеев

Автобиография

Curriculum Vitae