Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Конкурс докторанти

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024г.
в съответствие с Решение № 441 на Министерски съвет от 22.06.2023г.,
Заповед № I-59 / 19.02.2024г. на Председателя на БАН
Публикация на конкурса – ДВ Бр. 19 от 05.03.2024г.

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”;
Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”;
Докторска програма: „Океанология”, Научно направление: „Геоархеология”, редовна форма – 1бр.

В срок от 05.03.2024г. до 04.05.2024г. вкл. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна.
За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси

Дата на обявяване на конкурса – 05.03.2024г.

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба/Заявление до директора на Институт по океанология – БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Декларация по § 5 от доп. Разпоредби на ПМС 90 / 26.05.2000г.; (можете да я свалите от тук)
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 9. Платежно нареждане (или копие) за платена такса 40 лв. по банкова сметка на Център за обучение при БАН. При превод от сметка, която не е на името на кандидат – докторанта, да се попълнят и неговите три имена, както и основанието за плащане „Такса за кандидатстване за докторантура – изпит”.

  „Център за обучение – БАН” 
  УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК
  IBAN:BG12UNCR96603120715116
  Основание за плащане: „Такса за кандидатстване за докторантура – изпит”

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат: 
по  специалността                 от  10  до  14.06.2024 година,
по чужди езици                     от  17  до  21.06.2024 година.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024г.
в съответствие с Решение № 441 на Министерски съвет от 22.06.2023г.,
Заповед № I-142 / 12.07.2023г. на Председателя на БАН
Публикация на конкурса – ДВ Бр. 69 от 11.08.2023г.

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и
Информатика”; Професионално направление: шифър 4.
4. „Науки за земята”;
Докторска програма: „Океанология”, Научно направление: „Геоархеология”,
редовна форма – 1бр.

 По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и
Информатика”; Професионално направление: шифър 4.
4. „Науки за земята”;
Докторска програма: „Океанология”, Научно направление:
„Хидроморфология на крайбрежната зона”, задочна форма – 1бр.

В срок от 14.08.2023г. до 13.10.2023г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна.
За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на Институт по океанология – БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Декларация по § 5 от доп. Разпоредби на ПМС 90 / 26.05.2000г.; (можете да я свалите от тук)
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 9. Фактура (или копие) за платена такса 40 лв. по банкова сметка на Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

„Институт по океанология – БАН” Варна
„БАНКА ДСК” ЕАД
IBAN:BG71 STSA 93003106873601
SWIFT BIC: STSABGSF

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
по  специалността                 от  04  до  08.12.2023 година,
по чужди езици                     от  11  до  15.12.2023 година.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023г.
в съответствие с Решение № 363 на Министерски съвет от 01.06.2022г.,
Заповед № I-49 / 23.02.2023г. на Председателя на БАН

Публикация на конкурса – 10.03.2023г., ДВ Бр. 22 от 10.03.2023г.

1. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”;
Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”;  Докторска програма: „Хидробиология”,
Научно направление: „Молекулярна таксономия и екология на ихтиовидовете”,
редовна форма – 1бр.

2. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”;
Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Докторска програма: „Океанология”,
Научно направление: „Хидроморфология на крайбрежната зона”, задочна форма – 1бр.

В срок от 14.03.2023г. до 12.05.2023г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна.
За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси

Дата на обявяване на конкурса – 14.03.2023г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на Институт по океанология – БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Декларация по § 5 от доп. Разпоредби на ПМС 90 / 26.05.2000г. ; (можете да я свалите от тук)
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. по банкова сметка на Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

    „Институт по океанология – БАН” Варна
    „БАНКА ДСК” ЕАД
    IBAN:BG71 STSA 93003106873601
    SWIFT BIC: STSABGSF

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
по  специалността                 от  12  до  16.06.2023 година,
по чужди езици                     от  19  до  23.06.2023 година.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023г.
в съответствие с Решение № 363 на Министерски съвет от 01.06.2022г.,
Заповед № I-107 / 08.07.2022г. на Председателя на БАН

Публикация на конкурса – 29.07.2022г., ДВ Бр. 60 от 29.07.2022г.

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Докторска програма: „Хидробиология”, Научно направление: „Макрозоопланктон”,
редовна форма – 1бр.

В срок от 15.08.2022г. до 14.10.2022г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна.
За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на Институт по океанология – БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Декларация по § 5 от доп. Разпоредби на ПМС 90 / 26.05.2000г.; (можете да я свалите от тук)
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. по банкова сметка на Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите)

„Институт по океанология – БАН” Варна
„БАНКА ДСК” ЕАД
IBAN:BG71 STSA 93003106873601
SWIFT BIC: STSABGSF

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
по  специалността               от  05  до  09.12.2022 година,
по чужди езици                     от  12  до  16.12.2022 година.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.


ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022г.
в съответствие с Решение № 437 на Министерски съвет от 02.06.2021г.,
Заповед № I-42 / 16.02.2022г. на Председателя на БАН

Публикация на конкурса – 11 март 2022 година, ДВ Бр. 20/11.03.2022г.

 1. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Докторска програма: „Хидробиология”, Научно направление: „Молекулярна таксономия и екология на ихтиовидовете”, редовна форма – 1бр.

2. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Докторска програма: „Екология и опазване на екосистемите”, Научно направление: „Екология и функциониране на крайбрежните екосистеми”, редовна форма – 1бр.

3. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Докторска програма: „Океанология”, Научно направление: „Моделно изследване на хидродинамичните процеси в крайбрежната зона”, редовна форма – 1бр.

В срок от 14.03.2022г. до 13.05.2022г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси

Дата на обявяване на конкурса – 14.03.2022г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на Институт по океанология – БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Декларация по § 5 от доп. Разпоредби на ПМС 90 / 26.05.2000г.; (можете да я свалите от тук)
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. по банкова сметка на Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
  „Институт по океанология – БАН” Варна 
  „БАНКА ДСК” ЕАД
  IBAN:BG71 STSA 93003106873601
  SWIFT BIC: STSABGSF

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
по  специалността                 от  13  до  17.06.2022 година,
по чужди езици                     от  20  до  24.06.2022 година.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА ПРЕДСТОЯЩ  КОНКУРС

за прием на редовни докторанти за учебната 2022-2023г.

в рамките на проект BRIDGE-BS по програма „Устойчив „син“ растеж в Черно море“ в следните направления:

 1. Оценка на рибното биоразнообразие чрез молекулярни методи
 2. Екология на желатинови

Минимални условия за кандидатстване

Образователна квалификация

 • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50)

Английски език

 • Отлично владеене на английски език (писмено и устно)

Приемни изпити

 • Конкурсен изпит по специален предмет (в съответната област)
 • Конкурсен изпит по езикови умения (английски език)

Допълнителна информация по конкурса ще бъде публикувана през март 2022 г.


ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022г.
в съответствие с Решение № 437 на Министерски съвет от 02.06.2021г.,
Заповед № I-116/ 06.07.2021г. на Председателя на БАН,
Публикация на конкурса – 23 юли  2021 година, ДВ Бр. 61/23.07.2021г.

I. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Докторска програма: „Екология и опазване на екосистемите”, Научно направление: „Екология и функциониране на крайбрежните екосистеми”, редовна форма – 1бр.

II. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Докторска програма: „Геология на океаните и моретата”, Научно направление: „Морски газови хидрати”, задочна форма – 1бр.

В срок от 13.08.2021г. до 13.10.2021г. кандидатите подават
молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН,
Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси

Дата на обявяване на конкурса – 23.07.2021г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на Институт по океанология – БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Декларация по § 5 от доп. Разпоредби на ПМС 90 / 26.05.2000 г. .; (можете да я свалите от тук)
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. по банкова сметка на Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).„Институт по океанология – БАН” Варна
  „БАНКА ДСК” ЕАД
  IBAN:BG71 STSA 93003106873601
  SWIFT BIC: STSABGSF

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

по  специалността                 от  06  до  10.12.2021 година,
по чужди езици                      от  13  до  17.12.2021 година.

Изисквания:
            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

 ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021г.
в съответствие с Решение № 332 на Министерски съвет от 14.05.2020г.,
Заповед № I-36/ 08.02.2021г. на Председателя на БАН,

Публикация на конкурса –  12 март  2021 година, ДВ Бр. 21/12.03.2021г.

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Докторска програма: „Хидробиология”, Научно направление: „Микрозоопланктон”, редовна форма – 1бр.

В срок от 12.03.2021г. до 12.05.2021г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси

Дата на обявяване на конкурса – 12.03.2021г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на Институт по океанология – БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Декларация по § 5 от доп. Разпоредби на ПМС 90 / 26.05.2000г.;
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. по банкова сметка на Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

„Институт по океанология – БАН” Варна
„БАНКА ДСК” ЕАД
IBAN:BG71 STSA 93003106873601
SWIFT BIC: STSABGSF

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
по  специалността                 от  14  до  18.06.2021 година,
по чужди езици                     от  21  до  25.06.2021 година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

 ОБЯВЯВА  КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021г.
в съответствие с Решение № 332 на Министерски съвет от 14.05.2020г.,
Заповед № I-119/ 16.07.2020г. на Председателя на БАН,

Публикация на конкурса –  31 юли  2020 година, ДВ Бр. 68/31.07.2020г.

  1. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Докторска програма: „Екология и опазване на екосистемите”, Научно направление: „Устойчива експлоатация и опазване на живи морски ресурси”, задочна форма – 1бр.
   Изисквания към кандидатите: да са завършили ОКС „Магистър” към:  1) Математически или биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” или ПУ „Паисий Хилендарски”;  2) Факултет по морски науки и екология или Факултет стопанско управление/международна търговия на ВУЗ.
  2. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Докторска програма: „Океанология”, Научно направление: „Моделно изследване на хидродинамичните процеси в крайбрежната зона”,  редовна форма – 1бр.                                                    

В срок от 14.08.2020г. до 14.10.2020г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на Институт по океанология – БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  2. Автобиография по европейски образец;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Декларация по § 5 от доп. Разпоредби на ПМС 90 / 26.05.2000г.;( можете да свалите от тук)
  8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
  9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. по банкова сметка на Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
   „Институт по океанология – БАН” Варна
   „БАНКА ДСК” ЕАД
   IBAN:BG71 STSA 93003106873601
   SWIFT BIC: STSABGSF

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
по  специалността                 от  07  до  11.12.2020 година,
по чужди езици                     от  14  до  18.12.2020 година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

Заповед за промяна на датите за конкурс за прием на докторанти предвид извънаредното положение в страната:

Свали като PDF документ:

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020г.
в съответствие с Решение № 241 на Министерски съвет от 25.04.2019г.,
Заповед № I-48/ 20.02.2020г. на Председателя на БАН,
Публикация на конкурса –  28 февруари  2020 година, ДВ Бр. 18/28.02.2020г.

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Докторска програма: „Хидробиология”, Научно направление: „Микрозоопланктон”, редовна форма – 1бр.

В срок от 11.03.2020г. до 08.05.2020г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна.
За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси

Дата на обявяване на конкурса – 11.03.2020г. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на Институт по океанология – БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  2. Автобиография по европейски образец;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Декларация по § 5 от доп. Разпоредби на ПМС 90 / 26.05.2000г. ; ( можете да свалите от тук
  8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
  9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. по банкова сметка на Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
   „Институт по океанология – БАН” Варна
   СЖ Експресбанк
   IBAN:BG07 TTBB 9400 3115 0687 36
   SWIFT BIC: TTBBBG22

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат: 
по  специалността                 от  15  до  19.06.2020 година,
по чужди езици                     от  22  до  26.06.2020 година.

Изисквания:

            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020г.
в съответствие с Решение № 241 на Министерски съвет от 25.04.2019г.,
Заповед № I-114/ 23.07.2019г. на Председателя на БАН,
Публикация на конкурса –  09 август  2019 година, ДВ Бр. 63/09.08.2019г.
 1. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Докторска програма: „Хидробиология”, Научно направление: „Микрозоопланктон”, редовна форма – 1бр.
 2. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Докторска програма: „Геология на океаните и моретата” (работно заглавие на докторантурата: „Комплексни геофизични методи за търсене и проучване на културно-исторически обекти на морското дъно), редовна форма – 1бр.

  Изисквания към кандидатите: да са завършили ОКС „Магистър” към:  1) Геологопроучвателен факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, специалности  „Приложна геофизика”, „Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси” и „Геология и геоинформатика”; 2) Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специалности „Геология”, „География” и „Археометрия”

 В срок от 13.08.2019г. до 11.10.2019г. вкл. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на Институт по океанология – БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Декларация по § 5 от доп. Разпоредби на ПМС 90 / 26.05.2000г.( можете да свалите от тук
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. по банкова сметка на Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

„Институт по океанология – БАН” Варна
СЖ Експресбанк
IBAN:BG07 TTBB 9400 3115 0687 36
SWIFT BIC: TTBBBG22

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат: 
по  специалността                 от  02  до  06.12.2019 година,
по чужди езици                     от  09  до  13.12.2019 година.

Изисквания:

            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по чужд език не по-малко от добър  4,00.

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019г. в съответствие с Решение № 341 на Министерски съвет от 21.05.2018г.,

Заповед № I-46/ 26.02.2019г. на Председателя на БАН,

Публикация на конкурса –  08 март  2019 година, ДВ Бр. 20/08.03.2019г.

 1. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Докторска програма: „Хидробиология”, Научно направление: „Макрозообентос”, редовна форма – 1бр.
 2. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Докторска програма: „Екология и опазване на екосистемите”,   задочна форма – 1бр. 
 3. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Докторска програма: „Океанология”, Научно направление: „Моделно изследване на хидродинамичните процеси в крайбрежната зона”, редовна форма – 1бр.

В срок от 12.03.2019г. до 10.05.2019г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси

Дата на обявяване на конкурса – 12.03.2019г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на Институт по океанология – БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Декларация по § 5 от доп. Разпоредби на ПМС 90 / 26.05.2000г.; ( можете да свалите от тук);
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. по банкова сметка на Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

„Институт по океанология – БАН” Варна
СЖ Експресбанк
IBAN:BG07 TTBB 9400 3115 0687 36
SWIFT BIC: TTBBBG22

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
по  специалността                 от  17  до  21.06.2019 година,
по чужди езици                     от  24  до  28.06.2019 година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.