Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Научни степени - Доктор

Докторант: еколог Елица Валентинова Хинева

Секция:  „Биология и екология на морето” в Институт по океанология – БАН, гр. Варна

Област на висше образование: Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика”; Професионално направление: 4.3. „Биологически науки”; Докторска програма „Екология и опазване на екосистемите”

Тема на дисертационния труд: „Екологични фактори, лимитиращи разпространението на морските треви от p. Zostera в сублиторалната зона на Бургаски залив (Черно море): значение на ветровото вълнение и епифитното обилие“

Научен консултант: Снежанка Петрова Мончева (Институт по океанология – БАН, гр. Варна)

Научно жури: (Заповед № 268/10.12.2020 г. на Директора на ИО – БАН, гр. Варна)

1. Доц. д-р Кремена Стефанова (ИО – БАН, гр. Варна) – председател, становище
2. Проф. д-р Надя Огнянова – Руменова (Геологически институт – БАН, гр. София) – рецензия
3. Проф. дбн Марияна Филипова (пенсионер, гр. Варна) – рецензия
4. Доц. д-р Ралица Зидарова (ИО-БАН, гр. Варна) – становище
5. Доц. д-р Гана Гечева (ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Плодив) – становище

Дата и място на защитата: 12.04.2021 г. (понеделник) от 11.00 ч., дистанционно в платформата ZOOM https://us02web.zoom.us/j/87004533909?pwd=ZlJCU002czE3VUE1cUwzcnBNWmJRdz09)

Материали по конкурса:

1. Рецензия от проф. д-р Надя Георгиева Огнянова – Руменова – български език – PDF Document
Рецензия от проф. д-р Надя Георгиева Огнянова – Руменова – английски език – PDF Document

2. Рецензия от дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова  – български език – PDF Document
Рецензия от дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова – английски език – PDF Document

3. Становище от доц. д-р Ралица Петрова Зидарова – български език – PDF Document
Становище от доц. д-р Ралица Петрова Зидарова – английски език – PDF Document

4. Становище от доц. д-р Гана Минкова Гечева – български език – PDF Document
Становище от доц. д-р Гана Минкова Гечева – английски език – PDF Document

5. Становище от доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова – български език – PDF Document
Становище от доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова – английски език – PDF Document

6. Автореферат на дисертацията на Елица Валентинова Хинева – български език – PDF Document
Автореферат на дисертацията на Елица Валентинова Хинева – английски език – PDF Document

Резюмета на рецензираните публикации на Елица Валентинова Хинева – български и английски език – PDF Document

Процедури приключили 2020 г.

 

Докторант: инж. Генчо Динев Георгиев

Секция:  „Океански технологии“ в ИО-БАН Варна

Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика“, Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята“, Докторска програма:“Океанология“

Тема на дисертационния труд: „Плаващ кесон тип пневмо – конструкция“

Научен консултант: Проф д-р инж. Атанас Василев Палазов – ИО – БАН, Варна

Научно жури: (Заповед № 116/27.05.2020 г. на Директора на ИО – БАН – Варна)

 1. Проф. д-р инж. Любомир Иванов Димитров- ИО – БАН, Варна, председател на журито, представил становище
 2. Доц. д-р Димитър Петков Димитров – ИО – БАН, Варна, рецензент
 3. Проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев – ИМСТЦХА-БАН, ЦХА-Варна, рецензент
 4. Проф. д-р инж. Юрий Иванов Дачев – ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, Варна, представил становище
 5. Проф. д-р инж. Димитър Йорданов Димитракиев  – ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, Варна, представил становище

Дата и място на защитата: 28.07.2020 г. (вторник), 15:00 часа, семинарната зала на Институт по Океанология „Проф. Фр. Нансен” –  БАН, Варна.

Материали по конкурса:

1. Рецензия на проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев – български език – PDF Document
Рецензия на проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев – english – PDF Document

2. Рецензия на доц. д-р Димитър Петков Димитров– български език – PDF Document
Рецензия на доц. д-р Димитър Петков Димитров– english – PDF Document

3. Становище на проф. д-р инж. Любомир Иванов Димитров– български език – PDF Document
Становище на проф. д-р инж. Любомир Иванов Димитров– english – PDF Document

4. Становище на проф. д-р инж. Юрий Иванов Дачев– български език – PDF Document
Становище на проф. д-р инж. Юрий Иванов Дачев– english – PDF Document

5. Становище на проф. д-р инж. Димитър Йорданов Димитракиев – български език – PDF Document
Становище на проф. д-р инж. Димитър Йорданов Димитракиев– english – PDF Document

6. Автореферат – български език – PDF Document
Автореферат – english – PDF Document

7. Резюмета – български  и английски език – PDF Document
Резюмета –  английски език – PDF Document

 

Докторант: инж. Константин Илиев Щерев

Секция: „Морска геология и археология“

Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика”, Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за Земята”, Докторска програма: „Океанология”

Тема на дисертационния труд: „Дистанционно управляем апарат за подводно изследване на шелфа”

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Димитров (ИО-БАН)

Научно жури (Заповед № 301/09.12.2019г. на Директора на ИО – БАН, Варна):

1. Проф д-р инж. Атанас Василев Палазов – ИО – БАН, Варна, председател на журито, рецензент
2. Проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев – ИМСТЦХА – БАН, Варна, представил становище
3. Проф. дтн инж. Николай Филев Джагаров – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна, рецензент
4. Почетен проф. на ВВМУ доц. д-р Христо Панчев Смоленов – ИМСТЦХА – БАН , София, представил становище
5. Доц. д-р Пейчо Христов Попов – ТУ, Варна, представил становище

Дата и място на защитата: 30.06.2020 г. (вторник), 15:00 часа, семинарната зала на Институт по Океанология „Проф. Фр. Нансен” –  БАН, Варна.

Материали по защитата:

1. Рецензия на проф д-р инж. Атанас Василев Палазов – български език – PDF Document
Рецензия на проф д-р инж. Атанас Василев Палазов – english – PDF Document

2. Становище на проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев – български език – PDF Document
Становище на проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев – english – PDF Document

3. Рецензия на проф. дтн инж. Николай Филев Джагаров – български език – PDF Document
Рецензия на проф. дтн инж. Николай Филев Джагаров – english – PDF Document

4. Становище на почетен проф. на ВВМУ доц. д-р Христо Панчев Смоленов – български език – PDF Document
Становище на почетен проф. на ВВМУ доц. д-р Христо Панчев Смоленов – english – PDF Document

5. Становище на Доц. д-р Пейчо Христов Попов – български език – PDF Document
Становище на Доц. д-р Пейчо Христов Попов – english – PDF Document

6. Автореферат – български език – PDF Document
Автореферат – english – PDF Document

7. Резюмета – PDF Document

Процедури приключили 2018 г.

 

Докторант: Нина Стойчева Джембекова (редовен докторант)

Секция: „Биология и екология на морето”

Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика”, Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”, Научна специалност (докторска програма): шифър 01.06.11 „Хидробиология”, Научно направление „Молекулярна таксономия на фитопланктонни видове от Черно море”

Тема на дисертационния труд: „Молекулярна таксономия и екология на потенциално токсични фитопланктонни видове в Черно море”

Научни ръководители:

проф. д-р Снежана Мончева (ИО-БАН)

доц. д-р Петя Иванова (ИО-БАН)

Научно жури (Заповед № 118/03.07.2018 г. на Директора на ИО-БАН, Варна):

 1. Доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова – Институт по Океанология – БАН, председател на Научното жури
 2. Дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова – старши научен сътрудник, първа степен по отменения ЗНСНЗ – рецензент
 3. Проф. дбн Димитър Асенов Иванов – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, София – рецензент
 4. Проф. дбн Иван Илиев Атанасов – Агробиоинститут, София
 5. Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева – Институт по Океанология – БАН

Дата и място на защитата: 18.09.2018 г., 14:00 часа, семинарната зала на Институт по Океанология „Проф. Фр. Нансен” –  БАН, Варна.

Материали по защитата:

Автореферат

Автобиография на докторанта

Рецензия от дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова

Рецензия от проф. дбн Димитър Асенов Иванов

Становище от проф. д-р Снежанка Петрова Мончева

Становище от проф. дбн Иван Илиев Атанасов

Становище от доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова

Процедури приключили 2017 г.

 

Докторант: Богдан Кирилов Проданов

Секция: „Динамика на бреговата зона”

Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика“; Професионално направление: 4.4. Науки за земята; Докторска програма: „Геология на океаните и моретата”:

Тема на дисертационния труд: Геоложка основа при картиране на дънни местообитания в Българския континентален шелф пред Авренското крайбрежие

Научен ръководител: доц. д-р Любомир Иванов Димитров (ИО-БАН)

Научно жури (Заповед № 276/28.10.2016г. на Директора на ИО-БАН, Варна):

 1. Доц. д-р Валентина Георгиева Дончева – Институт по Океанология-БАН, председател на Научното жури
 2. Проф. д-р Бойко Кирилов Рангелов – МГУ „Св. Иван Рилски” София – рецензент
 3. Д-р Стоян Димитров Керемедчиев – старши научен сътрудник, втора степен по отменения ЗНСНЗ, Институт по Океанология-БАН, пенсионер – рецензент
 4. Доц. д-р Любомир Иванов Димитров – Институт по Океанология-БАН
 5. Доц. д-р Никола Димитров Ботушаров – СУ „Св. Климент Охридски” София

Дата и място на защитата: 17.01.2017г., 10:00 часа, семинарната зала на Институт по Океанология „Проф. Фр. Нансен” –  БАН, Варна.

Материали по защитата:

Автореферат

Автобиография на докторанта

Рецензия от Професор д-р Бойко Кирилов Рангелов          

Рецензия от Д-р Стоян Димитров Керемедчиев      

Становище от Доц. д-р Валентина Георгиева Дончева      

Становище от Доц. д-р Любомир Иванов Димитров         

Становище от Доц. д-р Никола Димитров Ботушаров

Процедури приключили 2016 г.

 

Докторант: Ивалена Живкова Вълчева – Георгиева

Секция: Морска геология и археология

Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика“; Професионално направление: шифър 4.4 „Науки за земята”; Докторска програма: „Геология на океаните и моретата”

Тема на дисертационния труд: „Биостратиграфски анализ и палеоекология на кватернерните секвенции от Българския сектор на Черно море“

Научен ръководител: доц. д-р Райна Иванова Христова (ИО-БАН)

Научно жури (Заповед № 205/28.07.2016г. на Директора на ИО-БАН, Варна):

 1. Проф. дн Веселин Димитров Пейчев – Институт по Океанология-БАН, председател на Научното жури
 2. Проф. дн Божидар Димитров Маврудчиев – СУ „Св. Климент Охридски” София, пенсионер – рецензент
 3. Проф. дн Цанко Василев Цанков – ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, пенсионер – рецензент
 4. Доц. д-р Светла Димитрова Станкова – ШУ „Епископ Константин Преславски” Шумен
 5. Доц. д-р Райна Иванова Христова – Институт по Океанология-БАН

Дата и място на защитата: 01.09.2016 г., 10:00 часа, семинарната зала на Институт по Океанология „Проф. Фр. Нансен” –  БАН, Варна.

Материали по защитата:

Автореферат

Автобиография на докторанта

Рецензия от Проф. дн Божидар Димитров Маврудчиев      

Рецензия от Проф. дн Цанко Василев Цанков

Становище от Проф. дн Веселин Димитров Пейчев

Становище от Доц. д-р Светла Димитрова Станкова

Становище Доц. д-р Райна Иванова Христова

Процедури приключили 2015 г.

 

Докторант: гл. ас. Христо Симеонов Станчев

Секция: „Океански технологии”

Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика“; Професионално направление: шифър 4.4 „Науки за земята”; научна специалност (докторска програма): шифър 01.08.07 „Океанология”

Тема на дисертационния труд: „Геоинформационна система на Българския сектор от Черно Море и крайбрежната зона”

Научен ръководител: проф. д-р инж. Атанас Палазов (ИО-БАН)

Научно жури (Заповед № 20/22.01.2015 г. на Директора на ИО-БАН, Варна):

 1. Проф. дн Веселин Димитров Пейчев – Институт по Океанология-БАН, председател на Научното жури – рецензент
 2. Проф. д-р Румен Христов Янков – Велико Търновски Университет – рецензент
 3. Доц. д-р Янко Златанов Милев – Варненски Свободен Университет
 4. Проф. д-р инж. Атанас Василев Палазов – Институт по Океанология-БАН
 5. Доц. д-р Стоян Цветанов Недков – СУ „Климент Охридски“

Дата и място на защитата: 08.04.2015 г., 15:00 часа, семинарната зала на Институт по Океанология „Проф. Фр. Нансен” –  БАН, Варна.

Материали по защитата:

Автореферат

Автобиография на докторанта

Рецензия от Проф. дн Веселин Димитров Пейчев

Рецензия от Проф. д-р Румен Христов Янков

Становище от Проф. д-р инж. Атанас Василев Палазов    

Становище от Доц. д-р инж. Янко Златанов Милев

Становище от Доц. д-р Стоян Цветанов Недков        

Процедури приключили 2014 г

 

Докторант: гл. ас. Кремена Благовестова Стефанова (докторант на самостоятелна подготовка)

Секция: „Биология и екология на морето”

Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика“; Професионално направление: шифър 4.4 „Биологически науки”; научна специалност (докторска програма): шифър 01.06.11 „Хидробиология”.

Тема на дисертационния труд: „Съвременни изследвания на състоянието на зоопланктона в системата Белославско – Варненско езера – Варненски залив”

Научен ръководител: проф. дбн Асен Консулов (ИО-БАН)

Научен консултант: проф. д-р Снежана Мончева (ИО-БАН)

Научно жури (Заповед № 172/03.09.2014 г. на Директора на ИО-БАН, Варна):

 1. Доц. д-р Валентина Русева Тодорова – ИО – БАН, Варна – председател на Научното жури
 2. Проф. дбн Мариана Владимирова Филипова – Маринова – ПНМ, Варна – рецензент
 3. Доц. д-р Веселина Василева Михнева – ИРР – ССА, Варна – рецензент
 4. Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов, Технически Университет – Варна
 5. Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева – ИО – БАН, Варна

Дата и място на защитата: 05.12.2014 г., 14:00 часа, семинарната зала на Институт по Океанология „Проф. Фр. Нансен” –  БАН, Варна.

Материали по защитата:

Автореферат

Автобиография на докторанта

Рецензия от проф. дбн Мариана Владимирова Филипова – Маринова

Рецензия от доц. д-р Веселина Василева Михнева  

Становище от доц. д-р Валентина Русева Тодорова   

Становище от проф. дбн Иван Стоянов Доброволов   

Становище от Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева.

 

Докторант: гл. ас. инж. Екатерина Виталиевна Трифонова (докторант на самостоятелна подготовка)

Секция: „Динамика на бреговата зона”

Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление шифър 4.4. „Науки за Земята”, научна специалност (докторска програма): шифър 01.08.07. „Океанология”

Тема на дисертационния труд: „Числено моделиране на деформациите на подводния брегови склон”

Научен консултант: проф. д.ф.н. Димитър Трухчев (ИО-БАН)

Научно жури (Заповед № 173/03.09.2014 г. на Директора на ИО-БАН, Варна):

 1. Проф. дгн инж. Веселин Д. Пейчев – зам. директор на ИО-БАН, гр. Варна, председател на научното жури – рецензент
 2. Проф. дтн инж. Пенко Н. Градинаров – пенсионер, ТУ, гр. Варна – рецензент
 3. Проф. дфн Димитър Трухчев – ИО-БАН, гр. Варна
 4. Проф. д-р Румен Кишев – зам. директор по морски науки и технологии в ИМСТЦХА – БАН, гр. Варна, ръководител на центъра по Хидро – и Аеродинамика
 5. Доц. д-р инж. Валери Пенчев – Управител на фирма „Корес“ ЕООД

Дата и място на защитата: 09.12.2014 г., 10:00 часа, семинарната зала на Институт по Океанология „Проф. Фр. Нансен” –  БАН, Варна.

Материали по защитата:

Автореферат

Автобиография на докторанта

Рецензия от проф. дгн инж. Веселин Пейчев

Рецензия от проф. д-р инж. Пенко Николов Градинаров

Становище от проф. дфн Димитър И. Трухчев

Становище от проф. д-р Румен Здравков Кишев

Становище от доц. д-р инж. Валери Стоянов Пенчев

 

Докторант: гл. ас. инж. Веселка Маринова Маринова – Стоянова (докторант на самостоятелна подготовка)

Секция: „Океански технологии”

Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика“; Професионално направление: шифър 4.4 „Науки за Земята”; научна специалност (докторска програма): шифър 01.08.07 „Океанология”

Тема на дисертационния труд: „Хидроакустична апаратура и метод на изследване на черноморската биота”

Научен консултант: доц. д-р инж. Васил Стефанов Донев (ИО-БАН)

Научно жури (Заповед № 148/18.08.2014 г. на Директора на ИО-БАН, Варна):

 1. Проф. д-р инж. Атанас Василев Палазов – ИО – БАН, Варна, Председател на Научното жури – рецензент
 2. Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов, Технически Университет – Варна – рецензент
 3. Доц. д-р инж. Васил Стефанов Донев – ИО-БАН, Варна
 4. Доц.д-р инж. Николай Желев Колев – ВВМУ – Варна
 5. Доц. д-р инж. Цветко Георгиев Лилов, ВСУ – Варна

Дата и място на защитата: 21.10.2014 г., 15:00 часа, семинарната зала на Институт по Океанология „Проф. Фр. Нансен” –  БАН, Варна.

Материали по защитата:

Автореферат

Автобиография на докторанта

Рецензия от проф. д-р инж. Атанас Василев Палазов

Рецензия от проф. дбн Иван Стоянов Доброволов

 Становище от доц. д-р инж. Васил Стефанов Донев

 Становище от доц. д-р инж. Николай Желев Колев 

 Становище от доц. д-р инж. Цветко Георгиев Лилов

 

Докторант: ас. Илиян Свиленов Коцев (редовен докторант)

Секция: „Динамика на бреговата зона”

Област на висше образование:  шифър 4.  „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: шифър 4.4. „Науки за Земята”, докторска програма по „Океанология”

Тема на дисертационния труд: „Структура, динамика и райониране на ландшафтите в Черноморската крайбрежна зона между нос Калиакра и нос Емине”

Научен ръководител: доц. д-р Стоян Димитров Керемедчиев – пенсиониран научен сътрудник към секция „Динамика на бреговата зона” при ИО-БАН, гр. Варна

Научен консултант: проф. д-р Ангел Сергиев Велчев – хоноруван преподавател към катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда” към Геолого-географски факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Научно жури (Заповед № 88/29.05.2014 г. на Директора на ИО-БАН, Варна):

 1. Проф. дгн инж. Веселин Пейчев – ИО-БАН, гр. Варна, председател на Научното жури – рецензент
 2. Доц. д-р Никола Тодоров – Софийски университет „Св. Климент Охридски” – рецензент
 3. Доц. д-р Стоян Керемедчиев – пенсиониран научен сътрудник към секция „Динамика на бреговата зона” при ИО-БАН, гр. Варна
 4. Доц. д-р Камен Нам – Софийски университет „Св. Климент Охридски”
 5. Доц. д-р Мимоза Контева – Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Дата и място на защитата: 03.10.2014 г., 11:00 часа, семинарната зала на Институт по Океанология „Проф. Фр. Нансен” –  БАН, Варна.

Материали по защитата:

Автореферат

Автобиография на докторанта

Рецензия от проф. дгн инж. Веселин Пейчев

Рецензия от доц. д-р Никола Тодоров

Становище от доц. д-р Стоян Керемедчиев

Становище от доц. д-р Камен Нам

Становище от доц. д-р Мимоза Контева

 

Докторант: гл. ас. Преслав Илиев Пеев (докторант на самостоятелна подготовка)

Секция: „Морска геология и археология“

Област на висше образование: шифър 4.  „Природни науки, математика и информатика“; професионално направление: шифър 4. 4 „Науки за Земята”; докторска програма „Океанология”

Тема на дисертационния труд: „Палеогеография на пристанищните акватории в древната морска история и археология на Западното Черноморие”

Научни консултанти:

проф. дин Калин Стойнев Порожанов (ЮЗУ – Благоевград  и Институт по балканистика с Център по тракология – БАН)

проф. дгн инж. Веселин Димитров Пейчев  (ИО-БАН – Варна)

Научно жури (Заповед № 99/23.06.2014 г. на Директора на ИО-БАН, Варна):

 1. Доц. д-р Райна Иванова Христова – ИО-БАН, Председател на Научното жури – рецензент
 2. Проф. д-р Валентин Георгиев Плетньов, Директор РИМ – Варна – рецензент
 3. Проф. дин Калин Стойнев Порожанов – ЮЗУ – Благоевград и Институт по балканистика с Център по тракология – БАН
 4. Проф. дбн Мариана Владимирова Филипова – Маринова, завеждащ отдел „Природа”-РИМ-Варна
 5. Доц. д-р инж.Орлин Василев Димитров, ИО-БАН

Дата и място на защитата: 15.09.2014 г., 10:00 часа, семинарната зала на Институт по Океанология „Проф. Фр. Нансен” –  БАН, Варна.

Материали по защитата:

Автореферат

Автобиография на докторанта

Рецензия от проф. д-р Валентин Георгиев Плетньов

Рецензия от доц. д-р Райна Иванова Христова

Становище от проф. дин Калин Стойнев Порожанов

Становище от проф. дбн Мариана Владимирова Филипова – Маринова

Становище от доц. д-р Орлин Василев Димитров

 

Докторант: ас. Елица Славева Стефанова

Секция: „Биология и екология на морето”

Област на висше образование: шифър 4.  „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление шифър 4. 3„Биологически науки”, научна специалност (докторска програма): шифър 02.22.01 „Екология и опазване на екосистемите”, научно направление „Зоопланктон”

Тема на дисертационния труд: „Влияние на екологични градиенти върху структурата и динамиката на мезозоопланктона в северозападната акватория на Черно море”

Научни ръководители:

проф. дбн Асен Консулов (ИО-БАН)

доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров (БФ, СУ „Св. Климент Охридски“)

проф. д-р Снежана Мончева (ИО-БАН)

Научно жури (Заповед № 100/23.06.2014 г. на Директора на ИО-БАН, Варна):

 1. Доц. д-р Валентина Русева Тодорова ИО-БАН, Председател на Научното жури
 2. Проф. дбн Яна Илиева Топалова – БФ, СУ „Св. Климент Охридски“ – рецензент
 3. Проф. дбн Мариана Владимирова Филипова- Маринова, РИМ-Варна – рецензент Доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров, БФ, СУ „Св. Климент Охридски“
 4. Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов – ТУ – Варна

Дата и място на защитата: 16.09.2014 г., 14:00 часа, семинарната зала на Институт по Океанология „Проф. Фр. Нансен” –  БАН, Варна.

Материали по защитата:

Автореферат

Автобиография на докторанта

Рецензия от проф. дбн Яна Илиева Топалова

Рецензия от проф. дбн Мариана Владимирова Филипова – Маринова

Становище от доц. д-р Валентина Русева Тодорова

Становище от доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров

Становище от проф. дбн Иван Стоянов Доброволов

 

Докторант: ас. Мария Христова Янкова (докторант на самостоятелна подготовка)

Секция: „Биология и екология на морето”

Област на висше образование: шифър 4.  „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление шифър 4. 3 „Биологически науки”, научна специалност шифър 01.06.11 Хидробиология

Тема на дисертационния труд: „Популационна динамика на черноморския сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) пред българския бряг”

Научни консултанти:

проф. д-р Георги Даскалов (ИБЕИ-БАН)

проф. д-р Снежана Мончева (ИО-БАН)

Научно жури (Заповед № 66/23.04.2014 г. на Директора на ИО-БАН, Варна):

 1. Доц. д-р Петя Павлова Иванова – ИО-БАН, Председател на Научното жури
 2. Доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов, ИБЕИ-БАН – рецензент
 3. Проф. дбн Мариана Владимирова Филипова- Маринова, РИМ-Варна – рецензент
 4. Проф. дбн Иван Доброволов, ТУ – Варна
 5. Проф. д-р Георги М. Даскалов, ИБЕИ-БАН

Дата и място на защитата: 25.08.2014 г., 14:00 часа, семинарната зала на Институт по Океанология „Проф. Фр. Нансен” –  БАН, Варна.

Материали по защитата:

Автореферат

Автобиография на докторанта

Рецензия от доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов      

Рецензия от проф. дбн Мариана Владимирова Филипова – Маринова

Становище от доц. д-р Петя Павлова Иванова

Становище от проф. дбн Иван Доброволов

Становище от проф. д-р Георги М. Даскалов

 

Докторант: гл. ас. Надежда Николаева Вълчева

Секция: „Океански технологии”

Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление шифър 4. 4 „Науки за земята”, шифър 01.08.07. „Океанология”

Тема на дисертационния труд: „Качествен контрол на океанографски данни”

Научен ръководител: проф. д-р Атанас Палазов (ИО-БАН)

Научно жури (Заповед № 53/28.03.2014 г. на Директора на ИО-БАН, Варна):

 1. проф. дфн Димитър И. Трухчев – ИО-БАН, Председател на Научното жури – рецензент
 2. доц. д-р Елисавета Л. Пенева – СУ „Св. Климент Охридски” – рецензент
 3. доц. д-р Николай Х. Рачев – СУ „Св. Климент Охридски”
 4. проф. д-р инж. Никола Р. Лютов – ВСУ „Черноризец Храбър”
 5. проф. д-р Атанас Палазов – ИО-БАН

Дата и място на защитата: 11.07.2014 г., 14:00 часа, семинарната зала на Институт по Океанология „Проф. Фр. Нансен” –  БАН, Варна.

Материали по защитата:

Автореферат

Автобиография на докторанта

Рецензия от проф. дфн Димитър И. Трухчев

Рецензия от доц. д-р Елисавета Л. Пенева

Становище от доц. д-р Николай Х. Рачев

Становище от проф. д-р инж. Никола Р. Лютов

Становище от проф. д-р инж. Атанас В. Палазов         

 

Докторант: ас. Стоян Иванов Вергиев

Секция: „Морска геология и археология“

Област на висше образование: шифър 4: „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: шифър 4.4. :“Науки за Земята“, научна специалност (докторска програма): шифър 01.07.10. „Геология на океаните и моретата“

Тема на дисертационния труд: „Палеоекология и геоархеология на горноплейстоценски и холоценски седименти по данни от дълбоководната част на Черно море и Варненското езеро“

Научни консултанти:

Доц. д-р Емануил Димитров Кожухаров (ИО – БАН)

Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова (Регионален исторически музей – Варна)

Научно жури (Заповед № 86/26.05.2014 г. на Директора на ИО-БАН, Варна):

 1. Проф. дн инж. Веселин Димитров Пейчев, ИО-БАН, Председател на Научното жури
 2. Проф. д-р Петко Стоянов Димитров, ИМСТЦХА – БАН – рецензент
 3. Проф. дбн Димитър Асенов Иванов, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания-БАН-София – рецензент
 4. Доц. д-р Дария Куртева Иванова, Геологически институт –БАН, София
 5. Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова, Регионален исторически музей-Варна

Дата и място на защитата: 22.07.2014 г., 10:00 часа, семинарната зала на Институт по Океанология „Проф. Фр. Нансен” –  БАН, Варна.

Материали по защитата:

Автореферат

Автобиография на докторанта

Рецензия на Проф. д-р Петко Стоянов Димитров.

Рецензия на Проф. дбн Димитър Асенов Иванов

Становище на Доц. д-р Дария Куртева Иванова

Становище на Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова

Становище на Проф. дн инж. Веселин Димитров Пейчев

Процедури приключили 2013 г.

 

Докторант: Наталия Каменова Андреева

Секция: „Динамика на бреговата зона“

Област на висше образование: шифър 4: „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: шифър 4.4. :“Науки за Земята“, Научна специалност (Докторска програма): 01.08.07 „Океанология”

Тема на дисертационния труд: „Експериментални методи на изследване на нелинейността на ветровото вълнение в бреговата зона“

Научен ръководител: дтн Живелина Иванова Чернева (ИО-БАН)

Научно жури (Заповед № 74 от 19.06.2013г.  г. на Директора на ИО-БАН, Варна):

 1. Проф. дфн Димитър Иванов Трухчев – ИО-БАН – Варна, океанология, физика на морето, Председател на Научното жури, рецензент
 2. Проф. дтн Пенко Николов Градинаров – ТУ – Варна, морско вълнение и неговото въздействие върху брегови съоръжения, вероятностни методи в механиката, рецензент
 3. Проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев – ИМСТЦХА – БАН, мореходност и безопасност на плаването, океанско инженерство
 4. Доц. д-р инж. Дорина Христова Драганчева – ИМСТЦХА – БАН,
 5. дтн Живелина Иванова Чернева – старши научен сътрудник, втора степен по отм. ЗНСНЗ, гр. Лисабон, Португалия, океанология, морско вълнение

Дата и място на защитата: 17.10.2013 г., 14:00 часа, семинарната зала на Институт по Океанология „Проф. Фр. Нансен” –  БАН, Варна.

Материали по защитата:

Автореферат

Автобиография на докторанта

Рецензия на Проф. дфн Димитър Иванов Трухчев

Рецензия на Проф. дтн Пенко Николов Градинаров

Становище на Проф л-р инж. Румен Здравков Кишев

Становище на Доц. д-р инж. Дорина Христова Драганчева

Становище на дтн Живелина Иванова Чернева

Процедури приключили 2012 г.

 

Докторант: Виолин Стоянов Райков

Секция: „Биология и екология на морето”

Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика“; Професионално направление: шифър 4.4 „Биологически науки”; научна специалност (докторска програма): шифър 01.06.11 „Хидробиология”.

Тема на дисертационния труд: „Състояние, тенденции и екологични аспекти на популационната динамика на трицоната в българския сектор на Черно море”

Научен консултант: проф. дбн Иван Стоянов Доброволов

Научно жури (Заповед №174 от 18.11.2011 г. на Директора на ИО-БАН, Варна):

 1. Доц. д-р Петя Павлова Иванова – ИО – БАН, Варна – председател на Научното жури – рецензент
 2. Проф. дбн Петър Полдиев Коларов – рецензент
 3. Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова – Природонаучен музей – Варна
 4. Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов – Технически Университет – Варна
 5. Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева – ИО – БАН, Варна

Дата и място на защитата: 19.03.2012 г., 11:00 часа, семинарната зала на Институт по Океанология „Проф. Фр. Нансен” –  БАН, Варна.

Материали по защитата:

Автореферат

Рецензия от доц. д-р Петя Павлова Иванова

Рецензия от проф. дбн Петър Полдиев Коларов

Становище от проф. дбн Мариана Владимирова Филипова – Маринова

Становище от проф. дбн Иван Стоянов Доброволов 

Становище от проф. д-р Снежанка Петрова Мончева

 

Докторант: Георги Димитров Пърличев

Секция: „Морска геология и археология”

Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика“; Професионално направление: шифър 4.4 „Биологически науки”; Научна специалност/Докторска програма/: шифър 01.08.07 „Океанология”

Тема на дисертационния труд: „Геоекологична брегозащита на българското черноморие“

Научен ръководител: професор дгн Веселин Димитров Пейчев (ИО-БАН)

Научно жури (Заповед № 175 от 18.11.2011 г. на Директора на ИО-БАН, Варна):

 1. Проф. дтн инж. Йордан Георгиев Марински-НИМХ, хидротехнически съоръжения, хидрология, рецензент
 2. Доц. д-р Стойко Митев Стойков – ИРР, хидробиология, рецензент
 3. Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов – Технически Университет Варна, хидробиология
 4. Доц. д-р Стойко Митев Стойков – ИРР, хидробиология
 5. Доц. дгн инж. Веселин Димитров Пейчев – ИО – БАН – Варна, океанология, морска геология
 6. Доц. д-р Райна Иванова Христова – ИО – БАН – Варна, океаонлогия, морска геология

Дата и място на защитата: 22.02.2012 г., 14:00 часа, семинарната зала на Институт по Океанология „Проф. Фр. Нансен” –  БАН, Варна.

Материали по защитата:

Автореферат

Рецензия от проф. дгн инж. Йордан Георгиев Марински

Рецензия от доц. д-р Стойко Митев Стойков

Становище от доц. д-р Райна Иванова Христова

Становище от проф. дбн Иван Стоянов Доброволов 

Становище от проф. дгн Веселин Димитров Пейчев