Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Към настоящия момент, няма текущи процедури за научна степен – Доктор на науките .

Към настоящия момент, няма приключили процедури за научна степен – Доктор на науките .