Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Академични длъжности - професор

Към настоящият момент, няма обявени нови конкурси за академична длъжност – Професор.

Към настоящият момент, няма текущи процедури за академична длъжност – Професор.

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР” ПО:

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Научна специалност: „Геология на океаните и моретата”; Научно направление: „Геолого-геоморфоложко картиране на морското дъно”

Допуснати кандидати: доц. д-р инж. Любомир Иванов Димитров.

Научно жури:

Доц. д-р Николай Николаев Вълчев, Институт по океанология, БАН – Варна, Председател на Научното жури, становище;
Проф. д-р инж. Николай Павлов Лисев, УАСГ, София, становище;
Проф. дбн Мариана Владимирова Филипова – Маринова, . Природонаучен музей – Варна, рецензия;
Проф. дгн Кристалина Христова Стойкова, Геологически институт – БАН, София, становище
Проф. дгн Георги Василев Георгиев – Геолого – географски факултет, СУ „Климент Охридски”, София, рецензия;
Доц. д-р Валентина Георгиева Дончева – Институт по океанология, Варна, становище;
Ст.н.с.ІІст. Стоян Димитров Керемедчиев – пенсионер, Институт по океанология, БАН – Варна, рецензия;

1. Становище от Доц. д-р Николай Николаев Вълчев.
2. Становище от Проф. д-р инж. Николай Павлов Лисев.
3. Рецензия от Проф. дбн Мариана Владимирова Филипова – Маринова.
4. Становище от Проф. дгн Кристалина Христова Стойкова.
5. Рецензия от Проф. дгн Георги Василев Георгиев.
6. Становище от Доц. д-р Валентина Георгиева Дончева.
7. Рецензия от Ст. н.с. ІІ ст. Стоян Димитров Керемедчиев.

Справка за научните приноси – Download PDF File
Списък на публикациите на доц. д-р инж.Любомир Димитров – Download PDF File
Списък на цитатите – Download PDF File

 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР” ПО:

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4.”Природни науки, математика и информатика”, професионално направление: 4.4.”Науки за Земята”, научна специалност Океанология, научно направление: ”Стратиграфия на кватернерните седименти в Черноморския регион ”(стратиграфия на кватернера) към секция ”Морска геология и археология” на ИО – БАН – Варна, обявен в Държавен вестник, бр.16, 26.02.2016 г., стр.84.

Допуснати кандидати: доц. д-р Райна Иванова Христова

Научно жури:

Академик Тодор Георгиев Николов – Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН – рецензия.
Проф. д-р Христо Цанев Пимпирев – Софийски университет „Св.Кл.Охридски” – рецензия.
Проф. дн Георги Цветков Алексиев –  Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН – рецензия.
Проф. дн Цанко Василев Цанков – Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград – становище.
Проф. д-р Валентин Георгиев Плетньов – Регионален исторически музей – Варна – становище.
Доц. д-р Преслав Илиев Пеев – Институт по океанология – БАН – Председател на Научното жури – становище.
Доц. д-р Димитър Петков Димитров – Институт по океанология – БАН, становище.

Публикувани на 13.06.2016 г

1. Рецензия от Академик Тодор Георгиев Николов.
2. Рецензия от Проф. д-р Христо Цанев Пимпирев.
3. Рецензия от Проф. дн Георги Цветков Алексиев.
4. Становище от Проф. дн Цанко Василев Цанков.
5. Становище от Проф. д-р Валентин Георгиев Плетньов.
6. Становище от Доц. д-р Преслав Илиев Пеев.
7. Становище от Доц. д-р Димитър Петков Димитров.

Справка за научните приноси – Download PDF File
Списък на цитатите – Download PDF File
Списък с публикациите на доц. д-р Райна Иванова Христова – Download PDF File