Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Академични длъжности - професор

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР”  

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”;
Професионално направление: шифър 4.
3. „Биологически науки”; Научна специалност: „Хидробиология”;
Научно направление: „Генетика на хидробионти” – един бр.

В срок от 03.02.2023г. до 02.04.2023г. вкл.
кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна.
За справки – Ул. „Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса –  03 февруари 2023 година, ДВ Бр. 12 / 03.02.2023г.

Преди подаването на документи за участие в конкурса, кандидатите  следва
да се запознаят с Чл. 54 на ПУРПОНСЗАД в ИО-БАН,
www.iobas.bg

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 1 екземпляр на хартиен носител и 8 екземпляра на CD/DVD:

 1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
 2. Опис на документите;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия;
 5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 6. Свидетeлство за съдимост – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 7. Удостоверение за стаж по специалността в съответната научна област;
 8. Списък и копия на научните публикации и участията в научни форуми с подпис на кандидата, монографии, учебници и др. в допълнение към научните трудове по дисертациите и тези, с които е кандидатствал за академична длъжност “доцент”;
 9. Резюмета на рецензираните публикации на български език и на един от езиците, който традиционно се използва в съответната научна област;
 10. Справка на оригиналните научни приноси;
 11. Справка за цитиранията и/или рецензии в научни издания в допълнение към тези представени по предишни конкурси;
 12. Списък на докторанти, защитили под негово ръководство (ако има такива);
 13. Други документи свързани с конкурса
 14. Доказателства за национални минимални и изискванията на този Правилник (Приложение към чл. 1а).

Кандидатите за „Професор” се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда Чл. 10 от ПУРПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН, Варна.

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор“ по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Научна специалност: „Хидробиология”; Научно направление: „Макрозообентос“

Обявен в Държавен вестник бр. 87/01.11.2022 г.

Допуснати кандидати: доц. д-р Валентина Русева Тодорова

Научно жури: (Заповед № 1/ 03.01.2023 г.):

 1. Професор д-р Снежана Петрова Мончева – Институт по океанология – БАН – Варна – рецензия
 2. Професор д-р Йордан Иванов Узунов – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН – София – рецензия
 3. Доцент д-р Венцислав Костадинов Карамфилов – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН – София – рецензия
 4. Професор дбн Яна Илиева Топалова – Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, София – становище
 5. Професор д-р Вълко Йорданов Бисерков – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН – София – становище
 6. Доцент д-р Емилия Добринова Варадинова – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН – София, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград – становище
 7. Доцент д-р Кремена Благовестова Стефанова – Институт по океанология – БАН – Варна – становище

Материали по конкурса:

1. Списък на публикациите на доц. д-р Валентина Русева Тодорова
2. Справка за цитиранията в научни издания, реферирани и индексирани в базата данни с научна информация Scopus на публикации на доц. д-р Валентина Русева Тодорова
3. Резюмета на рецензираните публикации на доц. д-р Валентина Русева Тодорова – български/английски език
4. Справка на оригиналните научни приноси на доц. д-р Валентина Русева Тодорова
5. Рецензия от проф. д-р Снежана Петрова Мончева – български език
    Рецензия от проф. д-р Снежана Петрова Мончева – английски език
6. Рецензия от проф. д-р Йордан Иванов Узунов – български език
    Рецензия от проф. д-р Йордан Иванов Узунов – английски език
7. Рецензия от доц. д-р Венцислав Костадинов Карамфилов – български език
    Рецензия от доц. д-р Венцислав Костадинов Карамфилов – английски език
8. Становище от проф. дбн Яна Илиева Топалова – български език
    Становище от проф. дбн Яна Илиева Топалова – английски език
9. Становище от проф. д-р Вълко Йорданов Бисерков – български език
    Становище от проф. д-р Вълко Йорданов Бисерков – английски език
10. Становище от доц. д-р Емилия Добринова Варадинова – български език
      Становище от доц. д-р Емилия Добринова Варадинова – английски език
11. Становище от доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова – български език
     Становище от доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова – английски език

Публикувани на 02.03.2023 г.

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР”  

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”;
Професионално направление: шифър 4.
3. „Биологически науки”;
Научна специалност: „Хидробиология”;
Научно направление: „Макрозообентос” – един бр.

В срок от 01.11.2022г. до 01.01.2023г. вкл.
кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна.
За справки – Ул. „Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса –  01 ноември 2022 година, ДВ Бр. 87 / 01.11.2022г.

Преди подаването на документи за участие в конкурса, кандидатите  следва
да се запознаят с Чл. 54 на ПУРПОНСЗАД в ИО-БАН,
www.iobas.bg

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 4 екземпляра на хартиен носител и 5 екземпляра на CD/DVD:

 1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
 2. Опис на документите;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия;
 5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 6. Свидетeлство за съдимост – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 7. Удостоверение за стаж по специалността в съответната научна област;
 8. Списък и копия на научните публикации и участията в научни форуми с подпис на кандидата, монографии, учебници и др. в допълнение към научните трудове по дисертациите и тези, с които е кандидатствал за академична длъжност “доцент”;
 9. Резюмета на рецензираните публикации на български език и на един от езиците, който традиционно се използва в съответната научна област;
 10. Справка на оригиналните научни приноси;
 11. Справка за цитиранията и/или рецензии в научни издания в допълнение към тези представени по предишни конкурси;
 12. Списък на докторанти, защитили под негово ръководство (ако има такива);
 13. Други документи свързани с конкурса
 14. Доказателства за национални минимални и изискванията на този Правилник (Приложение към чл. 1а).

Кандидатите за „Професор” се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда Чл. 10 от ПУРПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН, Варна.

Процедури приключили 2018 г.

Конкурс обявен в бр. 22/13.03.2018г. на Държавен вестник по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Научна специалност: „Геология на океаните и моретата”; Научно направление: „Геолого-геоморфоложко картиране на морското дъно”

Допуснати кандидати: доц. д-р инж. Любомир Иванов Димитров.

Научно жури:

Доц. д-р Николай Николаев Вълчев, Институт по океанология, БАН – Варна, Председател на Научното жури, становище;
Проф. д-р инж. Николай Павлов Лисев, УАСГ, София, становище;
Проф. дбн Мариана Владимирова Филипова – Маринова, . Природонаучен музей – Варна, рецензия;
Проф. дгн Кристалина Христова Стойкова, Геологически институт – БАН, София, становище
Проф. дгн Георги Василев Георгиев – Геолого – географски факултет, СУ „Климент Охридски”, София, рецензия;
Доц. д-р Валентина Георгиева Дончева – Институт по океанология, Варна, становище;
Ст.н.с.ІІст. Стоян Димитров Керемедчиев – пенсионер, Институт по океанология, БАН – Варна, рецензия;

Материали по конкурса:

 1. Списък на публикациите на кандидата
 2. Списък с цитиранията
 3. Справка за научните приноси
 4. Становище от Доц. д-р Николай Николаев Вълчев.
 5. Становище от Проф. д-р инж. Николай Павлов Лисев.
 6. Рецензия от Проф. дбн Мариана Владимирова Филипова – Маринова.
 7. Становище от Проф. дгн Кристалина Христова Стойкова.
 8. Рецензия от Проф. дгн Георги Василев Георгиев.
 9. Становище от Доц. д-р Валентина Георгиева Дончева.
 10. Рецензия от Ст. н.с. ІІ ст. Стоян Димитров Керемедчиев.

 

Процедури приключили 2016 г.

 

Конкурс обявен в бр. 16, 26.02.2016 г. на Държавен вестник по Област на висше образование: шифър 4.”Природни науки, математика и информатика”, професионално направление: 4.4.”Науки за Земята”, научна специалност Океанология, научно направление: ”Стратиграфия на кватернерните седименти в Черноморския регион ”(стратиграфия на кватернера) към секция ”Морска геология и археология” на ИО – БАН – Варна, обявен в Държавен вестник, бр.16, 26.02.2016 г., стр.84.

Допуснати кандидати: доц. д-р Райна Иванова Христова

Научно жури:

Академик Тодор Георгиев Николов – Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН – рецензия.
Проф. д-р Христо Цанев Пимпирев – Софийски университет „Св.Кл.Охридски” – рецензия.
Проф. дн Георги Цветков Алексиев –  Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН – рецензия.
Проф. дн Цанко Василев Цанков – Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград – становище.
Проф. д-р Валентин Георгиев Плетньов – Регионален исторически музей – Варна – становище.
Доц. д-р Преслав Илиев Пеев – Институт по океанология – БАН – Председател на Научното жури – становище.
Доц. д-р Димитър Петков Димитров – Институт по океанология – БАН, становище.

Материали по конкурса:

 1. Списък с публикациите на кандидата
 2. Списък с цитиранията
 3. Справка за научните приноси
 4. Рецензия от Академик Тодор Георгиев Николов.
 5. Рецензия от Проф. д-р Христо Цанев Пимпирев.
 6. Рецензия от Проф. дн Георги Цветков Алексиев.
 7. Становище от Проф. дн Цанко Василев Цанков.
 8. Становище от Проф. д-р Валентин Георгиев Плетньов.
 9. Становище от Доц. д-р Преслав Илиев Пеев.
 10. Становище от Доц. д-р Димитър Петков Димитров.

 

Процедури приключили 2012 г.

 

Конкурс обявен в бр. 93, 25.11.2011г. на Държавен вестник по Област на висше образование: шифър 4.”Природни науки, математика и информатика”, Професионално направление: 4.2.”Химически науки”, Научна специалност: „Неорганична химия”  ( Морска химия ) към секция ”Химия на морето”.

Допуснати кандидати: доц. д-р инж. Галинка Петрова Щерева

Научно жури:

Проф. дхн Васил Драгомиров Симеонов – Софийски университет „Св.Кл.Охридски” – рецензия;
Доц. д-р Георги Александров Андреев  – пенсионер (ИО – БАН – Варна) – рецензия;
Проф. д-р Валентин Андреев Ненов –  Университет „Проф. Асен Златаров” гр. Бургас – рецензия;
Проф. дгн Елка Николова Пенчева – пенсионер – становище;
Проф. д-р Иван Димитров Добревски – пенсионер – становище;
Проф. дфн Димитър Иванов Трухчев – Институт по океанология – БАН –
Председател на Научното жури – становище;
Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева – Институт по океанология – БАН –   становище;

Материали по конкурса:

 1. Списък с публикациите на кандидата
 2. Списък с цитиранията
 3. Справка за научните приноси
 4. Рецензия от проф. дхн Васил Драгомиров Симеонов
 5. Рецензия от доц. д-р Георги Александров Андреев
 6. Рецензия от проф. д-р Валентин Андреев Ненов
 7. Становище от проф. дгн Елка Николова Пенчева
 8. Становище от Проф. д-р Иван Димитров Добревски
 9. Становище от проф. дфн Димитър Иванов Трухчев
 10. Становище от проф. д-р Снежанка Петрова Мончева

 

Конкурс обявен в бр. 93, 25.11.2011г. на Държавен вестник по Област на висше образование: шифър 4.”Природни науки, математика и информатика”, Професионално направление: 4.4.”Науки за земята”, Научна специалност: „Океанология”  ( Оперативна океанография ) към секция ”Океански технологии”.

Допуснати кандидати: доц. д-р инж. Атанас Василев Палазов

Научно жури:

Проф. дтн инж. Йордан Георгиев Марински – НИМХ – БАН, София – рецензия;
Проф. д-р инж. Никола Рашков Лютов – ВСУ, Варна – рецензия;
Доц. д-р инж. Цветко Георгиев Лилов – ВСУ, Варна – рецензия;
Проф. дн Генадий Константинович Коротаев – МХИ, Севастопол, Чл. кор. на НАНУ – становище;
Проф. дгн инж. Веселин Димитров Пейчев – Институт по океанология – БАН, Варна – Председател на Научното жури – становище;
Доц. д-р инж. Васил Стефанов Донев – Институт по океанология – БАН, Варна – становище;
Доц. д-р инж. Атанас Александров Атанасов – Институт по океанология – БАН –   становище;

Материали по конкурса:

 1. Списък с публикациите на кандидата
 2. Списък с цитиранията
 3. Справка за научните приноси
 4. Рецензия от проф. дтн инж. Йордан Георгиев Марински
 5. Рецензия от проф. д-р инж. Никола Рашков Лютов
 6. Рецензия от доц. д-р инж. Цветко Георгиев Лилов
 7. Становище от проф. дн Генадий Константинович Коротаев
 8. Становище от проф. дгн инж. Веселин Димитров Пейчев
 9. Становище от доц. д-р инж. Васил Стефанов Донев
 10. Становище от доц. д-р инж. Атанас Александров Атанасов

 

Конкурс обявен в бр. 93, 25.11.2011г. на Държавен вестник по Област на висше образование: шифър 4.”Природни науки, математика и информатика”, Професионално направление: 4.1.”Физически науки”, Научна специалност: „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство” към секция ”Физика на морето”.

Допуснати кандидати: доц. д-р Димитър Иванов Трухчев

Научно жури:

Проф. дн Костадин Ганчев Ганев – НИГГГ – БАН, София – Председател на Научното жури – рецензия;
Проф. дн Димитър Енчев Сираков – НИМХ – БАН, София – рецензия;
Проф. дн Евгени Христов Донев – Физ. Ф-т СУ „Св.Кл.Охридски”, София – рецензия;
Чл.-кор. Димитър Любенов Йорданов – НИГГГ – БАН, София – становище;
Проф. дн Евгени Данов Сираков – Физ. Ф-т СУ „Св.Кл.Охридски”, София – становище;
Доц. д-р Асен Якимов Стефанов – Институт по океанология – БАН, Варна – становище;
Доц. д-р Георги Александров Андреев – пенсионер – становище;

Материали по конкурса:

 1. Списък с публикациите на кандидата
 2. Списък с цитиранията
 3. Справка за научните приноси
 4. Рецензия от проф. дн Костадин Ганчев Ганев
 5. Рецензия от проф. дн Димитър Енчев Сираков
 6. Рецензия от проф. дн Евгени Христов Донев
 7. Становище от Чл.-кор. Димитър Любенов Йорданов
 8. Становище от проф. дн Евгени Данов Сираков
 9. Становище от доц. д-р Асен Якимов Стефанов
 10. Становище от доц. д-р Георги Александров Андреев

 

Процедури приключили 2011 г.

 

Конкурс обявен в бр. 44, 10.06.2011г. на Държавен вестник по Област на висше образование: шифър 4.”Природни науки, математика и информатика”, Професионално направление: 4.4.”Науки за земята”, Научна специалност: „Океанология”  ( Морска геоморфология и палеогеография ) към секция ”Морска геология и археология”.

Допуснати кандидати: доц. дгн инж. Веселин Димитров Пейчев

Научно жури:

Акад. Тодор Георгиев Николов – СУ, НИГГГ – БАН, София – рецензия;
Проф. д-р Петър Василев Петров  –  СУ, София – рецензия;
Доц. д-р Райна Иванова Христова – Институт по океанология – БАН, Варна – рецензия;
Проф. дгн Божидар Димитров Маврудчиев – ВТУ,  СУ, София – становище;
Проф. д-р Борис Тодоров Колев – ШУ, НИГГГ – БАН, София – Председател на Научното жури – становище;
Проф. д-р Димитър Георгиев Пърличев – Варна – становище;
Проф. д-р Петко Стоянов Димитров – Варна – становище;

Материали по конкурса:

 1. Списък с публикациите на кандидата
 2. Списък с цитиранията
 3. Справка за научните приноси
 4. Рецензия от акад. Тодор Георгиев Николов
 5. Рецензия от проф. д-р Петър Василев Петров
 6. Рецензия от доц. д-р Райна Иванова Христова
 7. Становище от проф. дгмн Божидар Димитров Маврудчиев
 8. Становище от проф. д-р Борис Тодоров Колев
 9. Становище от проф. д-р Димитър Георгиев Пърличев
 10. Становище от проф. д-р Петко Стоянов Димитров

 

Конкурс обявен в бр. 44, 10.06.2011г. на Държавен вестник по Област на висше образование: шифър 4.”Природни науки, математика и информатика”, Професионално направление: 4.3.”Биологически науки”, Научна специалност: „Екология и опазване на екосистемите”  ( Фитопланктон и морска екология ) към секция ”Биология и екология на морето”.

Допуснати кандидати: доц. д-р Снежанка Петрова Мончева

Научно жури:

Проф. дбн Добринка Николова Темнискова – Топалова  – пенсионер – рецензия;
Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова  –  Природонаучен музей Варна – Председател на Научното жури – рецензия;
Доц. д-р Йордан Иванов Узунов – ИБЕИ – БАН, София – рецензия;
Проф. дбн Петър Полдиев Коларов – „Лемна Екоинвест – България” АД, Бургас – становище;
Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов – Технически университет Варна – становище;
Проф. дбн Димитър Асенов Иванов – ИБЕИ – БАН, София – становище;
Доц. д-р Петя Павлова Иванова – Варна – становище;

Материали по конкурса:

 1. Списък с публикациите на кандидата
 2. Списък с цитиранията
 3. Справка за научните приноси
 4. Рецензия от проф. дбн Добринка Николова Темнискова – Топалова
 5. Рецензия от проф. дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова
 6. Рецензия от доц. д-р Йордан Иванов Узунов
 7. Становище от проф. дбн Петър Полдиев Коларов
 8. Становище от проф. дбн Иван Стоянов Доброволов
 9. Становище от проф. дбн Димитър Асенов Иванов
 10. Становище от доц. д-р Петя Павлова Иванова