Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Научен съвет

С П И С Ъ К

На Научния съвет на ИО-БАН

избран на 22.01.2020г.

за периода 22.01.2020 – 22.01.2024 год.

 

 1. Председател – доц. д-р Марина Панайотова

 2. Зам. председател – доц. д-р инж. Иван Генов

 3. Секретар – доц. д-р инж Веселка Маринова

 

   1. проф. д-р инж. Атанас Палазов

   2. доц. д-р Валентина Дончева

   3. доц. д-р Валентина Тодорова

   4. доц. д-р Веселка Маринова-Стоянова

   5. доц. д-р Виолин Райков

   6. доц. д-р инж. Иван Генов

   7. доц. д-р Кремена Стефанова

   8. проф. д-р инж. Любомир Димитров

   9. доц. д-р Марина Панайотова

   10. проф. дбн Марияна Филипова

   11. проф. дхн Мона Станчева

   12. доц. д-р Николай Вълчев

   13. доц. д-р Петя Иванова

   14. доц. д-р Преслав Пеев

   15. доц. д-р Райна Христова

   16. проф. д-р Румен Кишев

   17. проф. д-р Снежана Мончева

   18. д-р инж. Богдан Проданов (съвещателен глас)

Технически секретар на Научния съвет – Диана Христова