Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Научен съвет

С П И С Ъ К

на Научния съвет на ИО – БАН

избран на 16.01.2024 г.

за периода 16.01.2024 г. – 16.01.2028 г.

 

Проф. д-р Валентина Тодорова – Председател

Проф. д-р Петя Иванова – Зам. председател

Доц. д-р Иван Генов – Секретар

Проф. д-р Любомир Димитров

Доц. д-р Валентина Дончева

Доц. д-р Веселка Маринова – Стоянова

Доц. д-р Виолин Райков

Доц. д-р Кремена Стефанова

Доц. д-р Марина Панайотова

Доц. д-р Николай Вълчев

Доц. д-р Преслав Пеев

Доц. д-р Райна Христова

Проф. д-р инж. Атанас Палазов

Проф. д-р Снежанка Мончева

Проф. дбн Марияна Филипова – Маринова

Проф. дхн Мона Станчева

Проф. д-р инж. Валентина Маркова

 

Докторант с право на съвещателен глас в НС

Траяна Калудова