Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Научен съвет

С П И С Ъ К

На Научния съвет на ИО-БАН

избран на 22.01.2020г.

за периода 22.01.2020 – 22.01.2024 год.

 1. Председател – доц. д-р Марина Панайотова

   

 2. Зам. председател – доц. д-р инж. Иван Генов

   

 3. Секретар – доц. д-р инж Веселка Маринова
   1. проф. д-р инж. Атанас Палазов
   2. доц. д-р Валентина Дончева
   3. проф. д-р Валентина Тодорова
   4. доц. д-р Веселка Маринова-Стоянова
   5. доц. д-р Виолин Райков
   6. доц. д-р инж. Иван Генов
   7. доц. д-р Кремена Стефанова
   8. проф. д-р инж. Любомир Димитров
   9. доц. д-р Марина Панайотова
   10. проф. дбн Марияна Филипова
   11. проф. дхн Мона Станчева
   12. доц. д-р Николай Вълчев
   13. доц. д-р Петя Иванова
   14. доц. д-р Преслав Пеев
   15. доц. д-р Райна Христова
   16. проф. д-р Румен Кишев
   17. проф. д-р Снежана Мончева
   18. д-р инж. Богдан Проданов (съвещателен глас)

Технически секретар на Научния съвет – Диана Христова