Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Секция „Биология и екология на морето“

Развива научните основи за прилагане на екосистемния подход в управлението на човешките дейности, свързани с използване на морските биологични ресурси; изучава биоразнообразието на Черно море на популационно-генетично, видово, хабитатно и екосистемно равнище, включително функционални и трофични взаимодействия между организмите; извършва мониторинг и оценки на екологичното състояние на водите и състоянието на морската околна среда, разработва индикатори и класификационни системи за екологична оценка; оценява запасите и популационните параметри на интензивно експлоатираните видове риби в Черно море, изготвя препоръки за опазване, възстановяване и устойчиво използване на рибните и нерибните биологични ресурси; разработва научни подходи за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, включително обявяване и управление на морски защитени територии и зони; разработва научните основи за култивиране на хидробионти.

Ръководител научна секция:
доц. д-р Марина Добромирова Панайотова

Автобиография

Curriculum Vitae

Valentina_Todorova_small

проф. д-р Валентина Тодорова

Автобиография

Curriculum Vitae

доц. д-р Виолин Стоянов Райков

Автобиография

Curriculum Vitae

доц. д-р Петя Павлова Иванова

Автобиография

Curriculum Vitae

доц. д-р Мария Христова Янкова

Автобиография

Curriculum Vitae

доц. д-р Ралица Петрова Зидарова

Автобиография

Curriculum Vitae

гл. ас. д-р Елица Славева Стефанова

Автобиография

Curriculum Vitae

гл. ас. д-р Радка Страшимирова Мавродиева

гл. ас. д-р  Радослава Иванова Бекова

Автобиография

гл. ас. д-р Нина Стойчева Джембекова

Автобиография

Curriculum Vitae

биолог Кристина Християнова Денчева

еколог Наталия Христова Слабакова

Автобиография

Curriculum Vitae

еколог Елица Валентинова Хинева

техник, биология Християна Гавраилова Стаматова    

   лаборант Светлана Стефанова Колева