Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Конкурс докторанти

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020г.
в съответствие с Решение № 241 на Министерски съвет от 25.04.2019г.,
Заповед № I-114/ 23.07.2019г. на Председателя на БАН,
Публикация на конкурса –  09 август  2019 година, ДВ Бр. 63/09.08.2019г.
 1. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Докторска програма: „Хидробиология”, Научно направление: „Микрозоопланктон”, редовна форма – 1бр.

   

 2. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Докторска програма: „Геология на океаните и моретата” (работно заглавие на докторантурата: „Комплексни геофизични методи за търсене и проучване на културно-исторически обекти на морското дъно), редовна форма – 1бр.

   

  Изисквания към кандидатите: да са завършили ОКС „Магистър” към:  1) Геологопроучвателен факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, специалности  „Приложна геофизика”, „Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси” и „Геология и геоинформатика”; 2) Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специалности „Геология”, „География” и „Археометрия”

 В срок от 13.08.2019г. до 11.10.2019г. вкл. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на Институт по океанология – БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Декларация по § 5 от доп. Разпоредби на ПМС 90 / 26.05.2000г.( можете да свалите от тук
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. по банкова сметка на Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

„Институт по океанология – БАН” Варна
СЖ Експресбанк
IBAN:BG07 TTBB 9400 3115 0687 36
SWIFT BIC: TTBBBG22

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат: 
по  специалността                 от  02  до  06.12.2019 година,
по чужди езици                     от  09  до  13.12.2019 година.

Изисквания:

            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по чужд език не по-малко от добър  4,00.

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019г. в съответствие с Решение № 341 на Министерски съвет от 21.05.2018г.,

Заповед № I-46/ 26.02.2019г. на Председателя на БАН,

Публикация на конкурса –  08 март  2019 година, ДВ Бр. 20/08.03.2019г.

 1. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Докторска програма: „Хидробиология”, Научно направление: „Макрозообентос”, редовна форма – 1бр.
 2. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Докторска програма: „Екология и опазване на екосистемите”,   задочна форма – 1бр. 
 3. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Докторска програма: „Океанология”, Научно направление: „Моделно изследване на хидродинамичните процеси в крайбрежната зона”, редовна форма – 1бр.

В срок от 12.03.2019г. до 10.05.2019г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси

Дата на обявяване на конкурса – 12.03.2019г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на Институт по океанология – БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Декларация по § 5 от доп. Разпоредби на ПМС 90 / 26.05.2000г.; ( можете да свалите от тук);
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. по банкова сметка на Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

„Институт по океанология – БАН” Варна
СЖ Експресбанк
IBAN:BG07 TTBB 9400 3115 0687 36
SWIFT BIC: TTBBBG22

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
по  специалността                 от  17  до  21.06.2019 година,
по чужди езици                     от  24  до  28.06.2019 година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.