Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Дисертации на учени от ИО – БАН, съхранявани в библиотеката на института

АВРАМОВ, Станчо А.
Совершенствование спектральных способов интерпретации гравитационных и магнитных аномалий. Дисертация за н.ст. “к.ф-м.н.” – Москва: 1989. – 177с. (Д18)

АНДРЕЕВ, Георги А.
Антропогенни изменения в химизма на българската черноморска акватория и на някои по-значими крайбрежни езера: Дисертация за н.ст. “к.х.н.”- Варна: 1983 – 134с., 11 прил. +1 к. (Д 8)

АНДРЕЕВА, Наталия К.
Експериментални методи за изследване на нелинейността на ветровото вълнение в бреговата зона: Дисертация за н.ст. “Доктор” – София: 2013. – 215с. (Д 24)

АТАНАСОВ, Атанас А.
Акустичен метод и ултразвуков измерител на вълнови скорости в плитководието. – Дисертация за н.ст. “к.т.н”. – Варна: 1984.–148 с. (Д 23)

 БЕЛБЕРОВ, Здравко К.
Изследване на динамичните процеси в бреговата зона на Българското Черноморие: Дисертация за н.ст. “д.т.н.”. – София: 1984. – 324с.  (Д 14)

ВАСИЛЕВ, Атанас Д.
Методика геотермических исследований на: Дисертация за н.ст. “к.ф-м.н.” – Москва: 1986 – 159с. (Д 6)

ВЕРГИЕВ, Стоян И.
Палеоекология и геоархеология на горноплейсто-ценски и холоценски седименти по данни от дълбоко-водната част на Черно море и Варненското езеро: Дисертация за н.ст. „Доктор” –София: 2014. – 201с. (Д 25)

ВЪЛЧЕВА, Надежда Н.
Качествен контрол на океанографски данни: Дисертация за н.ст. “Доктор” – София: 2014 – 176с.  (Д 26)

ВЪЛЧЕВА-ГЕОРГИЕВА, Ивалена Ж.
Бостратиграфски анализ и палеоекология на кватерните секвенции от Българския сектор на Черно море:: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2016 – 169с.  (Д 35)

ДАЧЕВ, Велико Ж.
Експериментални изследвания на движението на плаващите наноси във вълнови условия. Дисертация за н.ст. “к.т.н.” – София: 1980. – 201с. (Д17)

ДИМИТРОВ, Любомир И.
Плитко залягащи газонаситени утайки и газопроявления на Българския континентален шелф по сейзмоакустични данни: Дисертация за н.ст. “д.геолог.н.” – Варна: 2003. – 223с. (Д12)

КЕРЕМЕДЧИЕВ, Стоян Д.
Изследване водния пренос, движението на наносите и деформациите на подводния склон в бреговата зона: Дисертация за н.ст. “к.геогр.н” – Варна: 1993.  – 223с.  (19)                                                        

КОЦЕВ, Илиян С.
Структура, динамика и райониране на ландшафтите в черноморската крайбрежна зона между нос Калиакра и нос Емине: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2014 – 215с., прил.  (Д 28)                         

КРЪСТЕВ, Тодор И.
Структурно-геоморфоложко развитие на континенталната окрайнина на българския сектор на Черно море : Дисертация за н.ст. “д. геогр. н”.- Варна: 1992.
 Том 1: Текст –  455с.
Том 2: Графика – б.н. (Д11)

МАРИНОВА-СТОЯНОВА, Веселка М.
Хидроакустична апаратура и метод на изследване на черноморската биота: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2014 – 136с.  (Д 32) 

МАРКОВ, Христо Т.
Динамика на подводния брегови склон в акумулативни участъци между к.к. „Албена” и Черни нос: Дисертация за н.ст. “к. геогр. н.” – Варна: 1980 – 161с. с фиг. (Д 5)        

НИКОЛОВ, Христо Ив.
Динамика на подводния брегови склон в акумулативни участъци между к.к. „Албена” и Черни нос: Дисертация за н.ст. “ к. геогр. н.” – Варна: 1980 – 161с. с фиг. + 1к. (Д 1)

НИКОЛЧЕВ, Димитър Н.
Инженерни изследвания и технически решения във връзка с укрепването на бреговата зона на българското черноморие: Хабилитационен труд за ст.н.с. II ст. – Варна: 1981 – 218с. с фиг. (Д 7)                       

ПЕЕВ, Преслав Ил.
Палеогеография на пристанищните акватории в древната морска история и археология на Западното Черноморие: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2014 – 265с. (Д 29)

ПЕЙЧЕВ, Веселин Д.
Морфодинамични и литодинамични процеси в бреговата зона на Българското Черноморско крайбрежие : Дисертация за н.ст. “ д.геогр. н.”.- Варна: 2005. – 480с. (Д13)

ПРОДАНОВ, Богдан К.
Геоложка основа при картиране на дънни местообитания в Българския континентален шелф пред Авренското крайбрежие: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2016 – 161с.  (Д 36)                        

ПЪРЛИЧЕВ, Георги Д.
Геоекологична брегозащита на българското черноморие: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2011.  – CD-R. (Д 21)                                                    

РАЙКОВ, Виолин Ст.
Състояние, тенденции и екологични аспекти на популационната динамика на трицоната (Sprattus sprattus) в българския сектор на Черно море: Дисертация за н.ст. “Доктор”. – Варна: 2011. – 211 с. (Д 22)

РОЖДЕСТВЕНСКИ, Александър В.
Хидрохимия на югозападната част на Черно море пред българския бряг: Дисертация за н.ст. “д.геогр. н.” – Варна: 1978 – 554с. с фиг. (Д 9)

СЛАБАКОВ, Христо Д.
Методи и технически средства за изчисляване на спектралните и статистическите характеристики на ветровото вълнение в бреговата зона: Дисертация за н.ст. “к.т.н.”.-Варна:1981–215с. с фиг. (Д 4) 

СТАНЧЕВ, Христо С.
Геоинформационна система на българския сектор от черно море и крайбрежната зона: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2015 – 180с. (Д 34)

СТЕФАНОВА, Елица Сл.
Влияние на екологични градиенти върху структурата и динамиката на мезозоопланктона в северозападната акватория на Черно море: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2014 – 192с.  (Д 30)                       

СТЕФАНОВА, Кремена Бл.
Съвременни изследвания на състоянието на зоопланктона в системата Белославско–Варненско езера – Варненски залив: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2014 – 193с.  (Д 31)

СТОЯНОВ, Александър С.
Хидрохимични процеси в западната част на Черно море при влияние на естествени и антропогенни фактори: Дисертация за н.ст.  „д.геолого-минерал. н.”– Варна: 1994 – 341с., 6 прил. (Д 10)

ТРАЯНОВ, Траян К.
Свободно потъващ и изплаващ автономен носител на океанографска апаратура:   Дисертация за н.ст. “к.т.н” – Варна: 1985 – 178с. (Д20)

 ТРИФОНОВА, Екатерина В.
Числено моделиране на деформациите на подводния брегови склон: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2014 – 135с.  (Д 33)

ТРУХЧЕВ, Димитър Ив.
Числено моделиране на полетата на теченията и плътността на морската вода в западната част на Черно море: Дисертация за н.ст. “к.ф.н.” – Варна: 1982 – 201с. с фиг. (Д 2)

ТРЪПКОВ, Тодор В.
Инженерни изследвания и технически решения във връзка с укрепването на бреговата зона на българското черноморие: Хабилитационен труд за ст.н.с. IIст. – Варна: 1981 – 218с. с фиг. (Д 3)                       

ХРИСТОВА, Райна И.
Палеогеография на Българския Черноморски шелф и крайбрежие през Кватернера: Дисертация за н.ст. “д.геолог. н.”. – Варна: 2004. – 149с. (Д15)

 ЩИРКОВ, Илия И.
Система за активна топлинна защита на водолаза:   Дисертация за н.ст. “к.т.н” – Варна:1994. – 170с. (Д16)

ЯНКОВА, Мария Хр.
Популационна динамика на черноморския сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) пред българския бряг: Дисертация за н.ст. “Доктор” – София: 2014 – 181с. (Д 27)