Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” 
на инж. Константин Илиев Щерев, докторант на секция „Морска геология и археология” в ИО-БАН Варна

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика”, Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за Земята”, Докторска програма: „Океанология”,
Тема на дисертационния труд: „Дистанционно управляем апарат за подводно изследване на шелфа”.

Научно жури, назначено със Заповед № 301 от 09.12.2019г. на Директора на ИО – БАН – Варна

1. Проф д-р инж. Атанас Василев Палазов – ИО – БАН, Варна, председател на журито, рецензент
2. Проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев – ИМСТЦХА – БАН, Варна, представил становище
3. Проф. дтн инж. Николай Филев Джагаров – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна, рецензент
4. Почетен проф. на ВВМУ доц. д-р Христо Панчев Смоленов – ИМСТЦХА – БАН , София, представил становище
5. Доц. д-р Пейчо Христов Попов – ТУ, Варна, представил становище

Материали по конкурса:

1. Рецензия на проф д-р инж. Атанас Василев Палазов – български език – PDF Document
    Рецензия на проф д-р инж. Атанас Василев Палазов – english – PDF Document

2. Становище на проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев – български език – PDF Document
    Становище на проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев – english – PDF Document

3. Рецензия на проф. дтн инж. Николай Филев Джагаров – български език – PDF Document
    Рецензия на проф. дтн инж. Николай Филев Джагаров – english – PDF Document

4. Становище на почетен проф. на ВВМУ доц. д-р Христо Панчев Смоленов – български език – PDF Document
    Становище на почетен проф. на ВВМУ доц. д-р Христо Панчев Смоленов – english – PDF Document

5. Становище на Доц. д-р Пейчо Христов Попов – български език – PDF Document
    Становище на Доц. д-р Пейчо Христов Попов – english – PDF Document

6. Автореферат – български език – PDF Document
    Автореферат – english – PDF Document

7. Резюмета – PDF Document

Публикувани на 02.03.2020 г.

Към настоящия момент, няма приключили процедури за научна степен – Доктор.