Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” 
на инж. Константин Илиев Щерев, докторант на секция „Морска геология и археология” в ИО-БАН Варна

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика”, Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за Земята”, Докторска програма: „Океанология”,
Тема на дисертационния труд: „Дистанционно управляем апарат за подводно изследване на шелфа”.

Научно жури, назначено със Заповед № 301 от 09.12.2019г. на Директора на ИО – БАН – Варна

1. Проф д-р инж. Атанас Василев Палазов – ИО – БАН, Варна, председател на журито, рецензент
2. Проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев – ИМСТЦХА – БАН, Варна, представил становище
3. Проф. дтн инж. Николай Филев Джагаров – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна, рецензент
4. Почетен проф. на ВВМУ доц. д-р Христо Панчев Смоленов – ИМСТЦХА – БАН , София, представил становище
5. Доц. д-р Пейчо Христов Попов – ТУ, Варна, представил становище

Материали по конкурса:

1. Рецензия на проф д-р инж. Атанас Василев Палазов – български език – PDF Document
    Рецензия на проф д-р инж. Атанас Василев Палазов – english – PDF Document

2. Становище на проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев – български език – PDF Document
    Становище на проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев – english – PDF Document

3. Рецензия на проф. дтн инж. Николай Филев Джагаров – български език – PDF Document
    Рецензия на проф. дтн инж. Николай Филев Джагаров – english – PDF Document

4. Становище на почетен проф. на ВВМУ доц. д-р Христо Панчев Смоленов – български език – PDF Document
    Становище на почетен проф. на ВВМУ доц. д-р Христо Панчев Смоленов – english – PDF Document

5. Становище на Доц. д-р Пейчо Христов Попов – български език – PDF Document
    Становище на Доц. д-р Пейчо Христов Попов – english – PDF Document

6. Автореферат – български език – PDF Document
    Автореферат – english – PDF Document

7. Резюмета – PDF Document

Публикувани на 02.03.2020 г.

Заповед на Директора на ИО – БАН, във връзка с провеждане на открито заседание на Научното жури, за защита на дисертационният труд за придобиване на ОНС “Доктор”  на инж. Константин Илиев Щерев, да се проведе на 30.06.2020 г. от 15.00 часа в Институка по Окуанология – БАН – Варна.

Към настоящия момент, няма приключили процедури за научна степен – Доктор.