Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Докторанти

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

Е акредитиран да обучава докторанти в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение в няколко направления.

АКРЕДИТИРАНИ  ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ:

–  Океанология

–  Геология на океаните и моретата

–  Хидробиология

–  Екология и опазване на екосистемите